EKF hjælper med likviditet til eksportvirksomheder, som er ramt af coronakrisen

EKF Danmarks Eksportkredit ("EKF") har etableret hjælpepakker til såvel små som store eksportvirksomheder med henblik på at hjælpe dem igennem den allestedsværende coronakrise.
Der er således allokeret 1 mia. kroner til små og mellemstore virksomheder og 5 mia. kroner til store virksomheder, som kan blive frigivet i form af kautioner til bankerne, som så på grundlag deraf kan udvide deres lånefaciliteter til danske eksportvirksomheder med nye banklån til SMV'er for i alt 1,25 mia. kr. og til store virksomheder for i alt
7,1 mia. kr.

Ud fra en generel betragtning om, at rentemarginalen på statsgaranteret gæld bør være meget lav, da må den samlede omkostning til en kreditramme omfattet af EKF's kautionsordning antages at blive særdeles attraktiv sammenholdt med andre likviditetsinstrumenter i markedet.

Hvem kan få adgang?

Ordningen er rettet mod alle danske eksportvirksomheder. 

I lighed med EKF’s eksisterende eksportkautioner er der ikke krav om et konkret projekt eller en ordre fra en udenlandsk køber. Virksomheden skal blot kunne dokumentere, at minimum 10 % af seneste års omsætning relaterede sig til eksport. Eksport kan i den sammenhæng også være salg til andre danske virksomheder med henblik på eksport.

Det er endvidere en betingelse, at virksomhedens omsætning er faldet - eller forventes at falde - med minimum 30 % som følge af coronakrisen. Omsætningstabet opgøres i forhold til tilsvarende periode i 2019. For vækstvirksomheder opgøres omsætningstabet skønsmæssigt af banken med udgangspunkt i virksomhedens budgetterede omsætning.

Som øvrige betingelser kan nævnes, at virksomheden skal være kreditværdig og ikke må være kriseramt pr. 31. december 2019, dvs. før coronakrisen indtraf. Da ordningen har til formål at hjælpe virksomheder igennem coronakrisen,  vil kreditvurderingen tage udgangspunkt i virksomhedens forretning forud for krisen. Var virksomheden en fundamental sund virksomhed forud for krisen, vil virksomheden opfylde kravet om kreditværdighed. 

Virksomheden skal endvidere agere socialt og miljømæssigt forsvarligt. Virksomheden skal således overholde gældende love og regler omkring arbejdsforhold og miljø i såvel Danmark som de øvrige lande, hvor virksomheden driver sin virksomhed.

Hvordan fungerer ordningen?

EKF agerer ikke som direkte långiver til danske virksomheder. 

Som ovenfor nævnt udsteder EKF i stedet kautioner til fordel for bankerne, således at bankerne derigennem får sikkerhed for en væsentlig del af tabet på kreditten, hvis virksomheden efterfølgende ikke skulle være i stand til at tilbagebetale den yderligere kredit. EKF kan kautionere for (i) op til 80 % af tabet på kreditter udstedt til små og mellemstore virksomheder og 70 % af tabet på kreditter udstedt til store virksomheder, (ii) dog kan den kreditramme, for hvilken EKF kautionerer, maksimalt udgøre virksomhedens dokumenterbare eller sandsynliggjorte omsætningsnedgang. 

EKF's rammevilkår giver endvidere mulighed for afdragsfrihed de første 12 måneder for SMV’er og en afdragsperiode på op til fem år derefter. Derved kan den ekstra kredit bruges fuldt ud på selskabets øjeblikkelige likviditetsudfordringer - og ikke delvist på renter og afdrag på den netop optagne kreditramme. For store virksomheder er løbetiden på kreditten maksimalt seks år.
 
Virksomheden bør dog her være opmærksom på, hvorvidt det inden etableringen af en sådan ramme er nødvendigt at finde en ordning med de eksisterende kreditorer, således at virksomheden ikke ender op i en situation, hvor den ny likviditet reelt blot erstatter eksisterende kreditorer - og efterlader virksomheden uden den nødvendige likviditet til den videre drift. Det er alene en betingelse fra EKF's side, at kautionen forøger virksomhedernes likviditet hos banken. Banken må således ikke (ekstraordinært) reducere andre kreditfaciliteter til virksomheden.

Hvad skal man gøre for at få en kaution fra EKF?

Bankerne antages via deres løbende dialog med EKF og andre statslige instanser at være opmærksomme på de forskellige ordninger, som EKF og andre statslige instanser tilbyder. 

Det kan dog være klogt, om man som ansvarlig for en virksomhed med behov for yderligere likviditet sætter sig ind i disse ordninger, således at man i dialogen med sin bank kan nævne muligheden for eksempelvis en kaution fra EKF, når banken efterspørger yderligere sikkerhed for en udvidet kreditramme. 

Den proaktive virksomhedsleder kan endvidere fremme processen ved eventuelt selv, forud for et møde med banken, at tage kontakt til EKF for at forhøre sig om konkrete muligheder, fortolkningstvivl, vilkår og dokumentationskrav. Til mødet med banken er det dermed muligt at fremlægge såvel de nødvendige argumenter som dokumentation for en hurtig behandling af sagen. 

Man kan rette henvendelse til EKF (afdelingerne SMV og Klima eller Industri Team) via dette link eller via EKF's hotline på telefon 22 50 00 80.

Er det dyrt?

EKF opkræver en årlig præmie for SMV’er på 1 % af kautionsbeløbet, hvilken således skal betales i tillæg til bankens rente, marginal og lånesagsgebyr. Da banken med en EKF-kaution får statsgaranteret sikkerhed for en væsentlig del af kreditten, bør prisen på den del af kreditten, som er omfattet af kautionen, dog være væsentligt billigere end, hvad der skulle være betalt for samme kredit uden kautionen for EKF. 

For store virksomheder fastsætter EKF en individuel præmie på markedsvilkår. 

Det antages således, at den samlede pris for en kredit med en kaution fra EKF vil være attraktiv sammenholdt med de fleste andre instrumenter til rådighed i markedet.