Et sponsorat til en badminton­klub anset for bestikkelse

I en nyligt afsagt dom har Retten i Aarhus idømt en tidligere forvaltningschef fra Aarhus Kommune og en leverandør til kommunen betinget fængsel og samfundstjeneste for at have modtaget og betalt bestikkelse. Bestikkelsen bestod bl.a. i betaling af et løbende sponsorat til en badmintonklub til en samlet værdi af DKK 210.000. Samtidig ansås deltagelse i en golftur til Sverige for at have et fagligt formål og var dermed ikke bestikkelse. Dommen belyser en række af de konkrete momenter, som domstolene tillægger betydning ved vurderingen af, om repræsentation og leverandørbetalte arrangementer udgør bestikkelse. Vi analyserer i det følgende dommen og kommenterer på afgørelsen, som er den seneste dom i rækken af flere nyere afgørelser om bestikkelse af danske embedsmænd.

Kort om sagen

Den 3. juli 2020 afsagde Retten i Aarhus dom i en sag mod en tidligere forvaltningschef fra Aarhus Kommune, som var tiltalt for at have modtaget bestikkelse fra to af kommunens leverandører, T1 A/S og T2 A/S.  

Forvaltningschefen var i sagens forhold 1 og 4 tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 144 ved at have modtaget, fordret eller ladet sig tilsige bestikkelse. 

Bestikkelsen bestod i forhold 1 i, at forvaltningschefen i perioden fra 2010 til 2016 foranledigede T1 A/S til at betale et sponsorat på DKK 217.500 (under sagen ændret til DKK 210.000) til en badmintonklub, og i fra samme virksomhed i perioden 2012 til 2015 i fem tilfælde til sig selv og sin hustru at have modtaget koncertbilletter og middagsinvitationer samt tre på hinanden følgende år festivaladgange og forplejning til en værdi af ikke under DKK 8.400 (vores sammentælling).  

I forhold 4 bestod bestikkelsen ifølge anklageskriftet i, at forvaltningschefen i 2013 havde modtaget bestikkelse fra T2 A/S i form af invitation til deltagelse i en golftur i Sverige med forplejning til en værdi af mindst 2.200 kroner. 

Leverandørerne var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 122 ved at have ydet bestikkelse til forvaltningschefen for at formå denne til at bruge sin indflydelse på, at der blev givet dem hver især ordre og/eller gode forretningsbetingelser. 

Forvaltningschefen var derudover tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 280, nr. 1, om mandatsvig. 
 

Anklagemyndighedens påstande

Anklagemyndigheden nedlagde påstand om, at: 

  • Forvaltningschefen skulle idømmes 6 måneders ubetinget fængsel. 
  • T1 A/S skulle idømmes en bøde på mDKK 1-2. I forhold til T1 A/S direktør nedlagdes påstand om 4 måneders ubetinget fængsel. 
  • T2 A/S skulle idømmes en bøde på ikke under DKK 25.000. I forhold til T2 A/S to direktører nedlagdes påstand om 10-20 dages betinget fængsel.

Alle tiltalte nægtede sig skyldige. 


Rettens konklusion(er) 

Retten i Aarhus fandt det i forhold 1 ubestridt, at forvaltningschefen havde modtaget sponsorater til badmintonklubben, koncertbilletter, middage og festivaladgange, samt at "de modtagne ydelser efter deres art og omfang har været egnet til at påvirke [forvaltningschefen] i hans varetagelse af Kommunens interesser i forhold til Tiltalte 1 A/S, eller i hvert fald til at skabe usikkerhed i offentligheden med hensyn til, om kommunens interesser blev korrekt varetaget af [forvaltningschefen].

Særligt i forhold til sponsoraterne udtalte retten, at det var uden betydning, at sponsoraterne blev givet til badmintonklubben (og dermed ikke til forvaltningschefen selv). Det skyldtes, at forvaltningschefen havde en særlig interesse i den pågældende badmintonklub som følge af sin mangeårige tilknytning til klubben, blandt andet som bestyrelsesmedlem. Derfor konkluderede retten, at ydelserne, som forvaltningschefen havde modtaget (herunder sponsoraterne), var en uberettiget fordel, som er omfattet af straffelovens § 144, og forvaltningschefen blev derfor dømt for at have modtaget bestikkelse.   

Retten dømte samtidigt T1 A/S og dets direktør for at have ydet bestikkelsen. Herved lagde retten bl.a. vægt på at kommunen og T1 A/S havde et økonomisk samarbejde af betydelig størrelse, og at forvaltningschefen havde bestemmende indflydelse på kontrakter mellem kommunen og T1 A/S. Endvidere tillagde retten omfanget, værdien og karakteren af de omhandlede ydelser betydning, der fandt sted over flere år. Retten anførte om bøden til T1 A/S, som blev fastsat til DKK 100.000, at denne skulle være mærkbar, idet retten samtidig gjorde opmærksom på, at der ikke under sagen var oplyst nærmere om leverandørens økonomiske forhold.  

I forhold til forhold 4 fandt retten, at det var ubestridt, at forvaltningschefen havde modtaget og deltaget i en golftur, som var betalt af T2 A/S. 

Retten fandt dog ikke, at turen udgjorde bestikkelse. Retten lagde herved vægt på, at der var tale om et enkelt forhold , og at både forvaltningschefen samt de to direktører i T2 A/S havde forklaret, at "der på turen bl.a. skulle drøftes og udveksles erfaringer om en digital platform, som T2 A/S stillede til kommunens rådighed mod at få input til platformens brugeres behov." Derudover lagde retten til grund, at der ikke var noget "ekstravagant" ved turen, og at det faktum, at turen blev afholdt i Sverige, blandt andet skyldtes praktiske årsager, idet der også deltog en forvaltningschef fra Bornholms Regionskommune. Retten lagde endelig vægt på, at det ikke kunne afvises at turen have haft et relevant fagligt formål. Både forvaltningschefen og T2 A/S blev derfor frifundet for forholdet.  

Retten bemærkede, at det forhold, at forvaltningschefens deltagelse i golfturen muligt var i strid med forvaltningsretlige bestemmelser om modtagelse af gaver, ikke kunne ændre på bevisbedømmelsen. 

Vores bemærkninger 

Dommen handler om en konkret sag, som havde været efterforsket i flere år. Den viser, at straffelovens regler om bestikkelse også kan anvendes i forhold til ydelse af sponsorater til en idrætsklub, uagtet at de danske bestikkelsesregler efter deres ordlyd alene finder anvendelse på personer "i dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv". 

I den konkrete sag lægger retten vægt på, at forvaltningschefen havde en særlig tilknytning til den pågældende badmintonklub. Andre tilknytningsformer kan dog også anses for relevante og må derfor tages i betragtning ved vurdering af tilsvarende sager. 

Dommen belyser herudover en række af de momenter, som domstolene vil tillægge betydning ved vurdering af rammer for leverandørbetalte arrangementer og grænser for repræsentation samt faglige indslag.  

I dommen frifindes forvaltningschefen for at have modtaget bestikkelse i forbindelse med deltagelse i en golftur til Sverige. Som det fremgår, lægger retten vægt på en flerhed af argumenter, som formentlig kan veje forskelligt i forskellige situationer. Vi anser det faglige formål for at være et vigtigt kriterie, ligesom det forhold, at et arrangement er konkret begrundet også vil være et relevant parameter for vurderingen af lignende situationer. Endelig er den anslåede værdi for den enkelte af arrangementet selvsagt også vigtig.  

I tråd med nyere praksis om bestikkelse af danske embedsmænd viser dommen, at bestikkelse straffes med fængsel for både embedsmanden og den involverede erhvervsdrivende. Den hårdeste straf udmåles til embedsmanden. 

Bøden på DKK 100.000 til T1 A/S anser vi for konkret begrundet. Det er dog bemærkelsesværdigt, eftersom at T1 A/S ifølge anklagemyndigheden skulle være idømt en bøde på mellem én til to millioner kroner. Det viser, at der kan være stor forskel på anklagemyndighedens og domstolenes vurdering af hvilke økonomiske konsekvenser, en lovovertrædelse skal have for den berørte virksomhed. 

Klarere regler og retningslinjer for virksomheders involvering i straffesager, er et af de områder, vi hos Kromann Reumert har særligt fokus på, og som vi rådgiver om på daglig basis.      

Læs rettens egen omtale af dommen.