Lofter over omkostninger og ÅOP og markedsførings­begrænsninger på forbrugslån

Folketinget har vedtaget lovforslag 149, som gennemfører en politisk aftale med titlen "Et opgør med kviklån" indgået mellem regeringen og en række af Folketingets partier. Formålet med loven er blandt andet at styrke forbrugerbeskyttelsen i forbindelse med kreditaftaler. Det sker gennem forbud mod særligt høje omkostninger og en begrænsning af låneudbydernes muligheder for at markedsføre deres produkter. Regelændringerne gennemføres i lov om forbrugslånsvirksomheder og lov om markedsføring.

De væsentligste ændringer for forbrugerkreditaftaler

Lovforslaget blev vedtaget den 9. juni 2020, og de væsentligste nye begrænsninger for kreditaftaler med forbrugere (undtaget boligkreditaftaler) samt markedsføring af sådanne aftaler er følgende: 


  • Et loft over de årlige omkostninger i procent (ÅOP). Der indføres et forbud mod indgåelse af kreditaftaler med forbrugere, hvis ÅOP overstiger 35 %. De hidtidige principper for opgørelse af ÅOP ‒ der baserer sig på imple-mentering af EU-retlige regler ‒ videreføres. Overtrædes forbuddet, er der tale om et delvis ugyldigt aftalevilkår, således at kreditten genberegnes og forbrugeren stilles, som om forbuddet var iagttaget (dvs. ÅOP reduceres til 35 %). Forbuddet retter sig til alle typer af långivere. 

  • Et loft over de samlede omkostninger: Der indføres et loft for de samlede omkostninger på 100 % af det samlede kreditbeløb. Omkostningsloftet omfatter blandt andet gebyrer, strafrenter m.v. som følge af lånets misligholdelse. Loftet finder ikke anvendelse på kassekreditter og såkaldt revolverende kreditter uden udløbsdato. Alle typer af långivere, der yder lån til forbrugere, er omfattet af reglerne.

  • Et forbud mod markedsføring af kreditaftaler med høj ÅOP: Der indføres et forbud mod markedsføring af kreditaftaler med en ÅOP på 25 % og derover. Der er en række undtagelser fra forbuddet, herunder undtages markedsføring via långivers egen hjemmeside. En forbrugslånsvirksomheds udbud af forbrugslån med ÅOP, der overstiger 25 %, vil indebære, at det ikke er tilladt for virksomheden at markedsføre nogle former for forbrugerkreditaftaler, uanset om enkelte af disse har en ÅOP, der er lavere end 25 %. Hvis en långivers produktportefølje indeholder ét produkt med en ÅOP på mere end 25 %, har dette ene produkt således en negativ afsmittende effekt på resten af långiver produktsortiment i forhold til markedsføringsforbuddet.  

  • Et forbud mod markedsføring i forbindelse med markedsføring af spil eller spiludbydere. Der indføres et forbud mod markedsføring af forbrugslånsvirksomheder og kreditaftaler i forbindelse med markedsføring af spilleudbydere eller spil. 


Udover de civilretlige implikationer, er overtrædelse af lofterne over ÅOP og omkostninger ‒ ved grov eller gentagen overtrædelse ‒ strafsanktioneret med bøde eller fængsel i op til 4 måneder.  

Ikrafttrædelse

Ændringsloven træder i kraft den 1. juli 2020, men finder ikke anvendelse på kreditaftaler indgået før denne dato. Forlængelse af eksisterende kreditaftaler efter ændringslovens ikrafttræden omfattes af de nye regler.

Du kan læse ændringsloven på retsinformation.dk.

Hvis du vil vide mere

Kromann Reumert har fulgt reglernes tilblivelse nøje og har ydet indgående rådgivning til långivere om de nye reglers betydning for forbrugerkreditaftaler. Du er meget velkommen til at kontante os for yderligere oplysninger.