Moms på fast ejendom – nyt styresignal fra Skattestyrelsen

Skattestyrelsen har for nylig offentliggjort et styresignal som følge af EU-Domstolens afgørelse i den såkaldte KPC-sag. I styresignalet anerkender Skattestyrelsen, at KPC-dommen underkender Skattestyrelsens hidtidige praksis. I denne nyhed kan du læse mere om styresignalet og dets betydning.

EU-Domstolens afgørelse i KPC-sagen

Den 4. september 2019 afgjorde EU-Domstolen, at salg af en grund med en fuld funktionsdygtig bygning ikke er en momspligtig levering af en byggegrund. Selvom parternes hensigt er at foretage hel eller delvis nedrivning af bygningen, når køber forestår nedrivning for egen regning og risiko, og sælger ikke i øvrigt er involveret i nedrivningsarbejdet. Dette gælder uanset, om sælger efterfølgende skal opføre nye bygninger på grunden.

Hensigten mellem parterne er uden betydning

I styresignalet anerkender Skattestyrelsen, at salg af en grund hvorpå der er opført en bygning, som hovedregel er momsfrit, uanset at det er parternes hensigt, at bygningen skal nedrives. Det er dog en forudsætning, at bygningen i momsmæssig henseende ikke er en "ny" bygning, at sælger ikke er involveret i nedrivningen, og at bygningen i øvrigt er fuldt funktionsdygtig.

Funktionsdygtig bygning 

Det vel nok mest interessante i styresignalet er, at det bidrager til, hvad der forstås ved en 'funktionsdygtig bygning'. Med styresignalet er det slået fast, at det ikke er afgørende, om bygningen anvendes til det formål, som den oprindeligt var bestemt til. Der skal således foretages en konkret vurdering af, om bygningen kan anvendes som bygning, og ikke nærmere specifikt hvad bygningen kan anvendes til. Det vil alt andet end lige betyde, at en del bygninger, der ikke længere egner sig til bygningens oprindelige formål, alligevel vil kunne anses for en funktionsdygtig bygning, og dermed kan overdrages uden moms.

I styresignalet anføres yderligere, at defekter ikke i sig selv er til hinder for, at bygningen kan være funktionsdygtig, henset til, at visse defekter kan udbedres ved småreparationer, hvorfor bygningen vil være funktionsdygtig uanset disse. 

Det fremgår desuden, at en bygning, der ikke er benyttet i længere tid og ikke er vedligeholdt eller opvarmet, medfører, at sælger skal kunne sandsynliggøre bygningens funktionsdygtighed.     

Vurderingen af, hvorvidt bygningen er funktionsdygtig, skal foretages på baggrund af bygningens anvendelse op til leveringstidspunktet, og det er således uden betydning, at køber kort efter nedriver bygningen. 

Genoptagelse og tilbagesøgning af moms

Det angives i styresignal, at afgiftspligtige, der har betalt moms i henhold til den underkendte praksis, efter reglerne i skatteforvaltningsloven kan anmode om genoptagelse af momstilsvaret fra og med afgiftsperioder, der ikke var udløbet den 9. december 2012. En sådan anmodning skal i henhold til styresignalet fremsættes senest 6 måneder efter offentliggørelsen af dette styresignal, dvs. senest den 10. december 2020.

Den part, der kan anmode om genoptagelse i henhold til skatteforvaltningsloven, er den part, der har indbetalt momsen, dvs. typisk sælgeren. I det omfang en sælger kan anmode om tilbagebetaling af moms, skal tilbagebetalingskravet reduceres med de eventuelle besparelser, som sælgeren har haft som konsekvens af den underkendte praksis (eksempelvis besparelser i form af momsfradrag for købsmoms).

Hvis sælgeren har overvæltet momsen på køberen af ejendommen, og sælgeren derfor ‒ hvis sælgeren får tilbagebetalt momsen ‒ vil opnå en ugrundet berigelse, kan Skattestyrelsen efter omstændighederne nægte at tilbagebetale momsen til sælgeren. I så fald kan det være relevant for efterfølgende omsætningsled ‒ eksempelvis køberen af ejendommen ‒ at fremsætte et krav overfor Skattestyrelsen om tilbagebetaling, idet det efterfølgende omsætningsled så kan være den, som endeligt har båret omkostningen. Et sådant krav er ikke omfattet af skatteforvaltningsloven. Skattestyrelsen indtager det standpunkt, at efterfølgende omsætningsleds eventuelle krav overfor Skattestyrelsen forældes 3 år efter, at der er sket betaling af momsen.