COVID-19: Yderligere hjælp til rejsebranchen på vej

Med grænselukninger, indstillet flytrafik og deraf begrænset rejseaktivitet er rejsebranchen hårdt ramt af COVID-19-pandemien. For at styrke branchens økonomiske grundlag er der nu en hjælpepakke på vej specifikt til rejsebranchen. I denne nyhed giver vi dig overblik over de nye initiativer.

Regeringen er sammen med et bredt flertal i Folketinget blevet enige om en håndsrækning til rejsebranchen bestående af følgende seks initiativer:


  1. Individuel tilbagebetaling for træk på statsgarantien 
  2. Udvidelse af dækningsområdet for Rejsegarantifonden (dækning for afbrudte rejser)
  3. Tilskud til Rejsegarantifonden på i alt 725 mio. kr.
  4. Præcisering af forholdet mellem udvidede ansvarsforsikringer og Rejsegarantifonden
  5. Mulig midlertidig "voucher-ordning"
  6. Mulig ændring af tilbagebetalingsmodel for rejseudbydere.

Individuel tilbagebetaling for træk på statsgarantien

Traditionelt har dækningsområdet for Rejsegarantifonden alene omfattet situationer, hvor rejseudbyderen går konkurs. 

Som følge af Udenrigsministeriets udmelding den 13. marts 2020, hvor alle ikke-nødvendige rejser til samtlige verdens lande blev frarådet, vedtog Folketinget den 31. marts 2020 en udvidelse af dækningsområdet for Rejsegarantifonden til at omfatte ekstraordinære situationer. Samtidig blev en statsgaranti på 1,5 mia. kr. stillet til rådighed for Rejsegarantifonden. Træk på statsgarantien skulle i henhold til ordningen tilbagebetales kollektivt af Rejsegarantifondens medlemmer baseret på de enkelte medlemmers omsætning, og uafhængigt af om og hvor meget de enkelte medlemmer havde trukket på statsgarantien. Det affødte kritik fra rejsebranchen, og en række rejseudbydere truede med at forlade Rejsegarantifonden. 

Med den politiske aftale er der lagt op til en individuel model, hvor den enkelte rejseudbyder alene hæfter for egne træk på statsgarantien. Det gælder for rejser, som skulle være påbegyndt mellem den 14. april og den 10. maj 2020. 

Formålet med ændringen er at gøre det mindre attraktivt for rejseudbydere at trække på statsgarantien frem for at søge alternativ finansiering, og dermed sikre at statsgarantien kan række til en længere dækningsperiode. Hvis der forsat er midler under statsgarantien efter den 10. maj 2020, kan den individuelle model forlænges.

Udvidelse af dækningsområdet for Rejsegarantifonden

Dækningsområdet for Rejsegarantifonden udvides, så rejseudbyderen kan ansøge om at trække på statsgarantien til dækning af de ekstraordinære meromkostninger, rejseudbyderen har haft til afbrudte rejser (f.eks. nødvendige ombookinger af fly til hjemtransport og refusion af tabte feriedage til forbrugeren). Den enkelte rejseudbyder vil hæfte indivi-duelt for sådanne træk på statsgarantien for afbrudte rejser, som skulle være påbegyndt mellem den 14. april og den 10. maj 2020.

Tilskud til Rejsegarantifonden på i alt 725 mio. kr.

Rejsegarantifonden ydes et tilskud på 600 mio. kr. til dækning af træk på statsgarantien i perioden fra den 13. marts 2020 (hvor Udenrigsministeriet frarådede alle ikke-nødvendige rejser til alle verdens lande) til og med den 13. april 2020. Det sker med henblik på at begrænse den kollektive hæftelse i samme periode. Foreløbige prognoser tyder på et samlet træk på mellem 700-850 mio. kr. i perioden.

Desuden ydes et tilskud på 125 mio. kr. til konsolidering af fondskassen for pakkerejser i Rejsegarantifonden med henblik på at sikre Rejsegarantifondens grundlæggende funktion, så der forsat vil være dækning under Rejsegarantifonden i tilfælde af konkurs hos rejseudbydere.

Præcisering af forholdet mellem udvidede ansvarsforsikringer og Rejsegarantifonden

For rejseudbydere, der har tegnet udvidede ansvarsforsikringer, der dækker i ekstraordinære situationer, har der været tvivl om, hvorvidt forsikringsselskabet eller Rejsegarantifonden skal dække rejseudbyderens tab. Det præciseres derfor nu, at en eventuel forsikringsdækning skal gå forud for Rejsegarantifondens dækning i forbindelse med afbrudte og aflyste rejser som følge af særlige omstændigheder. For konkurssituationer ændres der ikke på forholdet mellem forsikringsdækning og Rejsegarantifonden. 

Da forsikringsdækningen typisk først udbetales til rejseudbyderen ved årets udgang, vil Rejsegarantifonden i første omgang refundere rejseudbyderen og derefter indtræde i rejseudbyderens krav mod dennes forsikringsselskab, såfremt der er tegnet en udvidet ansvarsforsikring. 

Mulig midlertidig "voucher-ordning"

I henhold til det gældende EU-direktiv om pakkerejser skal rejseudbydere refundere forbrugere for aflyste rejser inden for 14 dage. For at sikre rejsebranchens likviditet vil Danmark i EU-regi indlede en dialog med de øvrige medlemslande om etablering af en midlertidig og obligatorisk voucher-ordning. 

Aftalepartierne er enige om at arbejde for en model, hvor rejseudbyderen i stedet for at refundere forbrugeren inden for 14 dage kan udstede et tilgodebevis (en såkaldt voucher). Voucheren skal være gyldig i 18 måneder, hvorefter rejseudbydere automatisk er forpligtet til at refundere forbrugerens tilgodehavende, hvis voucheren endnu ikke er blevet "vekslet" til en rejse. Forbrugeren vil dog allerede efter 12 måneder have ret til at kræve voucherens værdi udbetalt kontant. I tilfælde af konkurs vil Rejsegarantifonden refundere voucherens værdi til forbrugeren.

Hvis en sådan midlertidig voucher-ordning ikke bliver en mulighed, vil aftalepartierne drøfte alternative muligheder.

Mulig ændring af tilbagebetalingsmodel for rejseudbydere

Lån under statsgarantien skal i henhold til den nuværende statsstøttegodkendelse tilbagebetales med en lav rente over en seksårig periode. Regeringen vil drøfte mulige alternative tilbagebetalingsmodeller med EU-kommissionen med henblik på, at Rejsegarantifonden kan vurdere om en anden tilbagebetalingsmodel vil være økonomisk mere fordelagtig for rejsebranchen.

Hvad sker der nu?

Den 28. april 2020 blev der fremsat et lovforslag, som nu er blevet "overhalet" af den politiske aftale. Derfor vil der blive stillet et ændringsforslag til lovforslaget som skal sikre relevant lovhjemmel. Tilskuddet til Rejsegarantifonden vil være genstand for et aktstykke, der skal forelægges Folketingets Finansudvalg, og kræver desuden statssstøttegodkendelse. Endelig vil der blive udstedt en bekendtgørelse om forlængelse af dækningsperioden.