Nu kan kommuner og regioner forudbetale leverandører og undlade at gøre misligholdelse gældende

Bekendtgørelsen om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19 giver konkrete muligheder for at forudbetale leverandører og undlade at gøre misligholdelse gældende, og hermed gælder nu de samme regler som for statslige institutioner. I denne nyhed ser vi nærmere på bekendtgørelsen og på den vejledning, der uddyber bekendtgørelsens anvendelse.

Bekendtgørelse nr. 327 af 31. marts 2020: Bekendtgørelse om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19


Folketinget har vedtaget en lov, der bemyndiger social- og indenrigsministeren til at fastsætte de samme regler for kommuner og regioners økonomi, som de regler der (allerede) var vedtaget for statslige institutioner. 
Læs vores tidligere omtale af dette.

Den 31. marts 2020 udstedte social- og indenrigsministeren så den nødvendige bekendtgørelse efter den nye lov, som indeholder de nærmere regler for kommuner og regioner. Reglerne er identiske med de regler, der gælder for statslige institutioner efter aktstykke 114.

Efter bekendtgørelsens § 1 kan kommuner og regioner forudbetale leverancer med en værdi på op til 1 million kroner. Det eneste kommunen eller regionen ved forudbetalingen skal kontrollere er, at fakturaen er omfattet af § 1, og at der er overensstemmelse mellem bestillingen og den fremsendte faktura, jf. § 2. Denne mulighed for forudbetaling gælder foreløbigt for leverancer, der skal finde sted før den 1. juli 2020, jf. § 5, stk. 2.

Muligheden for ikke at gøre misligholdelse gældende er ikke underlagt økonomiske begrænsninger, men leverandørernes misligholdelse skal være begrundet i COVID-19-situationen, jf. § 3. Muligheden for ikke at gøre misligholdelse gældende gælder også for misligholdelse før bekendtgørelsens ikrafttræden den 31. marts 2020, hvis misligholdelsen skyldes COVID-19-situationen, jf. § 5, stk. 3. Muligheden for ikke at gøre misligholdelse gældende gælder foreløbigt frem til den 1. november 2020, jf. § 6, stk. 1. 

Vejledning nr. 9174 af 31. marts 2020: Vejledning om kommuners og regioners indkøb i forbindelse med håndtering af COVID-19

Foruden bekendtgørelsen har Social- og Indenrigsministeriet også udsendt en vejledning, der uddyber reglernes anvendelse. Som det også understreges i vejledningen, er kommuner og regioner ikke forpligtet til at anvende reglerne i bekendtgørelsen til at forudbetale eller undlade at gøre misligholdelse gældende. I det omfang kommuner eller regioner gør brug af muligheden, skal de fortsat overholde grundsætningen om saglighed og lighed. Det fremgår også af vejledningen, at der ikke gælder særlige dokumentationskrav for, hvordan det dokumenteres, at misligholdelsen skyldes COVID-19-situationen, men at kommuner og regioner bør sikre sig, at de overholder grundsætningen om saglighed og lighed. Det kommunale og regionale tilsyn kan tage stilling til om disse grundsætninger er overholdt, men leverandører har ikke klageadgang. 

Som også nævnt i vores omtale af vedtagelsen af loven skal kommuner og regioner være opmærksomme på, at udbudsloven fortsat gælder. Det anføres i vejledningen, at Social- og Indenrigsministeriet mener, at forudbetaling i langt de fleste tilfælde ikke vil udgøre en ændring af et grundlæggende element. Social- og Indenrigsministeriet mener heller ikke, at undladelse af at gøre misligholdelse gældende vil udgøre ændring af et grundlæggende element. Hvis det dog fremgår, at misligholdelsesbeføjelsen er ufravigelig, angiver ministeriet, at der i "langt de fleste tilfælde bør foretages en konkret vurdering". 

Vi anbefaler generelt, at der i alle tilfælde foretages en konkret vurdering af, hvorvidt det vil være en ændring af et grundlæggende element ikke at gøre misligholdelsen gældende. Vi anbefaler også, at en evt. undladelse af at gøre misligholdelsesbeføjelser gældende begrænses til 'det relevante' i forhold til COVID-19-situationen ‒ både udbudsretligt og projektmæssigt. 

Læs Bekendtgørelse nr. 327 af 31. marts 2020
Læs Vejledning nr. 9174 af 31. marts 2020 
Læs vores omtale af lov nr. 325 af 31. marts 2020