Ny lokalplan – hvad nu?

Kommunens planer og målsætninger med områder inden for kommunens grænser kan ændre sig over tid. I de seneste år har vi ofte set, at gamle industriområder helt eller delvist udlægges til boligområder i nye lokalplaner. I denne nyhed ser vi nærmere på, hvad virksomheder, der ligger i eller i nærheden af sådanne områder, bør overveje for at være på forkant med udviklingen.

Kommunalbestyrelsens overvejelser forud for ny lokalplan

Før en kommunalbestyrelse kan vedtage en ny lokalplan, der udlægger industriområder helt eller delvist til boligformål, skal kommunalbestyrelsen sikre, at de nye boliger opføres med foranstaltninger, der er tilstrækkelige til at overholde grænseværdierne for støj-, lugt- og støvgener. I byomdannelsesområder kan en højere støjbelastning dog accepteres, hvis kommunalbestyrelsen kan sikre, at støjbelastningen ophører inden for ca. otte år. 

Virksomhederne kan derfor ikke i forbindelse med en ny lokalplan pålægges omkostninger til afværgeforanstaltninger, som ligger udover kravene i virksomhedernes miljøgodkendelser. Det er derfor bygherre, der som betingelse for at opføre de nye boliger skal opfylde lokalplanens krav om afværgeforanstaltninger. 

Derudover vil de omkringliggende virksomheders risikoklasse kunne påvirke kommunalbestyrelsens lokalplansmuligheder, da der for nogle typer risikovirksomheder gælder særlige begrænsninger som følge af sikkerhedsmæssige forhold. Derfor skal der sikres den fornødne afstand fra det planlagte boligbyggeri til disse risikovirksomheder. Dette er særligt relevant for udviklingen af havnearealer, hvor der ofte sker oplag af eksempelvis brand- og eksplosionsfarlige stoffer.

Virksomhedernes muligheder efter ny lokalplan

Vedtager kommunalbestyrelsen en ny lokalplan, der udlægger virksomhedens ejendom til boligformål, må virksomheden overveje, i hvilket omfang virksomhedens drift skal fortsætte på ejendommen, og om der stadig vil være mulighed for at realisere påtænkte udvidelser. 

Efter planlovens regler er udgangspunktet klart: En lokalplan regulerer kun fremtidige dispositioner på de omfattede ejendomme. Virksomheden vil derfor kunne fortsætte sin hidtidige drift (lovlige eksisterende anvendelse) på ejendommen trods den nye lokalplan. 

Virksomheden vil tillige  inden for visse rammer  kunne ajourføre og udvikle sin erhvervsudøvelse i nogen grad på ejendommen. Større udvidelser af kontorfaciliteter, opførelse af nye lagerbygninger, etablering af større anlæg mv. vil dog være afskåret som følge af den nye lokalplan. 

Virksomheden vil også have mulighed for at overdrage ejendommen til andre virksomheder, der udøver samme eller lignede erhvervsformål. Omvendt vil den nye lokalplan dog forhindre, at ejendommen tages i brug til helt andre formål.

Kommunalbestyrelsen vil derfor i visse tilfælde vælge at ekspropriere virksomhedens ejendom med henblik på at realisere lokalplanen. Lokalplanen vil endvidere i sjældne tilfælde kunne have ekspropriativ virkning, såfremt virksomheden ikke kan anvende sin ejendom økonomisk forsvarligt indenfor den nye lokalplans rammer. 

Kromann Reumerts anbefaling

Selv om en virksomhed kan fortsætte – og inden for visse rammer videreudvikle – sin drift på ejendommen under en ny lokalplan, vil en ny lokalplan formentlig begrænse virksomhedens vækst- og udvidelsesmuligheder. 

En virksomhed, der overvejer at købe fast ejendom til brug for sin drift, bør derfor altid foretage en grundig undersøgelse af kommune- og lokalplaner, herunder påtænkte ændringer. Dette for at sikre, at virksomhedens drift (og påtænkte udvidelser af denne) er i overensstemmelse med både det eksisterende plangrundlag og påtænkte ændringer af dette.

Virksomheder, der ligger bynært, bør i deres overvejelser om fremtidige investeringer i ejendommen inddrage, om virksomheden over tid risikerer at blive påvirket af eventuelt nye målsætninger og planer hos kommunalbestyrelsen.

Hvis din virksomhed planlægger at investere i fast ejendom i et kommende eller allerede lokalplanlagt område, har Kromann Reumerts specialister i fast ejendom mange års erfaring med rådgivning om planretlige forhold.