Politisk aftale om udfasning af hjælpepakker og lancering af nye stimuli- og eksportinitiativer

Et flertal i Folketinget har den 15. juni 2020 offentliggjort en politisk aftale om at udfase hjælpepakker og lancere en række stimuli- og eksportinitiativer. Vi giver dig overblik over den nye aftale i denne nyhed.

Udfasning af hjælpepakker 

Den økonomiske ekspertgruppe har anbefalet, at hjælpepakkerne afvikles. Ved følgende udfasning lægges der større vægt på låne- og garantiordningerne, mens kompensationsordningerne afvikles først. Partierne ønsker dog fortsat at kompensere virksomheder og medarbejdere i særligt udsatte erhverv.

Udfasning af kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger 

Kompensationsordningen for virksomheders faste omkostninger udfases, og der etableres en ny, målrettet og midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger. Den gældende kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger ophører med dens planlagte udløb den 8. juli 2020.

Samtidig etableres en ny og midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger, der er målrettet virksomheder, som fortsat er omfattet af de COVID-19-relaterede restriktioner i form af: 

 • forbud mod at holde åbent
 • forsamlingsforbuddet
 • grænselukninger
 • Udenrigsministeriets rejsevejledning. 


Den nye, målrettede og midlertidige kompensationsordning skal gælde i perioden fra den 9. juli 2020 til og med den 31. august 2020, hvorefter ordningen vil ophøre. 

Udfasning af kompensationsordningen for selvstændige, freelancere mv. 

Den gældende kompensationsordning for selvstændige, freelancere mv. forlænges med én måned til den 8. august 2020, hvorefter ordningen ophører. 

Partierne er i forbindelse med ordningens ophør blevet enige om at give selvstændige, freelancere mv. mulighed for at få ret til dagpenge uden 12 måneders forudgående a-kassemedlemsskab, forudsat at indmelding sker i perioden fra den 8. juli 2020 til og med den 8. august 2020.

Udfasning af lønkompensationsordningen

Den gældende lønkompensationsordning blev forlænget den 8. juni 2020, og ordningen udløber den 29. august 2020, medmindre en virksomhed er tvangslukket i henhold til en bekendtgørelse. For disse virksomheder vil lønkompensationsordningen fortsætte frem til en sådan tvangslukning ophæves.

Læs mere om dette i vores nyhed fra den 8. juni 2020.

De eksisterende låne- og garantiordninger

I takt med at hjælpepakkerne udfases, forventes det, at der vil komme flere træk på de allerede etablerede låne- og garantiordninger.

Fristen for ansøgninger på de eksisterende garantiordninger forlænges til udgangen af 2020, og garantiprocenten øges fra 70 % til 80 %. 

Stimuli-initiativer

Stimuli-initiativerne omfatter: 

 • udbetaling af danskernes indefrosne feriemidler optjent i perioden 1. september 2019 til 31. marts 2020, svarende til tre ugers ferie
 • udbetaling af et skattefrit engangstilskud på 1.000 kr. til en række ydelsesmodtagere, som var helt eller delvist offentlige forsørgede i april 2020 (f.eks. studerende, folkepensionister, kontanthjælpsmodtagere mv.)
 • midlertidigt forhøjet fradrag for virksomheders udgifter til forskning og udvikling ("FoU") fra nuværende 110 % til 130 %  i perioden 2020-2021, dog med et loft på 50 mio. kr.
 • en såkaldt "sommerpakke" på i alt 700 mio. kr., der skal gå til initiativer såsom sommer på landet og på øerne samt til kultur- og naturoplevelser i den danske sommer og sommeraktiviteter for ældre
 • 50 mio. kr. til VisitDenmarks internationale turismemarkedsføring i 2020.


Herudover er aftaleparterne enige om at drøfte muligheden for en såkaldt "luftfartspakke". Den skal blandt andet understøtte indenrigsluftfarten og følge op på de hidtidige hjælpepakker for rejsebranchen set i lyset af Udenrigsministeriets rejsevejledning, der aktuelt fraråder alle ikke-nødvendige rejser til det meste af verden indtil den 31. august 2020 (med undtagelse af Tyskland, Norge og Island). 

Eksportinitiativer

Eksportinitiativerne omfatter blandt andet oprettelse af en statslig fond, der kan agere "investor of last resort". Fonden skal  bidrage til at rekapitalisere danske virksomheder ved at tilføre en form for egenkapital og sikre et tilstrækkeligt kapitalgrundlag i større, ellers sunde, samfundsbærende danske virksomheder. Fonden baseres på ni centrale principper, der blandt andet omfatter, at fonden skal foretage afgørende, passive egenkapitalinvesteringer uden indflydelse. Fonden skal dermed ikke opnå stemmeberettigede ejerandele. Fonden skal alene gribe ind, hvor det er nødvendigt, og fondens volumen og levetid skal være begrænset med en klar exit-strategi. Fonden skal generere et afkast til fonden/staten på sine investeringer. 


Fondens beslutning om rekapitalisering skal ske med afsæt i fire vejledende udvælgelseskriterier, hvorefter virksomheden skal:

 • være påvirket ekstraordinært af COVID-19
 • være af betydning for dansk økonomi, herunder have en omsætning på mere end 500 mio. kr. i seneste reviderede regnskabsår
 • have en væsentlig dansk tilstedeværelse, en central rolle i branchen og evt. en høj eksportandel samt være højproduktiv og vanskelig at erstatte 
 • have været økonomisk solid før krisen og have et økonomisk fremtidspotentiale efter krisen ved en normalisering af økonomimen.


Staten indskyder 10 mia. kr. i fonden. Der lægges op til, at fondens ansøgningsvindue skal have en udstrækning på halvandet år, dvs. indtil den 31. december 2021, og at fondens levetid skal være begrænset til tre år, dvs. indtil den 30. juni 2023. Den konkrete udmøntning skal drøftes nærmere på baggrund af oplæg fra regeringen.

En del af eksportinitiativerne er også en såkaldt "eksportpakke". Der afsættes 500 mio. kr. til initiativer, der blandt andet omfatter genstartsteams med fokus på grøn teknologi og en yderligere styrkelse af den eksisterende Eksport- og Jobskabelsestaskforce under Udenrigsministeriet, der blandt andet hjælper danske virksomheder med at åbne markeder og nye markedsmuligheder.

Desuden oprettes en genstartsfond på 3 mia. kr. i regi af Vækstfonden, der skal sikre solvens i ellers sunde virksomheder, der har brug for tålmodig kapital til at komme godt ud på den anden side af krisen. Genstartsfondens investeringer foretages på markedsvilkår, og investeringsfokus vil være på mindre, nye virksomheder, SMV'er og små midcaps med en holdbar forretningsmodel. Fokus vil være på sektorer, der er særligt hårdt ramt af COVID-19-krisen. Investeringer kan foretages direkte eller indirekte via fonde, og nye investeringer kan foretages indtil udgangen af 2021. 

Hvad sker der nu?

Flere af initiativerne kræver hastelovgivning både før og efter sommerferien. Der vil derfor i den kommende tid blive fremsat en række lovforslag, der muliggør igangsætning af de aftalte initiativer, ligesom der vil blive udstedt nye og foretaget ændringer i gældende bekendtgørelser.

Aftaleparterne er enige om, at de aftalte støtte- og kompensationsordninger m.v. ikke forlænges ud over, hvad der er angivet i aftalen.