Nu fremrykkes dead­linen for implemen­tering af whistle­blower­ordninger

Regeringen har for nylig besluttet, at juridiske enheder på statens område skal være klar med deres whistleblowerordninger allerede den 1. november 2020. I denne nyhed får du et hurtigt overblik over de relevante deadlines, der gælder for både private og offentlige juridiske enheder.

I oktober 2019 vedtog Europa-Parlamentet og Rådet det direktiv, der forpligter Danmark til at vedtage en lov om, at alle større juridiske enheder og hele den offentlige sektor som udgangspunkt skal etablere en whistleblowerordning. I direktivet er fristen for, at Danmark sætter de nødvendige love m.v. i kraft den 17. december 2021 – dermed rykker regeringen nu deadlinen for de juridiske enheder på statens område mere end ét år frem.
 

Læs Justitsministeriets pressemeddelelse.

Hvem skal implementere en whistleblowerordning efter direktivet?

Som udgangspunkt forpligter direktivet alle juridiske enheder i den private sektor med 50 eller flere medarbejdere og alle juridiske enheder i den offentlige sektor til at etablere en whistleblowerordning. 

 

Formålet med direktivet er at styrke håndhævelsen af EU-retten og Unionens politikker inden for specifikke områder ved at fastsætte fælles minimumsstandarder, der sikrer et højt beskyttelsesniveau for personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten. 

 

I Danmark er der imidlertid intet, der hindrer, at whistleblowerordningerne også kan anvendes til at styrke håndhævelsen af nationale regler. Vi forventer derfor, at ordningernes anvendelsesområde bliver udvidet med tiden, hvorfor det allerede nu er vigtigt at komme godt fra start med implementeringen af en effektiv ordning. Det gælder også for juridiske enheder i den private sektor!

Hvilke krav stiller direktivet?

Direktivet stiller krav om, at alle juridiske enheder i den private sektor med 50 eller flere medarbejdere etablerer en whistleblowerordning. I Danmark kan vi også beslutte, at juridiske enheder i den private sektor med færre end 50 arbejdstagere skal etablere en whistleblowerordning.  Som udgangspunkt skal alle juridiske enheder i den offentlige sektor etablere en ordning. I Danmark kan vi dog vælge at undtage kommuner med færre end 10.000 indbyggere eller færre end 50 medarbejdere eller f.eks. andre juridiske enheder i den offentlige sektor, der har færre end 50 arbejdstagere.

 

Formålet med reglerne er at sikre et højt beskyttelsesniveau for indberettende personer. Der gælder således et forbud mod enhver form for repressalier, herunder trusler og forsøg på repressalier ved f.eks. afskedigelse, degradering, chikane, diskrimination mv.

 

Herudover følger blandt andet bestemmelser om tavshedspligt, krav til registreringen af indberetningerne og sanktioner over for fysiske eller juridiske personer, f.eks. fordi de hindrer eller forsøger at hindre indberetninger, udfører repressalier, chikanerer mv. 

 

Bliv klædt på til at implementere EU’s whistleblowerdirektiv

Partner Tina Brøgger Sørensen har – i samarbejde med Peter Dagø, CEO fra Got Ethics – lavet et webinar, der hjælper både offentlige og private juridiske enheder godt i gang med den nu nært forestående implementering af EU’s whistleblowerdirektiv. 

 

På webinaret stiller Tina skarpt på de gældende regler, EU's whistleblowerdirektiv, praksis på området og på de udfordringer, du skal være forberedt på at håndtere i fremtiden. Hun ser blandt andet nærmere på direktivets forbud mod enhver form for repressalier mod indberetteren. 

 

Peter Dagø forklarer, hvordan EU’s whistleblowerdirektiv i praksis kan indføres i organisationer med fokus på Got Ethics' whistleblowerløsning, herunder hvordan man sikrer, at man overholder direktivets krav til IT-understøttelse. 

Peter giver derudover eksempler på, hvordan man kan kommunikere sit whistleblowerprogram.
 

Gå til webinaret.

 

Vores rådgivning

Hos Kromann Reumert har vi mange års erfaring med at rådgive om etableringen af whistleblowerordninger og generel persondataret. Vi administrerer også whistleblowerordninger på vegne af en lang række klienter. I den forbindelse samarbejder vi med danske Got Ethics A/S, der er en af de førende virksomheder i verden inden for levering af whistleblowerløsninger. 

 

Vi bistår både nationale og internationale virksomheder – såvel store som små og i forskellige brancher – og offentlige myndigheder i forbindelse med etableringen og administrationen af whistleblowerordninger samt udarbejdelsen af diverse dokumenter. Derudover har vi bistået i en lang række interne undersøgelser foranlediget af en whistleblowing.

 

Hvis din virksomhed eller I som offentlig myndighed er forpligtet til at etablere en whistleblowerordning eller frivilligt ønsker at få etableret en, er I velkomne til at kontakte partner Tina Brøgger Sørensen eller director Daiga Grunte-Sonne, der kan hjælpe med at skræddersy en løsning, der passer til jer.