Regeringens lovprogram 2020/2021 i ansættelses- og arbejdsretligt perspektiv

Ved Folketingets åbning den 6. oktober 2020 offentliggjorde regeringen de lovforslag, som forventes fremsat i løbet af det kommende folketingsår. I denne nyhed giver vi dig overblik over de særligt interessante lovforslag, der har betydning for det ansættelses- og arbejdsretlige område.

Ændring af lov om udstationering af lønmodtagere

Formålet med lovforslaget er at forbedre forholdene for udstationerede lønmodtagere i Danmark med henblik på at sikre samme løn- og arbejdsvilkår, som gælder for danske lønmodtagere. En udstationeret medarbejder vil efter 12 måneder i Danmark blive omfattet af danske ansættelsesretlige regler. Dette vil dog ikke omfatte lovregler, der vedrører procedurer, formaliteter og betingelser i forbindelse med indgåelse og opsigelse af ansættelseskontrakter, herunder konkurrenceklausuler samt indbetaling til erhvervstilknyttede tillægspensionsordninger. Det vil være muligt at forlænge 12-månedersperioden uden danske ansættelsesvilkår til 18 måneder, hvis arbejdsgiveren fremsender en meddelelse til Registret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT).


I forbindelse med høringsprocessen oplyser regeringen, at loven forventes at træde i kraft med tilbagevirkende kraft for udstationeringer, som var påbegyndt den 30. juli 2020.

Yderligere indeholder lovforslaget en målretning af anmeldelsespligten til RUT for udenlandske selvstændigt erhvervsdrivende uden ansatte.


Lovforslaget er en implementering af det reviderede udstationeringsdirektiv fra juni 2018. 


Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2020 og forventes at træde i kraft den 1. januar 2021.

Ændring af barselsloven, lov om sygedagpenge m.v. - udvidet sorgorlov

Lovforslaget har til formål at forbedre vilkårene for ret til fravær for forældre, der mister deres barn. Det skal ske ved, at sorgorloven udvides til at omfatte alle forældre, der mister deres barn, inden det fyldte 18 år, ligesom fraværsperioden forlænges fra 14 uger til 26 uger efter barnets død.


Lovforslaget forventes fremsat i oktober 2020.

Ændring af lov om social pension 

Lovforslaget indebærer en regulering af folkepensionsalderen, så danskernes stigende levetid fører til flere aktive år på arbejdsmarkedet. Med lovforslaget forhøjes folkepensionsalderen således til 69 år med virkning fra 2035.


Lovforslaget forventes fremsat i november 2020.

Ændring af lov om social pension m.v. - ret til tidligere pensionering

Formålet med lovforslaget er at indføre ret til tidlig pension for visse personer med lang anciennitet på arbejdsmarkedet.


Lovforslaget forventes fremsat i november 2020.

Ændring af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked

Lovforslaget indebærer, at selvstændigt erhvervsdrivende vil blive omfattede af barselsudligningsordningen på det private arbejdsmarked.


Formålet med lovforslaget er at forbedre barselsvilkårene for selvstændigt erhvervsdrivende ved blandt andet at afhjælpe visse af de økonomiske udfordringer, som mange selvstændige oplever, når de afholder deres barselsorlov. Lovforslaget har desuden til formål at styrke kvinders incitament til at blive selvstændigt erhvervsdrivende og forbedre lønkompensationen for både mænd og kvinder i forbindelse med barsels- og forældreorlov.


Lovforslaget forventes fremsat i november 2020.

Ændring af lov om Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede

Formålet med lovforslaget er at øge mulighederne for at Arbejdsmarkedets Fond for Udstationerede kan inddrive fagretlig bod i udlandet fremover. Lovforslaget gennemfører fælles anbefalinger fra Fagbevægelsens Hovedorganisation og Dansk Arbejdsgiverforening.


Lovforslaget forventes fremsat i januar 2021.

Lov om beskyttelse af whistleblowere

Formålet med lovforslaget er at implementere whistleblowerdirektivet 2019/1937 i dansk ret.


Læs vores nyheder om deadline for implementering af whistleblowerordninger og vedtagelsen af whistleblowerdirektivet.


Lovforslaget forventes fremsat i februar 2021.

Ændring af lov om arbejdsmiljø 

 Formålet med lovforslaget er at indføre regler til forbedret beskyttelse af arbejdsmiljørepræsentanter mod afskedigelse og anden forringelse af dennes forhold på samme måde som tillidsmænd, også i situationer, hvor der ikke er en overenskomst for vedkommende eller tilsvarende faglige område.


Lovforslaget forventes fremsat i februar 2021.


Vi følger lovforslagenes udvikling og holder dig orienteret om deres nærmere indhold.


Læs regeringens fulde lovprogram for 2020/2021.