COVID-19: Ny skattelovgivning sikrer blandt andet rentefrie lån til visse virksomheder

Folketinget har vedtaget en ny lov, som sikrer, at virksomheder kan få allerede indbetalt moms og lønsumsafgift udbetalt som et rentefrit lån. Derudover hæves loftet på skattekontoen til 100 mia. kroner, imens fristerne for betaling af lønsumsafgift for visse virksomheder udskydes. Endelig fremrykkes udbetalingstidspunktet for såkaldte skattekreditter for indkomståret 2019.

Rentefrie moms- og lønsumsafgiftslån

Vi har tidligere beskrevet regeringens forslag om at udbetale allerede indbetalt moms og lønsumsafgift som et rentefrit lån. Dette forslag er nu blevet til lov med vedtagelsen af L 175 den 30. april 2020.

 

Med loven sikres det, at virksomheder med enten halvårlig eller kvartalsmæssig afregning af moms kan få udbetalt et beløb svarende til indbetalt moms som et rentefrit lån. Der gælder således:

 

 • Virksomheder, der anvender kalenderhalvåret som afgiftsperiode (virksomheder med en momspligtig omsætning under 5 mio. kroner årligt), kan få et beløb svarende til virksomhedens angivne afgiftstilsvar for 2. halvår 2019 udbetalt som et rentefrit lån.
 • Virksomheder, der anvender kvartalet som afgiftsperiode (virksomheder med en momspligtig omsætning mellem 5-50 mio. kroner årligt), kan få et beløb svarende til virksomhedens angivne afgiftstilsvar for 4. kvartal 2019 udbetalt som et rentefrit lån.

 

Låneordningen kan kun anvendes af virksomheder, der har indgivet momsangivelse for 2. halvår henholdsvis 4. kvartal 2019. Virksomheder, der har fået fastsat deres momstilsvar foreløbigt for perioden, vil derfor ikke være omfattet af låneordningen, før momsangivelsen er indgivet. 

Virksomheder, der leverer momsfritagne varer eller tjenesteydelser, skal betale lønsumsafgift. Lønsumsafgiften beregnes efter én af fire metoder:

 

 • Metode 1: organisationer, fonde, foreninger, loger, virksomheder med momsfri spilleaktiviteter, offentlige virksomheder, der ikke opgør et skattemæssigt overskud
 • Metode 2: Finansielle virksomheder
 • Metode 3: Virksomheder, der udgiver eller importerer aviser
 • Metode 4: Virksomheder, der ikke er omfattet af de øvrige metoder.

 

Virksomheder, der beregner lønsumsafgift efter metode 4, skal kvartalsmæssigt foretage opgørelse og indbetaling af lønsumsafgiften. 

 

Med loven sikres det, at metode 4-virksomheder (tandlæger, ergoterapeuter, vognmænd mv.) kan få et beløb svarende til lønsumsafgift for 1. kvartal 2020 samt ¼ af lønsumsafgiften for overskud for indkomståret 2019 (svarende til en skønnet kvartalsmæssig andel) udbetalt som et rentefrit lån. Det er en forudsætning, at virksomheden har indgivet en angivelse for 1. kvartal 2020 hhv. indkomståret 2019.

 

Generelt for de rentefrie moms- og lønsumsafgiftslån gælder, at lånene udbetales på baggrund af angivelsen for perioden. Eventuelle efterreguleringer eller korrektioner vil ikke blive taget i betragtning, og der kan ikke anmodes om udbetaling af et lavere beløb end det angivne.

 

De rentefrie lån vil ikke være skattepligtige for virksomheden.

 

Der er en række virksomheder, der ikke vil kunne få udbetalt de rentefrie moms- og lønsumsafgiftslån. Det gælder blandt andet virksomheder, der:


 • er under konkursbehandling, rekonstruktionsbehandling, likvidation eller tvangsopløsning
 • er blevet pålagt at stille sikkerhed for betaling af skat mv.
 • har personer med væsentlig indflydelse, der inden for de seneste 10 år er dømt for skatte- eller afgiftssvig
 • for nylig har udskiftet 50 % eller mere af ejerkredsen, medmindre der foreligger en erklæring fra en uafhængig revisor
 • er offentlige institutioner mv.

 

Anmodning om lån skal være modtaget af Skattestyrelsen senest den 15. juni 2020. Udbetaling af beløbet sker så vidt muligt til virksomhedens Nemkonto senest fem bankdage efter modtagelsen af anmodningen.

 

Det fremgår ikke af loven, hvordan en anmodning om rentefrit lån rent praktisk indgives til Skattestyrelsen. Dette vil formentlig blive fastlagt i en bekendtgørelse til loven.

 

Lånet skal tilbagebetales senest den 1. april 2021 via indbetaling til skattekontoen. Ophører eller inddrages virksomhedens registrering for moms eller lønsumsafgift, skal lånet tilbagebetales inden for 14 dage. Hvis virksomheden i låneperioden opfylder en af ovenstående diskvalificerende betingelser (det vil sige kommer under konkursbehandling eller lignende) skal lånet tilbagebetales straks.

 

Ordningen udgør statsstøtte og er blevet godkendt af Europa-Kommissionen i medfør af de midlertidige rammebestemmelser. Læs vores nyhed om de midlertidige rammebestemmelser.

Loftet på skattekontoen hæves til 100 mia. kroner

Efter gældende regler udbetales en kreditsaldo på skattekontoen som udgangspunkt til virksomheden. Virksomheden kan dog vælge, at der først skal ske udbetaling af en kreditsaldo for beløb over 200.000 kroner. Som følge af tidligere hastelovgivning i forbindelse med spredningen af COVID-19 er grænsen midlertidigt hævet til 10 mio. kroner.

 

Vi har tidligere beskrevet regeringens forslag om helt at ophæve loftet på skattekontoen.

 

Med vedtagelsen af L 175 hæves loftet imidlertid "kun" til 100 mia. kroner, da det har vist sig systemteknisk kompliceret helt at ophæve loftet på skattekontoen. Der gælder således følgende lofter på skattekontoen:

 

 • 10 mio. kroner fra den 25. marts 2020 til og med den 6. maj 2020.
 • 100 mia. kroner fra den 7. maj 2020 til den 1. april 2021.
 • 200.000 kroner fra den 1. april 2021 og frem.

 

Hævelsen af loftet til 100 mia. kroner skal ses i sammenhæng med muligheden for udbetaling af rentefrie moms- og lønsumsafgiftslån. Med hævelsen af loftet på skattekontoen til 100 mia. kroner kan virksomheder således tilbagebetale lånet inden sidste rettidige betalingsdag den 1. april 2021, uden at virksomheden får udbetalt beløbet fra skattekontoen som en kreditsaldo.

 

Forlængelse af frister for betaling af lønsumsafgiften for visse virksomheder

Med vedtagelsen af L 175 udskydes fristerne for angivelse og betaling af lønsumsafgiften for metode 4-virksomheder. Fristen for betaling af lønsumsafgift for 2. kvartal 2020 udskydes fra den 15. juli 2020 til den 1. september 2020, imens fristen for betaling af lønsumsafgift for 3. kvartal 2020 udskydes fra den 15. oktober 2020 til den 16. november 2020.

 

Se vores tidligere omtale af fristudskydelserne for betaling af lønsumsafgift.

 

Tidligere udbetaling af skattekreditter vedrørende udgifter til forskning- og udviklingsaktiviteter

Selskaber mv. og personer, der driver selvstændig erhvervsvirksomhed i virksomhedsordningen, kan få udbetalt skatteværdien af et underskud, der stammer fra udgifter til forsknings- og udviklingsaktiviteter ‒ såkaldte skattekreditter. Der kan dog maksimalt udbetales skatteværdien af 25 mio. kroner, det vil sige op til 5,5 mio. kroner årligt ved en selskabsskattesats på 22 %.

 

Skattekreditter udbetales normalt i forbindelse med opgørelsen af slutskatten i november i året efter det indkomstår, hvor udgiften er afholdt. Nu fremrykkes udbetalingen af skattekreditter for indkomståret 2019 imidlertid, så skattekreditter for indkomståret 2019 kan udbetales senest den 30. juni 2020.

 

Anmodning om fremrykket udbetaling af skattekreditter skal indgives til Skattestyrelsen senest den 15. maj 2020 og skal vedlægges oplysninger om karakteren af og størrelsen af de konkrete udgifter mv. Anmodningen skal påtegnes af en uafhængig godkendt revisor.

 

Se vores tidligere omtale af fremrykket udbetaling af skattekreditter.

 

Kromann Reumert COVID-19 task force

Kromann Reumert har oprettet en COVID-19 task force, som består af en række af vores eksperter inden for forskellige juridiske specialer. De informerer løbende om de problemstillinger, du og din virksomhed måtte møde i forbindelse med COVID-19-situationen.


Læs mere om vores COVID-19 task force.