COVID-19: Midlertidige konkurrenceretlige rammebestemmelser

Den 8. april 2020 har Europa-Kommissionen udstedt en meddelelse indeholdende midlertidige rammebestemmelser til vurdering af konkurrenceretlige spørgsmål relateret til samarbejde mellem virksomheder som følge af den presserende situation, der er opstået med COVID-19-udbruddet. Meddelelsen adresserer især medicinalvirksomheder i EU i lyset af manglen på medicinalprodukter under den aktuelle sundhedskrise, men omfatter derudover alle virksomheder, der bekæmper forsyningsmanglen på medicin.

Kommissionen tillader midlertidige og nødvendige samarbejdsaftaler til sikring af vareforsyningen

Kommissionen meddeler, at medicinalvirksomheder og øvrige virksomheder under visse omstændigheder har mulighed for midlertidigt at koordinere sine forretningsaktiviteter med henblik på at adressere potentiel forsyningsmangel på medicin og medicinsk udstyr under COVID-19-udbruddet ‒ også i de tilfælde, hvor et sådant samarbejde under normale omstændigheder ville udgøre en overtrædelse af konkurrencereglerne. Det forudsætter, at koordineringen sker med henblik på at øge produktionen og optimere distributionen af medicinsk udstyr, særligt for så vidt angår medicin til hospitalerne, som der er et presserende behov for. Kommissionens retningslinjer vedrører også, hvordan den optimale og rationelle distribution af lægemidler sikres med henblik på at undgå forsyningsmangel under COVID-19-udbruddet.

Kommissionen fastslår, at midlertidige og nødvendige samarbejdsaftaler til sikring af vareforsyningen ikke vil udgøre en håndhævelsesprioritet for Kommissionen, forudsat at sådanne foranstaltninger er objektivt nødvendige for at øge produktionen og undgå mangel på essentielle varer under COVID-19-udbruddet, samt at det ikke går videre end nødvendigt for at opnå målet (proportionale). Samarbejdet kan eksempelvis vedrøre koordinering af omlægning af produktion og distribution af varer, hvilket kan kræve udveksling af ellers følsomme forretningsoplysninger. Såfremt samarbejdet er opfordret eller koordineret af en offentlig myndighed, vil dette indgå som et væsentligt element i vurderingen af initiativets forenelighed med konkurrencereglerne. Såfremt virksomhederne decideret er pålagt at samarbejde af offentlige myndigheder for at takle de presserende situationer, som COVID-19-udbruddet har foranlediget, vil samarbejdet også være tilladt. Kommissionen har endvidere bemærket, at man muligvis vil ændre eller supplere meddelelsen på et senere tidspunkt for også at dække andre former for samarbejde afhængig af, hvordan krisen udvikler sig.

EU-kommissær for konkurrence Margrethe Vestager har i forbindelse med udstedelsen af meddelelsen udtalt, at vejledningen er påkrævet for at sikre, at der er tilstrækkelige forsyninger af kritisk nødvendig medicin på hospitalerne for at behandle patienter, der er smittet med COVID-19. Idet der foreligger en decideret risiko for en yderligere stigning i efterspørgslen med deraf følgende risiko for leveringssvigt, kan der foreligge et reelt behov for en hurtig og effektiv koordinering af virksomhederne for at overkomme følgerne af krisen og beskytte forbrugerne i EU.

Kommissionen yder vejledning om konkrete samarbejdsinitiativer, der kræver hurtig implementering

Det fremgår også af meddelelsen, at Kommissionen i forhold til ovennævnte fraviger udgangspunktet som fastlagt ved Forordning 1/2003, hvorefter virksomheder som udgangspunkt selv skal vurdere lovligheden af forskellige samarbejdsinitiativer ("self-assessment"). Kommissionen yder således vejledning til virksomhederne for at facilitere initiativer, der kræver hurtig implementering med henblik på at begrænse COVID-19-udbruddet, særligt i tilfælde hvor der fortsat hersker betydelig usikkerhed om, hvorvidt det pågældende samarbejde kan være foreneligt med EU-konkurrencereglerne. Kommissionen har i den forbindelse oprettet en hjemmeside samt en mailboks (COMP-COVID-ANTITRUST@ec.europa.eu), der kan anvendes til at søge uformel vejledning herom.

Kommissionen understreger endvidere, at man fortsat vil yde ad hoc-vejledning om specifikke tværgående samarbejdsinitiativer, som har til formål at adressere manglen på varer, der har afgørende betydning for begrænse COVID-19-udbruddet. Generaldirektoratet for konkurrence vil endvidere tilbyde vejledning gennem udsendelsen af administrative skrivelser i form af såkaldte "comfort letters". Den generiske lægemiddelforening "Medicines for Europe" har allerede modtaget et sådant "comfort letter" fra Kommissionen vedrørende et specifikt frivilligt samarbejde mellem lægemiddelproducenter, som altså er fundet foreneligt med konkurrencereglerne.

 

Samarbejdet går ud på hurtigt og effektivt at forøge produktionen og distributionen af medicinalprodukter, som der er et presserende behov for under udbruddet af COVID-19. Det består således af en koordinering mellem lægemiddelproducenter om at afdække produktionskapaciteten og den eksisterende beholdning af essentielle lægemidler og at tilpasse produktionen og distributionen heraf med henblik på at imødekomme den stigende efterspørgsel. I forbindelse med Kommissionens godkendelse af samarbejdet, har Medicines for Europe accepteret nogle "safeguards", hvorefter de blandt andet tilpligtes at sikre, at samarbejdet er åbent for alle lægemiddelproducenter, at udvekslingen af fortrolige forretningsoplysninger begrænses til det absolut nødvendige for at opnå det tilsigtede mål, samt at samarbejdet er midlertidigt og ophører når risikoen for forsyningsvanskeligheder er forbi. Læs Kommissionens comfort letter.

Læs Kommissionens meddelelse

Samtidig erklæring fra Det Internationale Konkurrencenetværk (ICN)

Det Internationale Konkurrencenetværk (ICN) har den 9. april 2020 ligeledes fremkommet med en erklæring, som adresserer de centrale overvejelser i forhold til håndhævelse af konkurrencereglerne under COVID-19-udbruddet. ICN består af 140 konkurrencemyndigheder fra i alt 129 jurisdiktioner.

ICN har i erklæringen anerkendt de enkelte konkurrencemyndigheders kompetence til at evaluere virksomhedernes bestræbelser på at sikre forsyningssikkerheden i forbindelse med deres afgørelser, om end der fortsat skal udføres kontrol med konkurrencebegrænsende adfærd på markedet. ICN har endvidere opfordret til gennemsigtighed i forbindelse med eventuelle ændringer i håndteringen af sager samt til fortsat samarbejde mellem konkurrencemyndighederne, blandt andet i form af erfaringsudveksling. Kommissionens meddelelse som nævnt ovenfor er således helt i tråd med denne tilgang.

Læs ICN's erklæring

Læs også vores tidligere omtaler af emnet:

 

(Nyheden er opdateret 4. maj 2020.)