Kommissionen foreslår kapital­markeds­pakke som konsekvens af COVID-19

Den 24. juli 2020 foreslog EU-Kommissionen en genopretningspakke for kapitalmarkederne. Forslaget skal gøre det lettere for kapitalmarkederne at hjælpe europæiske virksomheder gennem den krise, som COVID-19-pandemien har medført. I denne nyhed kan du læse om pakkens foreslåede ændringer i Prospektforordningen, MiFID II, Securitiseringsforordningen og Kapitalkravsforordningen (CRR).
Kommissionens pakke består af en række forslag, som potentielt kan lette kravene til og hjælpe udstedere, kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber gennem den krise, COVID-19-pandemien har medført. Nogle af ændringerne rækker desuden ud over den aktuelle krise.
 

Prospektforordningen

Kommissionens forslag består af nogle delelementer, der gennemgås nærmere nedenfor. Hvis de vedtages som forslået, kan ændringerne reducere både omkostninger og sagsbehandlingstid for udstedere, hvis aktier allerede er noteret, og som har behov for hurtigt at kunne rejse kapital på markederne. For de finansielle formidlere er der tale om permanente reduktioner af byrderne i forbindelse med prospekttillæg.

Indførelse af et midlertidigt EU genopretningsprospekt 

Ved sekundære udstedelser får udstedere, som har haft aktier noteret på et reguleret marked eller et SMV-vækstmarked i mindst de forudgående 18 måneder, mulighed for at anvende et prospekt (EU genopretningsprospekt), der er langt mindre omfangsrigt end normalt. EU genopretningsprospektet må maksimalt være 30 sider og har reducerede krav til, hvad der skal beskrives. Fristen for godkendelse af prospektet er endvidere reduceret til fem arbejdsdage, og prospektet vil kunne benyttes i andre EU-lande end godkendelseslandet. Reglerne om EU genopretningsprospektet udløber efter en periode på 18 måneder fra deres ikrafttræden.

Reducerede krav til finansielle formidlere i forbindelse med prospekttillæg 

Den i dag relativt brede definition af, hvilke investorer de finansielle formidlere er forpligtet til at kontakte som følge af offentliggørelsen af et prospekttillæg, og den korte deadline giver i praksis vanskeligheder. Det foreslås derfor, at finansielle formidlere kun skal give information om offentliggørelsen af et prospekttillæg til de investorer, som har en fortrydelsesret, dvs. de investorer, der har enten tegnet eller købt værdipapirer gennem den finansielle formidler. Derudover bliver fristen for at informere investorerne forlænget med en arbejdsdag. For at beskytte investorerne forlænges samtidig deres fortrydelsesret fra to til tre arbejdsdage, efter at prospekttillægget er blevet offentliggjort. Kommissionen foreslår ikke nogen tidsbegrænsning for denne del af regelændringerne, da det er en generel præcisering af reglerne.

Forhøjet grænse for prospektfritagelse for kreditinstitutters løbende udstedelser 

Grænsen for kreditinstitutters udbud til offentligheden af løbende udstedelser af andre værdipapirer end aktier uden prospekt hæves fra EUR 75 mio. til EUR 150 mio. Den forhøjede grænse vil gælde i en periode på 18 måneder fra reglernes ikrafttræden.
 

MiFID II

Med forslaget til ændringer i MIFID II vil Kommissionen rulle nogle af de øgede krav til investorbeskyttelse, der blev indført med MiFID II, helt eller delvis tilbage til niveauet under MiFID I. I forhold til derivatmarkederne indeholder forslaget ændringer, som skal give bedre adgang til risikoafdækning. Ifølge forslaget skal ændringerne implementeres af medlemsstaterne ni måneder efter ikrafttræden og anvendes i medlemsstaterne 12 måneder efter ikrafttræden. De foreslåede ændringer er generelt ikke tidsbegrænsede.

 

Nedenfor kan du læse nogle af forslagets væsentligste elementer.

Visse virksomhedsobligationer undtages produktgodkendelsesreglerne 

Virksomhedsobligationer med "make-whole"-klausuler skal ikke længere indgå i værdipapirhandlernes produktgodkendelsesprocedurer.

Ex-ante-oplysninger kan udskydes ved distanceaftaler

I disse tilfælde kan værdipapirhandleren med kundens godkendelse i stedet levere oplysningerne umiddelbart efter udførelsen af transaktionen.

Elektronisk format for information bliver udgangspunktet

Fremover vil værdipapirhandlerne som udgangspunkt kunne anvende et elektronisk format for information til kunder. Detailkunder skal dog fortsat kunne modtage fysiske dokumenter på anmodning.

Informationspligten ved skift mellem finansielle instrumenter lempes 

Ved investeringsrådgivning og porteføljepleje bliver professionelle kunder fremover kun omfattet af kravet om en analyse af omkostninger og fordele ved skift mellem forskellige typer af finansielle instrumenter, hvis kunderne vælger, at reglerne finde anvendelse.

Best execution-rapporter suspenderes midlertidigt 

Ud fra en erkendelse af at best execution-rapporterne ikke læses af investorerne, vil Kommissionen suspendere kravet om rapporterne i en periode på to år, indtil en grundig analyse er udarbejdet.

Ex-post omkostningsoplysninger til godkendte modparter og professionelle kunder lempes 

Godkendte modparter og professionelle kunder, som ikke modtager tjenesteydelser i form af investeringsrådgivning eller porteføljepleje, bliver undtaget fra kravene vedrørende omkostningsoplysninger. Professionelle kunder kan dog fortsat vælge at modtage disse.

Området for positionslofter for derivater begrænses 

Forslaget indebærer, at der alene fastsættes positionslofter for derivater af landbrugsvarer og kritiske eller vigtige råvarederivater. Der gives endvidere adgang til finansielle enheders hedging af eksponeringer for den koncern, virksomheden indgår i.
 

Securitiseringsreglerne

I Securitiseringsforordningen foreslår Kommissionen bl.a. nye regler for Non Performing Exposures og syntetiske securitiseringer.

Non Performing Exposures (NPE'ere)

Der fastsættes nye regler for securitisering af NPE'er i forhold kravet om risikotilbageholdelse.

Syntetiske securitiseringer med betegnelsen Simple, Transparent and Standardised ("STS")

Der er tale om en regulering af en ny type af mærkning af securitiseringer, hvor de bagvedliggende eksponeringer forbliver på balancen for det eksponeringsleverende institut eller koncernforbundne selskaber. Produktet skal leve op til nogle kriterier, og køber og sælger sættes i stand til at analysere produktets risiko.

 

I CRR foreslår Kommissionen, at der fastsættes særlige regler for behandlingen af NPE- og syntetiske STS-securitiseringer. Dette sker med henblik på at fjerne hindringerne for securitiseringen af NPE'er og sikre en særbehandling til foranstillede trancher af syntetiske STS-securitiseringer.
 

Kapitalmarkedspakkens samlede effekter

Der er samlet set tale om forslag, som potentielt kan give lettelser for udstedere, kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber. Det må forventes, at der vil være mulighed for hurtig behandling af forslagene, og det kan derfor være interessant for berørte parter allerede nu at overveje de muligheder, som forslagene indebærer. Kromann Reumert kan være behjælpelig med at identificere mulighederne.
 

Læs Kommissionens forslag.