COVID-19: Forlængelse og justering af hjælpepakkerne samt nye tiltag

Lørdag den 18. april indgik regeringen og alle Folketingets partier aftale om forlængelse og justering af hjælpepakkerne samt nye tiltag for fortsat at holde hånden under dansk erhvervsliv. Ligeledes den 18. april indgik regeringen og arbejdsmarkedets parter aftale om forlængelse af lønkompensationsordningen.

Konkret er der indgået aftaler om følgende forlængelser, justeringer og øvrige tiltag:  

Kompensationsordningen for virksomheders faste omkostninger 

 • Kompensationsordningen forlænges med én måned og udløber således den 8. juli 2020. 
 • Både minimumskravet for omsætningsnedgang og faste omkostninger nedsættes med henblik på at give flere virksomheder adgang til at ansøge om kompensation. 
 • Det maksimale kompensationsbeløb forhøjes fra 60 millioner kroner til 110 millioner kroner for hele perioden. Virksomheder, der modtager mere end 60 millioner kroner i kompensation skal erklære, at virksomhederne ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021. Virksomheder vil senere kunne frigøre sig fra disse begrænsninger ved at tilbagebetale modtaget støtte udover 60 millioner kroner. 
 • For "underskudsvirksomheder" indføres der en efterregulering, hvor virksomheder, der i udgangspunktet er reduceret mere end nødvendigt i kompensation, vil kunne få udbetalt den resterende kompensation. Omvendt vil efterreguleringen også tage højde for evt. overkompensation. For nogle virksomheder (særligt vækstvirksomheder) vil kompensationen under den oprindelige ordning kunne blive nedjusteret så meget, at virksomheden i udgangspunktet ikke kan modtage kompensation. Ordningen tilpasses med et loft på 50 % i den forudgående nedjustering af kompensationen ved udbetaling for virksomheder med et underskud i 2019.

Kompensationsordningen til selvstændige og freelancere 

 • Kompensationsordningen forlænges med én måned og udløber således den 8. juli 2020. 
 • Målgruppen for ordningen udvides til selvstændige med maksimalt 25 ansatte. 
 • Samtidig forhøjes kompensationsgraden fra 75 % til 90 % af omsætnings- eller B-indkomsttabet, mens den forhøjes til 100 % (dog maksimalt 23.000 kroner) for de, der har forbud mod at holde åbent. Forhøjelsen af kompensationsgraden vil gælde med tilbagevirkende kraft fra den 9. marts 2020. 
 • Der etableres desuden en ny kompensationsordning for freelancere med blandede A- og B-indkomster. 

Lønkompensationsordningen

 • Ordningen forlænges med én måned og udløber således den 8. juli 2020. 
 • Ordningen tilpasses, så det bliver muligt for virksomheder at modtage lønkompensation, uanset om medarbejderen er på den gamle eller den nye fleksjobordning. 
 • Virksomhederne skal genansøge om forlængelse for perioden fra den 9. juni til den 8. juli 2020.

Ydelsessystemet og arbejdsretlige forhold

 • Ydelsesordningerne om suspendering af anciennitetstælling i dagpengesystemet, forlængelse af retten til sygedagpenge samt suspendering af G-dage forlænges til og med den 30. juni 2020. 
 • Timekravet for optjening af seniorpræmie på 1.560 timers beskæftigelse over 12 måneder nedsættes svarende til 4 måneder. Det nye midlertidige timekrav lyder dermed på 1.040 timer årligt.
 • Endelig vil Folketinget undersøge, hvorvidt der inden for en reserve på 200 millioner kroner kan findes en løsning for personer, der har vanskeligt ved at møde fysisk på arbejde, fordi de af helbredsmæssige årsager er i en særlig risikogruppe for smitte med COVID-19.  

Skatteretlige tiltag 

 • Loftet over indestående på skattekontoen er tidligere blevet hævet fra 200.000 kroner til 10 millioner kroner. Med aftalen afskaffes loftet over indestående på skattekontoen midlertidigt frem til og med den 1. april 2021
 • Udbetalinger fra skattekreditordningen vedrørende indkomståret 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020. 

Yderligere likviditet til visse virksomheder

 • Små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms for henholdsvis andet halvår og fjerde kvartal 2019, kan ansøge om at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån.
 • Virksomheder, som afregner lønsumsafgift efter metode 4 (f.eks. tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd mv.), og som har indbetalt lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 samt ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019, kan i stedet ansøge om at få udbetalt beløbet som et rentefrit lån.
 • Det forventes, at der kan anmodes om udbetaling af beløbet fra den 4. maj til og med den 15. juni 2020, og lånene skal tilbagebetales den 1. april 2021.
 • Samtidig får metode 4-virksomheder mulighed for at udskyde betalingen af lønsumsafgift for 2. og 3. kvartal 2020 med henholdsvis 6 uger og 4 uger.

 

Finansiering til iværksættere og vækstvirksomheder samt handel og eksport

 • Etablering af en ny hjælpepakke i Vækstfonden, der indeholder tre nye initiativer. Der etableres to matchfinansieringsordninger målrettet henholdsvis iværksættere i de tidligere faser og venturevirksomheder. Begge ordninger er tidsbegrænset og udløber ultimo 2020. Yderligere tilføres Vækstfonden ny kapacitet på 1,2 milliarder kroner til egenkapitalinvesteringer. 
 • Staten påtager sig ved en ny statslig garantidækning en del af kreditforsikringsselskabernes risiko for tab på porteføljen af forsikringer tegnet i 2020 til gengæld for, at de private kreditforsikringsselskaber forpligter sig til at opretholde en vis forsikringskapacitet i det danske marked. Ordningen administreres af EKF Danmarks Eksportkredit.
 • Med eksport- og investeringspakken reduceres Udenrigsministeriets betalingsordning for eksport- og markedsrådgivning for virksomheder i 2020 og 2021. Udenrigsministeriets eksportfremmebevilling i 2021 fordobles med henblik på afholdelse af erhvervsfremstød. 
 • Etablering af en national platform i samarbejde med private crowdfundingplatforme, der skal gøre det lettere at rejse donationer og rewardbaserede bidrag via crowdfunding. Platformen etableres som en midlertidig løsning indtil udgangen af 2020. 
 • Endelig afsættes 350 millioner kroner til et ekstraordinært løft af Innovationsfondens Innoboosterordning i 2020. Midlerne skal understøtte innovationsprojekter i små og mellemstore virksomheder samt iværksættervirksomheder.


For mere information henvises til Finansministeriets hjemmeside og Beskæftigelsesministeriets hjemmeside