COVID-19: Europa-Kommissionen godkender dansk støtte til SAS

Europa-Kommissionen har godkendt statsstøtte til SAS i form af en statsgaranti på op til 1 milliard kroner dækkende en revolverende kreditfacilitet. Foranstaltningen har til formål at kompensere selskabet for en del af den skade, det har lidt som følge af COVID-19-udbruddet.

Baggrund

Luftfartsektoren har været særligt hårdt ramt af COVID-19-udbruddet. For at begrænse smittespredningen har Danmark og andre medlemsstater indført rejserestriktioner, som har medført, at flere flyvninger er blevet omlagte eller annullerede. Derfor har den danske stat nu iværksat en statsstøtteforanstaltning, som har til formål at kompensere SAS for en del af den skade, selskabet har lidt.

Støtteforanstaltningen

Støtten tager form af en statsgaranti, hvor den danske stat vil garantere op til 1 milliard kroner af en revolverende kreditfacilitet.

Foranstaltningen er udformet på en måde, så statsstøtten ikke overstiger skaden, idet udregningen af skaden baseres på selskabets driftsregnskab for 2020, og metoden, som anvendes til at opgøre skaden, skal forhåndsgodkendes af Kommissionen. Hvis det viser sig, at statsstøtten overstiger den skade, som SAS rent faktisk har lidt, som følge af COVID-19 udbruddet, vil der blive gjort brug af en tilbagebetalingsklausul, hvorved SAS skal tilbagebetale den overskydende støtte til den danske stat.

Kommissionens godkendelse

Foranstaltningen er blevet godkendt i henhold til TEUF artikel 107(2)(b), som giver hjemmel til godkendelse af statsstøtteforanstaltninger, som medlemsstaterne iværksætter for at kompensere bestemte virksomheder eller specifikke sektorer for skader, der er forårsagede af "usædvanlige begivenheder".

Kommissionen anser COVID-19-udbruddet som en sådan "usædvanlig begivenhed", idet der er tale om en ekstraordinær hændelse, som ikke på forhånd kunne forudses, og som har haft betydelige økonomiske konsekvenser. Kommissionen har konkluderet, at den danske foranstaltning ikke overstiger, hvad der er nødvendigt for at råde bod på skaden, og derfor er foranstaltningen fundet forenelig med statsstøttereglerne.

Læs Europa-Kommissionens pressemeddelelse om godkendelsen