Vestre Landsret tilside­sætter Lige­behandlings­nævnets afgørelse om forskels­behandling

Landsretten har omgjort Ligebehandlingsnævnets afgørelse i en sag om udelukkelse af en medarbejder fra deltagelse i en overenskomstbaseret pensionsordning, fordi medarbejderen allerede modtog tjenestemandspension fra en tidligere kommunal ansættelse. Landsretten konkluderede modsat Ligebehandlingsnævnet, at medarbejderen ikke var blevet negativt forskelsbehandlet.

Om sagen

I 2004 blev medarbejderen ansat på et kommunalt bibliotek. Ifølge ansættelsesbrevet var medarbejderen omfattet af den relevante kommunale områdeoverenskomst, og medarbejderen var derfor berettiget til pensionsindbetalinger efter overenskomsten fra den kommunale arbejdsgiver.

I overenskomsten stod der, at den ikke omfattede pensionerede tjenestemænd eller andre, der får egenpension eller understøttelse fra en ordning, som en offentlig arbejdsgiver har bidraget til. Derfor var medarbejderen ikke omfattet af overenskomsten fra det tidspunkt, hvor medarbejderen måtte vælge at få aktiveret sin tjenestemandspension. 

I 2015 udstedte kommunen et tillæg til medarbejderens ansættelseskontrakt. I tillægget stod der, at medarbejderen var forpligtet til at informere kommunen, hvis medarbejderen begyndte at modtage pension fra en arbejdsgiverbetalt pensionsordning. 

Herefter meddelte medarbejderen kommunen, at medarbejderen modtog tjenestemandspension. Da medarbejderen havde valgt at aktivere sin tjenestemandspension, var hun ikke dækket af overenskomsten. I stedet tilbød kommunen medarbejderen ansættelse på en individuel ansættelseskontrakt på vilkår svarende til overenskomsten, bortset fra at medarbejderen ikke længere ville få indbetalt pensionsbidrag. 

Herefter trådte Bibliotekarforbundet ind i sagen på vegne af medarbejderen og indbragte sagen for Ligebehandlingsnævnet. 

Kommunens synspunkter

Medarbejderen var bedre stillet end sine yngre kolleger

Kommunen argumenterede i første række for, at medarbejderen ikke var blevet udsat for aldersdiskrimination. Medarbejderens beslutning om at få udbetalt sin tjenestemandspension og dermed blive udelukket fra den overenskomstmæssige pensionsordning betød nemlig, at medarbejderen i realiteten blev bedre stillet end sine kolleger. Dette skyldtes, at den tjenestemandspension, som medarbejderen fik udbetalt, langt oversteg de overenskomstmæssige pensionsbidrag.

Grundet særregel ville aldersrelateret forskelsbehandling være lovlig

I anden række argumenterede kommunen for, at selv hvis der var tale om forskelsbehandling, så var forskelsbehandlingen lovlig. Forskelsbehandlingsloven indeholder nemlig en eksplicit undtagelse, der tillader aldersrelateret forskelsbehandling i adgangen til pensionsordninger. 

I den forbindelse henviste kommunen til en ledende højesteretsdom fra 2015, hvor Højesteret slog fast, at en gradueret pensionsordning baseret på medarbejdernes alder ikke var i strid med forskelsbehandlingslovens forbud mod aldersdiskrimination. En undtagelse, hvis  anvendelsesområde EU-Domstolen også i den pågældende sag havde forholdt sig til.

Ligebehandlingsnævnets afgørelse

Den 15. november 2017 afgjorde Ligebehandlingsnævnet, at ophøret af pensionsindbetalinger til medarbejderen var direkte aldersdiskrimination i strid med forskelsbehandlingsloven. 

Ligebehandlingsnævnet forholdt sig imidlertid ikke i sin begrundelse til kommunens synspunkter, herunder den særlige mulighed for at forskelsbehandle i adgangen til pension, der følger af forskelsbehandlingsloven og det underliggende direktiv. Kommunen meddelte derfor, at kommunen ønskede sagen indbragt for domstolene, og da sagen var af principiel karakter, blev den behandlet ved Vestre Landsret som første instans. 

Her indtrådte KL til støtte for kommunen, da sagens udfald ville få betydning for andre kommunale overenskomstområder.

Landsretten tilsidesætter Ligebehandlingsnævnets afgørelse

I sin begrundelse anførte landsretten – i nøje overensstemmelse med kommunens synspunkter – at medarbejderen, efter at være fyldt 60 år, selv havde mulighed for at vælge:


  1. om medarbejderen ville fortsætte sin ansættelse på de hidtidige vilkår, herunder med indbetaling af pension 
  2. om medarbejderen ville påbegynde udbetalingen af sin tjenestemandspension og dermed ikke få pensionsindbetalinger under sin ansættelse i kommunen.

Fordi medarbejderen dermed havde haft mulighed for at vælge mellem pensionsordningerne, fandt landsretten, at medarbejderen ikke var blevet diskrimineret hverken direkte eller indirekte på grund af alder. 

Ligebehandlingsnævnets afgørelse blev dermed omgjort, og kommunen blev frifundet.

Forventede konsekvenser af dommen

Landsrettens dom bekræfter, at de aftaler, der er indgået inden for det kommunale område om tjenestemænds adgang til pension og samtidig ansættelse på overenskomstlignende vilkår uden krav på pension, ikke er udtryk for aldersbetinget forskelsbehandling. Det må forventes, at Ligebehandlingsnævnet nu tilpasser sin fremtidige praksis i overensstemmelse hermed.

Jens Lund Mosbek, partner i Kromann Reumert, har repræsenteret kommunen gennem hele forløbet.