EU-Kommissionen vil genoprette økonomien med en kapital­markeds­union

EU-Kommissionen har vedtaget en ny handleplan for kapitalmarkedsunionen, der med 16 specifikke initiativer skal sætte fart på etableringen af et fælles kapitalmarked i EU. Kapitalmarkedsunionen skal binde EU's kapitalmarkeder tættere sammen og understøtte den økonomiske genopbygning efter COVID-19-krisen. I denne nyhed får du et kort overblik over initiativerne.

Ny handleplan

Kapitalmarkedsunionens nye handleplan indeholder 16 initiativer, som er fordelt på tre grundlæggende formål om:

 

 1. at understøtte en "grøn, digital, inkluderende og robust" økonomisk genopretning efter COVID-19-krisen
 2. at gøre EU til et endnu mere sikkert sted at spare op og investere langsigtet
 3. at integrere nationale kapitalmarkeder til ét samlet marked.


Lidt om kapitalmarkedsunionen og formålet

Formålet med kapitalmarkedsunionen er at skabe ét samlet kapitalmarked, så investeringer kan foretages på tværs af EU, uanset hvor investor eller virksomhed befinder sig. 

Kapitalmarkedsunionen kan dermed:

 • sikre flere finansieringskilder for virksomheder (særligt for små og mellemstore virksomheder)
 • mindske omkostninger ved kapitaltilførsel
 • understøtte økonomisk genopretning efter COVID-19-krisen og skabe jobs
 • gøre det finansielle system mere stabilt, robust og konkurrencedygtigt
 • understøtte en række EU-initiativer inden for grøn økonomi og digitalisering.


De 16 nye initiativer

Som nævnt er Kommissionens 16 initiativer fordelt på tre grundlæggende formål. Nedenfor kan du læse, hvordan initiativerne fordeler sig.

Formål 1: At understøtte en grøn, digital, inkluderende og robust økonomisk genopretning

 1. En EU-baseret platform skal give investorer adgang til finansielle og bæredygtighedsrelaterede selskabsoplysninger.

 2. Enklere noteringsregler skal understøtte mindre og innovative selskabers adgang til finansiering og derved øge diversiteten.

 3. Gennemgang af reglerne for europæiske langsigtede investeringsfonde med henblik på at kanalisere mere langsigtet finansiering til selskaber og infrastrukturprojekter. 

 4. Fjerne regulatoriske forhindringer for forsikringsselskabers langsigtede investeringer uden at skade den finansielle stabilitet og beskyttelsen af forsikringstagere. Derudover ses der nærmere på bankers langsigtede kapitalinvesteringer i små og mellemstore virksomheder samt market-maker-aktiviteter for banker og andre finansielle virksomheder.

 5. Undersøge muligheder og fordele ved at introducere krav for bankerne om – ved afvisning af en låneansøgning –  at henvise små og mellemstore virksomheder til udbydere af alternativ finansiering.

 6. Undersøge rammerne for markedet for "securitization" med henblik på at forbedre bankernes kredittilbud til EU-selskaber, særligt små og mellemstore virksomheder.

Formål 2: At gøre EU til et endnu mere sikkert sted at spare op og investere langsigtet
 

 1. Vurdering af, om der kan udarbejdes en europæisk ramme for "finansiel kompetence", samt se på muligheden for at indføre et krav om, at medlemsstaterne skal understøtte finansiel uddannelse. 

 2. Vurdering af de gældende regler for incitamenter og potentielt forslag til en ændring af de regler, der skal sikre, at detailinvestorer modtager fair rådgivning samt klare og sammenlignelige produktoplysninger. Kommissionen vil også reducere mængden af påkrævet information ("information overload") fra erfarne detailinvestorer. Endelig skal der ses på, om niveauet af faglige kvalifikationer for rådgivere i EU kan løftes, og om der er mulighed for at oprette et EU-mærke for finansielle rådgivere. 

 3. Lette overvågningen af pensionsdækningen i medlemsstaterne gennem udvikling af "pension dashboards" samt udvikle best practices for opsætning af nationale sporingssystemer for de enkelte EU-borgere. Derudover vil der også blive iværksat undersøgelser inden for arbejdsmarkedsrelaterede pensionsordninger med henblik på at udvikle best practices for disse i alle medlemsstater.

Formål 3: At integrere nationale kapitalmarkeder til ét samlet marked

 1. Et fælles, standardiseret EU-system for lempelse af kildeskat med henblik på at mindske omkostningerne for grænseoverskridende investeringer og hindre skatteunddragelse.

 2. Undersøgelse af, om der via minimumsharmonisering kan skabes større forudsigelighed for investorer om resultaterne af insolvensbehandling.

 3. For at lette grænseoverskridende aktivt ejerskab overvejes det at indføre en EU-definition af begrebet "aktionær" og yderligere præcisere og harmonisere reglerne for samspillet mellem investorer, formidlere og udstedere. Mulige nationale hindringer for brugen af nye digitale teknologier på dette område vil også blive undersøgt. 

 4. Ændring af regler for at forbedre kontoførende institutters grænseoverskridende afregning ("settlement") i EU vil blive overvejet.

 5. Oprettelse af et effektivt og omfattende system til offentliggørelse af priser og handelsvolumen for finansielle instrumenter der handles i EU.

 6. Styrke rammerne for investeringsbeskyttelse og håndhævelse af reglerne i EU.

 7. Arbejde for et fælles regelsæt for kapitalmarkederne ved at vurdere behovet for yderligere harmonisering af EU-reglerne og overvåge fremskridtene mod en ensartet tilsynspraksis. 

 

Vores bemærkninger

Kommissionens nye initiativer til etableringen af en kapitalmarkedsunion bliver interessante at følge. Både af hensyn til de europæiske virksomheders behov for at have adgang til finansiering og til investorernes behov for klarhed omkring risici forbundet med deres investeringer. Det bliver også relevant – ikke mindst for de finansielle virksomheder – at følge med i, hvordan initiativerne udmøntes i form af yderligere regulering.