Forenklet AB-system ‒ hvornår bør det anvendes?

I forbindelse med det nye AB-system, som af AB Udvalget anbefales anvendt fra den 1. januar 2019, fik aftalesystemet nogle forenklede kontraktparadigmer. Det forenklede AB-system har til hensigt at styre et mindre byggeri gennem en billigere og mere effektiv proces, som gavner såvel bygherre, rådgiver og entreprenør ‒ men hvornår skal man bruge det forenklede system, og hvad er fordele og ulemper?

Introduktion til det forenklede AB-system

I forbindelse med en revision af de dagældende regler, AB92, ABT93 og ABR89, indførte AB Udvalget en nyskabelse indenfor entrepriseretten ‒ et såkaldt forenklet AB og ABR kontraktparadigme. Det indebærer, at man som bygherre, rådgiver og entreprenør har mulighed for at indgå en mere simpel kontrakt, som ikke er ligeså gennemreguleret og "tung" som AB(R)18-systemet, men som trods alt fortsat sikrer parterne en vis regulering af de mest centrale forhold i en entreprise. 

I mindre entrepriser har det tidligere vist sig, at parterne somme tider har undladt at indgå en formel entreprisekontrakt ‒ og vedtagelse af AB92 eller ABR89 ‒ fordi, systemet har været for "tungt" i forhold til den opgave, som skulle udføres. Parterne kunne i disse sager opleve at bruge meget tid og mange penge og ressourcer på at nå til enighed om vilkårene og fravigelser til AB92 og ABR89. Det ledte ofte til, at parterne simpelthen helt fravalgte AB92 eller ABR89. Omkostningerne stod ikke mål i forhold til projekterings- eller udførelsesprojektet. Parterne valgte at påtage sig en større risiko for uoverensstemmelser i udførelsesfasen fremfor eventuel afklaring i forbindelse med indgåelse af kontrakten. Efterfølgende konflikter ‒ hvor der ikke har været aftalt AB92 og ABR89 ‒ er dog imidlertid ofte en dyrere proces, idet der ikke er samme klarhed om "spillereglerne" for parterne, og der er ofte behov for juridisk bistand.  

AB-udvalget var i forbindelse med deres revisionsarbejde opmærksom på problematikken og spændet mellem ingen regulering og meget regulering. Udvalget fandt det hensigtsmæssigt, at der tillige blev udarbejdet AB Forenklet og ABR Forenklet, som kunne anvendes i stedet for AB18 og ABR18. 

Til sammenligning kan det anføres, at AB18 indeholder 69 bestemmelser, som udførligt regulerer parternes retsstilling og ansvarsfordeling. Forenklet AB18 indeholder derimod kun 55 bestemmelser, og man har udeladt en række vilkår, som parterne efterfølgende kan vælge (ikke) at regulere gennem deres aftalefrihed. Det omhandler blandt andet delvis udeladelse af omfattende definitionsafsnit, bortfald af entreprenørens sikkerhed allerede efter 1 år (såfremt der ikke er reklameret over mangler), opstartsgennemgang og valgfrihed vedrørende byggemøder, idet bygherre ikke længere er forpligtet til at indkalde til byggemøder, men derimod kan indkalde m.fl. En række øvrige bestemmelser er ikke udeladt, men derimod tilpasset en mere forenklet model, hvorfor en række underpunkter til bestemmelserne f.eks. er udeladt.  

Hvilke fordele og ulemper er der ved det forenklede system fremfor AB18 og ABR18? 
Der er ingen tvivl om, at AB(R) Forenklet både har fordele og ulemper. Vi belyser en række af disse. 

Fordelene ved de forenklede regelsæt er indledningsvist, at det er nemmere, billigere og mere effektivt, når reglerne anvendes på mindre entrepriser ‒ det gælder for alle parterne. Det er blandt andet nemmere i den forstand, at der er færre vilkår, som parterne skal tage stilling til og nå til enighed om. Det sparer parterne en del omkostninger og tid, som ellers ville være gået med at forhandle en kontrakt efter de almindelige AB-regler. Det skulle dermed gerne undgås, at det almindelige AB-system helt fravælges med den begrundelse, at det simpelthen er for tungt og rigidt i forhold til opgavens omfang og kompleksitet. Parterne skyder ikke længere med spredehagl eller kanoner for at skyde fuglen på taget. AB(R) Forenklet er i højere grad et udtryk for, at man i stedet for spredehagl har valgt en kaliber, som er egnet til "at skyde fuglen på taget". Vi undgår samtidig, at der opstår situationer, hvor der er betydelig uklarhed om en eventuel uoverensstemmelse/tvist. Parterne kan herved spare udgifter til blandt andet juridisk eller anden sagkyndig bistand.  

AB(R) Forenklet er dog ikke uden ulemper, og der er en række forhold, som man skal være opmærksom på inden, man anvender regelsættet. Indledningsvist er det selvfølgelig vigtigt, at man er bekendt med, på hvilke punkter de forenklede kontraktparadigmer adskiller sig fra standarderne. Man får nemlig ikke "hele pakken", og man kan være uheldig ‒ hvis man ikke tager sine forholdsregler eller søger korrekt rådgivning. Bygherres retsstilling er f.eks. dårligere i forhold til entreprenørens sikkerhedsstillelse, idet sikkerhedsstillelsen allerede bortfalder efter et 1 år efter AB18 Forenklet, modsat 5 år efter AB18. 

I tillæg til ovenstående er der samtidig opstået andre uklarheder, herunder hvordan retsstillingen f.eks. er, når et vilkår, som er indeholdt i AB(R)18, er udeladt i det forenklede regelsæt. Hvilket regelsæt falder man så tilbage på i tilfælde af en eventuel tvist? Er det de almindelig og nye regler listet i AB(R)18, som parterne bevidst har fravalgt ved at anvende en forenklet model? Eller er det den entrepriseretlige praksis i form af tidligere voldgiftskendelser før AB(R)18, som skal anvendes? Dette er forsat ikke klart, og det må i den konkrete situation blandt andet bero på en fortolkning af parternes hensigter ved aftaleindgåelsen.

Hvornår bør parterne anvende det forenklede system? 

I henhold til § 1 i Forenklet AB18 bør regelsættet anvendes i de entrepriser, hvor bygherren ikke er forbruger, og hvor der samtidig er tale om en mindre eller enklere entreprise.  

Det fremgår ikke klart af bestemmelsen, hvad der forstås ved "mindre" eller "enklere" entreprise, Men AB-udvalget har i betænkning nr. 1570 den 21. juni 2018, blandt andet anført, at det var udvalgets hensigt, at AB18 Forenklet anvendes ved et bygge- og anlægsarbejde der 1) er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi eller 2) er relativt enkelt i henseende til arbejdets karakter eller organisering. I forhold til ABR18 Forenklet var det AB-udvalgets hensigt, at regelsættet skulle anvendes i forbindelse med en rådgivningsopgave, som bestod af 1) teknisk rådgivning uden projektering, eller 2) projektering i mindre omfang. 

Det har samtidig ikke været meningen, at AB(R) Forenklet skal anvendes i kontraktforholdet til underentreprenører og underrådgivere. En hovedentreprise eller rådgivningsaftale vil ofte være aftalt med såkaldte "back-to-back"-vilkår, som underentreprenøren- og rådgiveren bliver forpligtet af. 

Anbefaling

Det er Kromann Reumerts anbefaling, at man søger kompetent og erfaren rådgivning, som konkret kan rådgive på den enkelte entreprise forud for aftaleindgåelsen. Dernæst bør AB-udvalgets kriterier ikke tages alt for bogstaveligt, idet kriterierne vil være subjektivt bestemt. En "lille entreprise" kan være meget forskellig alt afhængig af, hvilken bygherre eller entreprenør man spørger. Såfremt kriterierne anvendes, bør der anlægges en mere objektiv og markedsbestemt vurdering. 

De forenklede regelsæt bør anvendes i de tilfælde, hvor der er tale om en mindre vedligeholdelses- og driftsmæssig entreprisekontrakt eller mindre rådgivningsopgave, og man bør være varsom med blot at anvende de forenklede modeller for at spare tid eller penge. Som tommelfingerregel bør Forenklet AB(R)18 ikke anvendes i de tilfælde, hvor man tidligere ville have anvendt AB92 og ABR89. Hvis kontraktmodellerne ikke passer til virkeligheden, vil det i sidste ende være dyrere. 


Hvis din virksomhed planlægger en entrepriseretlig opgave i den kommende periode eller allerede er i gang med at forhandle en entreprisekontrakt, har Kromann Reumerts specialister i fast ejendom mange års erfaring med entrepriseretlig rådgivning, og du er velkommen til at kontakte os.