COVID-19: midlertidige statsstøtteramme­bestemmelser udvides igen

Europa-Kommissionen udvider endnu en gang de midlertidige COVID-19-statsstøtteretsrammebestemmelser, denne gang med to nye værktøjer, som medlemsstaterne kan anvende til at yde støtte til virksomheder, som er blevet økonomisk ramt af COVID-19-udbruddet.

Ny udvidelse af de midlertidige COVID-19-statsstøtterammebestemmelser

Europa-Kommissionen udstedte den 19. marts 2020 midlertidige rammebestemmelser for statsstøttetiltag i forbindelse med COVID-19-udbruddet.

Læs vores tidligere nyhed om rammebestemmelserne. Disse rammebestemmelser blev udvidet den 3. april 2020.

Læs vores tidligere nyhed om den første udvidelse af rammebestemmelserne.

Kommissionen besluttede den 8. maj endnu en gang at udvide disse rammebestemmelser med to nye værktøjer, som EU's medlemsstater kan bruge til at støtte økonomien i medlemsstaternes virksomheder. De to nye værktøjer består af støtte i form af (i) rekapitalisering og (ii) efterstillet gæld.

Støtte i form af rekapitalisering

Medlemsstaternes mulighed for at yde støtte i form af rekapitalisering indebærer, at medlemsstaterne kan købe kapitalandele i selskaber, som er blevet økonomisk ramt af COVID-19-krisen. Dette kan særligt være af betydning i selskaber, som ellers ville være i risiko for 'fjendtlige' overtagelser af udenlandske købere (herunder særligt købere uden for EU).

Der knytter sig dog flere betingelser til at yde støtte i form af rekapitalisering. Disse består overordnet i følgende:

 

  1. Rekapitaliseringen skal være nødvendig, egnet og ikke større, end at den sikrer selskabets levedygtighed. Dette betyder, at støtte i form af rekapitalisering kun må anvendes, hvis ingen anden passende støtte er tilgængelig. Det skal desuden være i medlemsstatens fælles interesse at gribe ind, eksempelvis for at undgå social nød og markedssvigt på grund af et betydningsfuldt antal ansattes afskedigelse, eller for at forhindre lukningen af en innovativ eller særlig vigtig virksomhed eller service. Støtten må desuden ikke gå videre end til at genoprette modtagervirksomhedens kapitalstruktur før COVID-19-udbruddet.
  2. Medlemsstaten skal sikres vederlag for sin støtte, ligesom vederlagsmekanismerne skal tilskynde de modtagende virksomheder eller deres ejere til at tilbagekøbe kapitalandelene erhvervet af medlemsstaten (og dermed sikre ordningens midlertidige karakter).
  3. Modtagervirksomheden og medlemsstaten skal udarbejde en 'exit'-strategi. Hvis medlemsstatens indgreb ikke er reduceret til under 15 % af selskabets egenkapital efter seks år (for børsnoterede virksomheder − syv år for ikke-børsnoterede virksomheder), skal en omstruktureringsplan anmeldes til Kommissionen.
  4. Modtagervirksomheder må ikke udbetale udbytte eller tilbagekøbe kapitalandele, før medlemsstaten er udtrådt af virksomheden igen. Aflønningen af ledelsen pålægges desuden særlige restriktioner indtil 75 % af rekapitaliseringen er indfriet − blandt andet gælder et forbud mod bonusudbetalinger.
  5. Modtagervirksomheder må ikke anvende støtten til at understøtte datterselskaber, som havde økonomiske problemer før 31. december 2019. Desuden må modtagervirksomheder − medmindre der er tale om SMV'er − ikke købe mere end 10 % af kapitalandelene i konkurrerende virksomheder eller andre operatører inden for samme forretningsområde, indtil 75 % af rekapitaliseringen er indfriet.

 

Medlemsstaterne skal offentliggøre støttebeløb samt identitet på virksomheder, som har modtaget hjælp i henhold til en rekapitaliseringsordning inden for tre måneder efter, at virksomheden har modtaget støtten. Modtagervirksomheder − udover SMV'er − skal desuden offentliggøre information om, hvad støtten er brugt til.

Støtte i form af efterstillet gæld

Den nye udvidelse af de midlertidige COVID-19-statsstøtterammebestemmelser giver også medlemsstaterne mulighed for at foretage støtte i form af efterstillet gæld. Dette indebærer, at en medlemsstat kan udlåne penge til en virksomhed med vilkår om, at lånet er efterstillet de almindelige kreditorer i konkurs. Sådan en form for støtte gør det også nemmere for en virksomhed at optage (andre) lån, da andre långivere ikke skal tage højde for gælden til medlemsstaten i tilfælde af konkurs.

Dette støttetiltag er et supplement til de andre muligheder for støtte via lån, som allerede fandtes i statsstøtterammebestemmelsernes pkt. 3.3.

Læs Europa-Kommissionens pressemeddelelse om udvidelsen.Læs udvidelsen.