Finanstilsynet følger op på suspension af forventninger som følge af COVID-19

I en nyhed fra den 3. august 2020 har Finanstilsynet fulgt op på tilsynets tidligere nyhed om suspension af børsnoterede selskabers forventninger som følge af COVID-19. Finanstilsynet forventer, at udstedere nu som udgangspunkt har et sådant grundlag for at vurdere konsekvenserne af COVID-19, at der kan meldes (nye) forventninger ud til markedet.

Suspension af forventninger som følge af COVID-19

Flere børsnoterede selskaber valgte at suspendere deres finansielle forventninger som følge af den usikkerhed på markederne, som COVID-19 pandemien skabte. Den 20. marts 2020 udsendte Finanstilsynet en nyhed, hvori tilsynet blandt andet tilkendegav sit syn på selskabernes mulighed for at suspendere deres forventninger som følge af COVID-19. Der er nu gået nogle måneder siden pandemien udbrød, og Finanstilsynet har udsendt en opfølgende nyhed.

Læs nyheden

Selskaber bør nu som udgangspunkt have tilstrækkeligt grundlag for at vurdere konsekvenserne af COVID-19

Finanstilsynet konstaterer, at flere selskaber, der valgte at suspendere deres finansielle forventninger, fortsat opretholder suspensionen. Ifølge Finanstilsynet bør selskaberne nu som udgangspunkt have et så tilstrækkeligt grundlag, at de kan udmelde ny guidance og dermed ikke længere behøver opretholde suspensionen. Dette skal ses i lyset af, at selskaber nu i vidt omfang har kendskab til udviklingen i 1. halvår, samt at BNP-prognoser og de første scenarier for konsekvenserne af COVID-19 foreligger. 

Suspensionen betyder ifølge Finanstilsynet, at der vil være tale om nye forventninger, når selskaber igen kan give guidance – også selvom udmeldingen er, at de oprindeligt udmeldte, men suspenderede, forventninger fastholdes og for eksempel fortsat ligger inden for det spænd, man tidligere har offentliggjort. De nye forventninger vil ifølge Finanstilsynet generelt udgøre intern viden, der skal offentliggøres hurtigst muligt i overensstemmelse med markedsmisbrugsforordningen. Det er vores opfattelse, at offentliggørelsen som udgangspunkt ikke vil kunne udsættes.

Mere fleksibilitet til at udmelde guidance

Det er normalt, at børsnoterede selskaber vælger at angive deres forventninger inden for et interval. Både årsregnskabsloven og Nasdaq Copenhagens udstederregler stiller krav om, at selskaberne samtidig angiver grundlaget for den udmeldte guidance. Den særlige situation, som selskaber har befundet sig i på grund af COVID-19, medfører ifølge Finanstilsynet, at det vil være acceptabelt for selskaber at udmelde et bredere interval end sædvanligt og en større usikkerhed omkring forventningerne, forudsat at dette underbygges i meddelelsen. 

Muligheden for at angive forventninger "mere fleksibelt" følges dog af et krav om, at selskabet løbende følger op og offentliggør mere præcise forventninger, når selskabet har grundlag for dette. Dette stiller krav om, at selskaberne bliver ved med løbende at monitorere konsekvenserne af COVID-19 mv. Finanstilsynet har i en tidligere vejledning1 om intern viden i finansielle rapporter angivet, at nye finansielle mål, der ligger inden for tidligere udmeldte finansielle mål, ikke udgør intern viden. Man bør dog nok her være opmærksom på, om en præcisering af et bredt interval og/eller usikre forventninger givet de særlige omstændigheder i sig selv kan udgøre intern viden. 

Hvis man endnu ikke har tilstrækkeligt grundlag for at vurdere konsekvenserne

Finanstilsynet oplyser, at hvis et selskab endnu ikke har tilstrækkeligt grundlag for at vurdere konsekvenserne af COVID-19 og dermed opretholder suspensionen, forventer tilsynet, at selskabet offentliggør en selskabsmeddelelse, der begrunder den fortsatte mangel på ny guidance og offentliggør nye forventninger hurtigst muligt derefter.

Nye finansielle forventninger udgør generelt intern viden

Finanstilsynet angiver i nyheden, at det er tilsynets vurdering, at en finansiel forventning, første gang den meldes ud til markedet, generelt vil udgøre intern viden. Dette begrunder tilsynet med, at den første udmelding om finansielle forventninger generelt skaber nye forventninger hos potentielle investorer, der forventes at reagere på de nye forventninger, det vil sige at forventningerne er kurspåvirkende. 

Børsnoterede selskaber offentliggør sædvanligvis deres guidance i årsrapporten, hvor det i henhold til årsregnskabsloven er et krav, at selskabets forventninger for mindst det kommende regnskabsår inkluderes. Ifølge Finanstilsynets nyhed vil en sådan finansiel guidance medtaget i årsrapporter kunne udgøre intern viden, når og såfremt specifitetskravet er opfyldt. Såfremt et selskab tidligere har suspenderet den tidligere udmeldte finansielle guidance for 2020, vil den nye guidance blive opfattet som "første udmelding" og vil dermed tilsvarende skulle behandles som intern viden.  

Eksperter i kapitalmarkedsret og noterede selskabers forpligtelser

Hvis du har spørgsmål til reglerne for offentliggørelse af intern viden, eller mere generelt i forhold til de forpligtelser, der følger af at være et noteret selskab, kan du kontakte vores eksperter inden for kapitalmarkedsret.
 
Vejledning nr 9973 af 09/10/2017