COVID-19: Hjælp til iværksættere og vækstvirksomheder

Regeringen og Folketingets partier fremlagde den 18. april 2020 en politisk aftale om justeringer af de tidligere vedtagne hjælpepakker, samt en række nye tiltag, der skal hjælpe danske virksomheder gennem COVID-19-krisen. Nu er detaljerne endelig faldet på plads, statsstøtteordningerne er godkendt af EU-kommissionen, og der er åbnet for ansøgninger. Flere af de nye tiltag tilgodeser særligt iværksættere og vækstvirksomheder, som i vid udstrækning ikke har haft mulighed for at opfylde betingelserne til de eksisterende hjælpepakker.

Følgende initiativer i den nye politiske aftale er særligt relevante for iværksættere og vækstvirksomheder:


 • Særlig matchfinansiering fra Vækstfonden
 • Større pulje til Innovationsfonden
 • Fremrykket udbetaling af skattekreditter
 • Udbetaling af indbetalt moms som rentefrit lån
 • Ny kompensationsordning for freelancere.

Særlig matchfinansiering fra Vækstfonden

Mange iværksættere og vækstvirksomheder har desværre oplevet, at private investorer har trukket sig fra markedet eller udskudt aftalte låne- eller egenkapitalfinansieringer, og de færreste startups kan få et lån i banken. Derfor er der blevet etableret en hjælpepakke gennem Vækstfonden, der indeholder nedenstående fire initiativer, som skal hjælpe iværksættere og vækstvirksomheder. Alle lån kan nu ansøges og skal aftales inden udgangen af 2020. 


 • COVID-19 Startlån
  - Lån på 0,4 til 2 mio. kr. 
  - Målrettet startups, som er kommercielt klar med et færdigudviklet produkt, de første gennemførte salg til kunder eller lovende indikationer på salgsmuligheder. 
  - Krav om medfinansiering i form af enten legater, lån eller investeringer i forholdet 1:3. Det er en fordel, hvis virksomheden har været i accelerator eller tidligere har modtaget finansiering fra f.eks. Innovationsfonden.
  - Vækstfonden skal have 100 % virksomhedspant, en udbyttebegrænsningserklæring, en tilbagetrædelseserklæring på rentebærende gæld, pant i anparterne i selskabet og personlig kaution for 50.000 kr. pr. founder som sikkerhed for lånet. 

 • COVID-19 Investorlån
  - Lån på 1 til 5,95 mio. kr. 
  - Målrettet startups, som allerede har investorer med ombord. Med lånefaciliteten kan en virksomhed supplere en investering fra sin investor med et lån fra Vækstfonden. 
  - Krav om dokumenteret indskud fra investorer efter 1. marts 2019 eller nyt indskud samtidig med udbetaling. Der kan i særlige tilfælde dispenseres fra kravet. 
  - Virksomheden skal sandsynliggøre enten a) tabt omsætning (fra 1/3-2020) b) at investor(er) har trukket tilsagn tilbage, eller den oprindelige kapitalrejsningsstrategi er ændret eller c) forsinket nysalg. Virksomheden skal desuden dokumentere, at finansieringen sikrer driften 12 måneder frem (fra udbetalingen).
  - Vækstfonden skal have 100 % virksomhedspant, en udbyttebegrænsningserklæring og en tilbagetrædelseserklæring på rentebærende gæld som sikkerhed for lånet. 

 • COVID-19 Business Angel-lån
  - Lån på 0,25 til 12 mio. kr. 
  - Målrettet startups, som modtager en investering fra en af Vækstfondens godkendte business angels, typisk på pre-seed eller seed stadiet. 
  - Krav om samtidig kapitaltilførsel (inklusive investeringer foretaget siden 1. marts 2020) fra godkendt Business Angel. 
  - Business Angels kan matche deres investeringer med et lån til virksomheden i forholdet 1:3 for lån op til 7,5 mio. kr., og forholdet 1:1 derover.

 • COVID-19 Syndikeringslån
   - Lån på 0,25 til 20 mio. kr. 
  - Målrettet startups, som modtager en investering fra en af Vækstfondens godkendte investorer (venturefond, familiekontor eller EAF-engel), typisk en mere moden startup (runde A og frem). 
  - I øvrigt samme vilkår som Business Angel-lånet. 


Alle lån har en løbetid på 6 år med en rente på Cibor 3 måneder + 5 %. Renten suppleres desuden af en exit-ordning. Låntager må ikke være kriseramt pr. 31. december 2019. Vækstfonden behandler løbende ansøgninger om godkendelse af business angels og andre investorer. Der er mere information at finde på Vækstfondens hjemmeside, hvor man også allerede nu kan søge om lån.

Større pulje til understøttelse af innovationsprojekter gennem Innovationsfonden

Innovationsfonden er blevet tildelt yderligere 350 mio. kr., som gennem fondens Innobooster-ordning skal bruges til at yde tilskud til innovative og videnbaserede projekter. Ordningen er målrettet små og mellemstore virksomheder samt iværksættervirksomheder. 

Tiltaget betyder, at Innobooster-ordningens samlede pulje i år er mere end fordoblet og udgør 650 mio. kr. Det medfører, at risikovilligheden og finansieringsmulighederne i Innobooster-programmet øges. 

Innovationsfonden har udmeldt en række konkrete initiativer til, hvordan Innobooster-ordningens pulje skal anvendes. Initiativerne omfatter blandt andet:


 • Større risikovillighed og mulighed for at få finansiering til flere markedsmodningsaktiviteter i fondens Innobooster-program.
 • Finansiering af nyansættelse og fastholdelse af udviklingsmedarbejdere/vidensmedarbejdere blandt videnbaserede iværksættervirksomheder.
 • Styrket samspil mellem Innovationsfonden og Vækstfonden målrettet iværksættere samt små og mellemstore virksomheder.


Virksomheder eller iværksættere, der har fået en investering fra Innovationsfondens startup-programmer i 2020, har desuden mulighed for at søge om ekstrabevillinger. 

Omfattede virksomheder skal ansøge om tilskud til innovative og videnbaserede projekter på Innovationsfondens hjemmeside.

Fremrykning af udbetaling af skattekreditter vedrørende forsknings- og udviklingsaktiviteter

Hidtil har virksomheder fået udbetalt skatteværdien af den del af selskabers underskud, der kommer fra forsknings- og udviklingsaktiviteter (skattekredit) i forbindelse med opgørelse af slutskatten i november måned året efter det indkomstår, som de afholdte udgifter vedrører. Den nye politiske aftale medfører, at udbetaling af skattekredit vedrørende 2019 fremrykkes fra november 2020 til juni 2020. 

Udbetaling af skattekreditter i juni 2020 er betinget af følgende:


 • Virksomheden skal have et underskud i indkomståret 2019.
 • Underskuddet skal vedrøre forsknings- eller udviklingsaktiviteter.
 • Virksomheden skal ansøge om fremrykket udbetaling af skattekreditter.
 • Ansøgningen skal ledsages af en revisorerklæring.


Initiativet er særligt relevant for små og mellemstore vækstiværksættere, der har udviklingsaktiviteter. Der kan maksimalt udbetales skatteværdien af 25 mio. kr. årligt. Hvis selskabsskattesatsen er 22 %, svarer det til, at virksomheden kan få udbetalt 5,5 mio. kr. årligt. 

Udbetaling af moms som rentefrit lån og udskudte betalingsfrister for moms

Med henblik på at styrke små og mellemstore virksomheders likviditet muliggør den seneste hjælpepakke, at små og mellemstore virksomheder, der pr. den 20. marts 2020 har indbetalt moms for andet halvår eller fjerde kvartal af 2019, kan ansøge om at få udbetalt beløbet igen som et rentefrit lån. 

Virksomheden skal ansøge om udbetaling af lånet senest den 15. juni 2020, og lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021. 

Der er en række virksomheder, der ikke vil kunne få udbetalt de rentefrie moms- og lønsumsafgiftslån. Det gælder blandt andet virksomheder, der:


 • er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning
 • er blevet pålagt at stille sikkerhed for betaling af skat mv.
 • har personer med væsentlig indflydelse, der inden for de seneste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig
 • for nylig har udskiftet 50 % eller mere af ejerkredsen, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig revisor
 • er offentlige institutioner mv.


Udover muligheden for at få den indbetalte moms udbetalt som et rentefrit lån, kan virksomhederne også vente med at indbetale moms i igangværende momsterminer. 

For små virksomheder, dvs. virksomheder hvis momspligtige omsætning er under 5 mio. kr. årligt, er betalingsfristen af moms for 1. halvår af 2020 udskudt til den 1. marts 2021 således, at den sammenlægges med betalingsfristen for 2. halvår af 2020. For mellemstore virksomheder, dvs. virksomheder med en momspligtig omsætning mellem 5 og 50 mio. kr. årligt, udskydes betalingsfristen for 1. kvartal 2020 til den 1. september 2020 således, at den sammenlægges med betalingsfristen for 2. kvartal 2020. 

De udskudte betalingsfrister beskrevet ovenfor kan fravælges. Det har særlig betydning for virksomheder med negativt momstilsvar i afgiftsperioden, da de virksomheder kan få negativ moms udbetalt efter gældende regler, hvis de fravælger at betale efter de udskudte betalingsfrister.

Ny kompensationsordning for freelancere

Den nye politiske aftale introducerer en ny kompensationsordning for freelancere mv. med både A- og B-indkomster, der forventer at opleve indkomsttab på minimum 30 % som konsekvens af COVID-19. Ordningen medfører, at målgruppen kan få kompensation for op til 90 % af deres forventede A- og B-indkomsttab i perioden sammenlignet med tilsvarende periode i forudgående år ‒ dog maksimalt 20.000 kr. pr. måned. 

Målgruppen for ordningen er personer der: 


 • har haft en samlet A- og B-indkomst samt skattepligtig overskud fra selvstændig virksomhed på mindst i alt 10.000 kr. i gennemsnit pr. måned i det seneste år 
 • mindst har haft 5.000 kr. B-indkomst pr. måned
 • højst har haft 20.000 kr. A-indkomst pr. måned
 • forventer at opleve A- og B-indkomsttab på minimum 30 % som følge af COVID-19
 • har A-indkomst med en beskæftigelsesgrad på højst 55 %
 • har en årlig indkomst i 2020, som ikke overstiger 800.000 kr. 
 • ikke er berettiget til dagpenge, supplerende dagpenge, eller til at modtage offentlige ydelser som f.eks. kontanthjælp. 


Både A- og B-indkomst skal komme fra aktiviteter, som vedrører arbejdsindsats.

Kompensationsordningen gælder i perioden den 9. marts til og med den 8. juli 2020. 

Virksomhederne og freelancere mv. skal ansøge om kompensation på virk.dk. Yderligere information vil desuden blive offentliggjort på Erhvervsstyrelsens virksomhedsportal virksomhedsguiden.dk.