Nyt speciale: Foreign Direct Investments

Screening af udenlandske direkte investeringer, Foreign Direct Investments, har i løbet af de seneste år fået øget betydning for M&A-området og andre internationale transaktioner. Som det første danske advokatfirma lancerer vi nu et speciale dedikeret til området.
Tidligere har Foreign Direct Investments-screeninger (FDI-screeninger) været mest almindelige i sektorer inden for forsvar og militær. Inden for de seneste år har flere lande imidlertid udvidet deres screeningsmekanismer i lyset af risikoen for udenlandsk overtagelse af vigtige nationale industrier. 

En EU-forordning, der træder i kraft den 11. oktober 2020, om screening af FDI'er, vil betyde, at screeningerne fremover vil ske i et samarbejde mellem de forskellige medlemsstater og Europa-Kommissionen. Forordningen medfører blandt andet en informationspligt for medlemsstaterne om de nationale investeringer, som de screener. Informationspligten gælder også de nationale investeringer, som ikke underkastes en screening, hvis andre medlemsstater eller Kommissionen anmoder om information herom. Dette giver medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for at afgive bemærkninger, som den pågældende medlemsstat er forpligtet til at tage "behørigt hensyn" til. 

"Vi har i det seneste år oplevet, at flere og flere jurisdiktioner har skærpet eller foreslået ændringer til skærpelse af deres nationale regler for udenlandske investeringer. Tendensen er blevet forstærket af COVID-19 pandemien, som har sat fokus på alle landes forsyningssikkerhed og afhængighed af kritisk infrastruktur mv. Det er en ny og en anderledes verden, vi befinder os i," lyder det fra Christian Lundgren, partner i Kromann Reumert og ansvarlig for den nye specialegruppe. 

Vores forventninger til det danske screeningssystem

Danmark har på nuværende tidspunkt ikke et tværsektorielt screeningssystem. Indtil videre er den danske krigsmateriellov den eneste lov, der er særligt rettet mod udenlandske direkte investeringer. 

Den danske regering forventes dog at komme med et konkret udspil, der skal fremlægges i Folketinget i løbet af 2020/2021. Det er forventningen, at rammerne vil afspejle de nye EU-regler med særligt fokus på specifikke sektorer, som vurderes at være af kritisk betydning for Danmark, herunder forsyningsvirksomheder, kritisk infrastruktur, virksomheder, som behandler betydelige mængder personfølsom data og – i lyset af Covid-19-pandemien – formentlig også en række centrale sundheds- og life science-virksomheder. 

Det vil betyde, at danske virksomheder, investorer og rådgivere fremover skal være opmærksomme på, at visse transaktioner vil kræve både anmeldelse og godkendelse. 

"Udviklingen vil få stor betydning for, hvordan vi håndterer en række transaktioner i Danmark, ligesom FDI-reguleringen allerede indgår som et vigtigt element i de sager, hvor vi bistår danske virksomheder med opkøb mv. i udlandet. Derfor har vi besluttet os for at være "first mover" på området i Danmark og har afsat væsentlige ressourcer til at opbygge dette specialeområde," lyder det fra Christian Lundgren. 

Vi har udgivet en insight, der giver dig overblik over de seneste tendenser inden for FDI-regulering i Danmark og Europa. Du kan også læse vores anbefalinger til, hvordan du afbøder risici og håndterer usikkerheden i forbindelse med de nye screeningssystemer. 

Læs insighten.

Specialiseret rådgivning

I Kromann Reumert har vi stor erfaring med at rådgive om alle aspekter af grænseoverskridende transaktioner, investeringer og international handel på tværs af forskellige sektorer og brancher. 

Vi samarbejder med førende advokatfirmaer fra hele verden, herunder med samarbejdspartnere fra vores Lex Mundi netværk. Vi har derfor en særlig position i forhold til at vejlede danske og internationale klienter på FDI-området. 

Vores rådgivning inkluderer blandt andet:

 

  • udarbejdelse af FDI-screeninger 
  • strukturering af transaktionen for at imødegå eventuelle FDI-bekymringer
  • procesplanlægning og projektstyring 
  • udarbejdelse af FDI-anmeldelser og bistand med opnåelse af godkendelse, herunder udarbejdelse af tilsagn.

Læs mere om specialet.