Udvidede statsstøtteramme­bestemmelser og godkendelse af støtte til Rejsegarantifonden

Europa-Kommissionen udvider de midlertidige COVID-19-statsstøtteretsrammebestemmelser for at give medlemsstaterne mulighed for at styrke forskning i samt afprøvning og fremstilling af coronavirus-relevante produkter, beskytte jobs og støtte økonomien yderligere under COVID-19-udbruddet. Herudover har Kommissionen godkendt et dansk statslån på op til 1,5 mia. kroner til Rejsegarantifonden.

Udvidelse af de midlertidige COVID-19-statsstøtterammebestemmelser

Europa-Kommissionen udstedte den 19. marts 2020 midlertidige rammebestemmelser for statsstøttetiltag i forbindelse med COVID-19-udbruddet.

Læs vores tidligere nyhed om rammebestemmelserne.

Kommissionen besluttede den 3. april 2020 at udvide rammebestemmelserne. Ændringen udgør et supplement til de øvrige tiltag, som medlemsstaterne allerede har mulighed for at iværksætte for at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19-udbruddet i overensstemmelse med EU-statsstøttereglerne. Således kan støttemulighederne eksempelvis kombineres med sædvanlig de minimis-støtte mv.

Udvidelsen giver dels yderligere muligheder for at yde støtte under de allerede introducerede foranstaltninger – eksempelvis rentefri lån, lånegarantier dækkende 100% af risikoen, og egenkapital på op til 800.000 euro pr. virksomhed – dels introduceres fem yderligere typer foranstaltninger, som medlemsstaterne ligeledes kan gøre brug af:

  1. Støtte til coronavirus-relateret forskning og udvikling: Medlemsstaterne kan yde støtte i form af direkte tilskud, tilbagebetalingspligtige forskud eller indrømmelse af skattefordele til forskning og udvikling vedrørende COVID-19. Herudover kan der ydes en bonus til grænseoverskridende samarbejdsprojekter mellem medlemsstaterne.

  2. Støtte til opførelse eller opskalering af prøvningsfaciliteter: Medlemsstaterne kan yde støtte i form af direkte tilskud, skattefordele, tilbagebetalingspligtige forskud og garantier til dækning af tab i forbindelse med investeringer i opførelse eller opskalering af infrastrukturer, som er nødvendige for at udvikle og afprøve produkter, der bidrager til bekæmpelsen af udbruddet. Det omfatter lægemidler, som eksempelvis vacciner og behandlinger, samt medicinsk udstyr, som for eksempel respiratorer og beskyttelsesdragter. Der kan desuden ydes en bonus for grænseoverskridende investeringer og hurtig gennemførelse.

  3. Støtte til fremstilling af produkter af relevans for bekæmpelsen af COVID-19-udbruddet: Medlemsstaterne kan yde støtte i form af direkte tilskud, indrømmelse af skattefordele, tilbagebetalingspligtige forskud og garantier til dækning af tab i forbindelse med investeringer, som fremmer en hurtig produktion af coronavirus-relaterede produkter. Her kan ligeledes ydes en bonus for grænseoverskridende aktivitet og hurtig gennemførelse af projektet.

  4. Målrettet støtte i form af udsættelse af skatteindbetalinger og/eller suspension af socialsikringsbidrag: Medlemsstaterne kan tillade målrettet udsættelse af indbetaling af skat og socialsikringsbidrag i de brancher, regioner eller virksomhedstyper, som er hårdest ramt af udbruddet.

  5. Målrettet støtte i form af løntilskud til ansatte: Medlemsstaterne kan bidrage til lønomkostningerne i virksomheder i de brancher eller regioner, som er hårdest ramt af udbruddet, som alternativt ville være nødsaget til at afskedige personale.


Læs Europa-Kommissionens pressemeddelelse.

Læs udvidelsen.


Opdatering den 12. maj 2020: Europa-Kommissionen udsteder midlertidige rammebestemmelser

Europa-Kommissionen har den 8. maj 2020 besluttet at udvide de midlertidige rammebestemmelser endnu en gang.


Læs vores nyhed om de udvidede rammebestemmelser af 8. maj 2020.

Støtteordning til Rejsegarantifonden – et eksempel på godkendelse af en dansk støtteordning under de midlertidige rammebestemmelser

Europa-Kommissionen har herudover godkendt en dansk støtteforanstaltning til Rejsegarantifonden, som er baseret på de midlertidige rammebestemmelser, som allerede var gældende før udvidelsen (og TEUF artikel 107(3)(b)). Der er tale om et statslån på op til 1,5 mia. kroner, som har til formål at understøtte Rejsegarantifonden, der under visse omstændigheder yder godtgørelse til rejsende, hvis rejser aflyses. Konkret skal lånet dække pakkerejser, der grundet COVID-19-udbruddet og de tilhørende rejserestriktioner er blevet aflyst.

Lånet har til formål (i) at sikre, at rejsearrangørerne har tilstrækkelig likviditet til rådighed til at modvirke den skade, som markedet for pakkerejser har lidt, (ii) at sikre, at de økonomiske aktiviteter kan fortsætte under og efter udbruddet, og (iii) at sikre, at rejserefusioner til de rejsende bliver afviklet så hurtigt som muligt.

Kommissionen har vurderet, at den danske hjælpepakke er i overensstemmelse med betingelserne i de midlertidige rammebestemmelser. Det skyldes, at lånebeløbet skal dække fondens likviditetsbehov i en overskuelig fremtid, idet låneaftalen vil gælde til årets udgang, og tilbagebetalingen af lånet skal ske over seks år. Endvidere vil den danske stat sikre, at lånet udelukkende bliver benyttet til at tilbagebetale pakkerejser, som er blevet aflyst som følge af COVID-19-udbruddet, hvilket skaber sikkerhed for de forbrugere, hvis rejser bliver aflyst som konsekvens af udbruddet. Kommissionen har på denne baggrund vurderet, at lånet vil medvirke til at afbøde de økonomiske konsekvenser af COVID-19-udbruddet, ligesom lånet er fundet nødvendigt og hensigtsmæssigt for at afhjælpe en alvorlig forstyrrelse i Danmarks økonomi.

Læs Kommissionens pressemeddelelse om godkendelsen. 

Kromann Reumert COVID-19 task force

Kromann Reumert har oprettet en COVID-19 task force, som består af en række af vores eksperter inden for forskellige juridiske specialer. Vi informerer løbende om de problemstillinger, du og din virksomhed måtte møde i forbindelse med COVID-19-situationen.