Medarbejdere bliver nu beskattet af favørelementet ved erhvervelse af aktier til indre værdi

Fra den 1. december 2020 har medarbejdere ikke længere haft mulighed for at erhverve aktier eller anparter til indre værdi uden samtidig at blive beskattet af det favørelement, som erhvervelsen til indre værdi medfører. I denne nyhed giver vi dig overblik over den nye praksis.

Skattestyrelsen offentliggjorde den 1. september 2020 et styresignal, hvor der redegøres nærmere for Skatterådets praksis for beskatning i forbindelse med medarbejderes erhvervelse af aktier eller anparter til indre værdi eller anden favørkurs som led i en incitamentsordning.

Det har hidtil været gældende praksis, at medarbejdere kunne erhverve ejerandele i form af unoterede aktier eller anparter til en kurs svarende til indre værdi, når aktierne eller anparterne ved et efterfølgende salg også fastsættes til indre værdi. "Indre værdi" er kursen uden indregning af goodwill m.v. og kan derfor være en væsentligt lavere værdi end markedsværdien. Medarbejderens køb og salg til indre værdi kunne før den 1. december 2020 dermed ske uden, at medarbejderen ansås for at have modtaget et skattepligtigt gode. 

Praksisændringen skyldes, at der efter Skattestyrelsens opfattelse forekommer et misforhold mellem medarbejderens afkast og risiko, når medarbejderen ikke betaler for en eventuel goodwill i selskabet, men derimod modtager et merafkast i form af udbytte, der stammer fra alle selskabets aktiver, herunder goodwill. Dertil kommer, at medarbejderen opnår en skattebesparelse, idet udbytte beskattes som aktieindkomst, hvilket er en lempeligere beskatning end lønbeskatning.

Den nye praksis ‒ hvad skal du være opmærksom på?

Med den nye praksis skal overdragelse af aktier eller anparter fra selskabet til medarbejderen ske til den faktiske markedsværdi. Medarbejderens fordel ved erhvervelse af aktier eller anparter til en kurs svarende til indre værdi som led i en incitamentsordning beskattes fremover som et lønaccessorium, medmindre indre værdi ikke udgør en favørkurs i forhold til markedsværdien. Det gælder også, såfremt der anvendes en anden favørkurs end indre værdi. Medarbejderen bliver dermed skattepligtig af forskellen mellem markedsværdien og indre værdi, så længe den udgør en favørkurs i forhold til markedsværdien.

Følgende elementer taler for, at der foreligger en incitamentsordning:


  • Aktier eller anparter erhverves af selskabets medarbejdere til indre værdi (eller anden favørkurs).
  • Det kan ikke dokumenteres, at indre værdi (favørkursen) i det konkrete tilfælde er udtryk for markedsværdien.
  • Selskabets medejere ind- og udtræder ikke alle til indre værdi (eller anden favørkurs).
  • Ved ind- og udtræden af selskabet, værdiansættes medarbejdernes aktier eller anparter efter særlige principper, der ikke vedrører andre medejere.
  • Medarbejdernes ejerbeføjelser svarer ikke til deres ejerandel. Aktier eller anparter er inddelt i særlige klasser eller underlagt begrænsninger, f.eks. ved en ejeraftale.


De løbende udbytter som medarbejderne modtager, beskattes fortsat som aktieindkomst.

Ved et tilbagesalg af aktier eller anparter til det selskab, der har udstedt aktierne eller anparterne, beskattes hele salgssummen som udgangspunkt som udbytte. I praksis er der dog mulighed for at søge om dispensation, så tilbagesalget beskattes efter reglerne om aktieavancebeskatning. Det betyder, at medarbejderen har mulighed for at fratrække anskaffelsessummen ved opgørelsen af aktieavancen. 

Med styresignalet sættes der således en stopper for medarbejdernes mulighed for at købe sig ind i selskabet uden samtidig at skulle betale for eventuelt goodwill. 

Læs mere om måder at strukturere aktieløn og incitamentsordninger: Aktieløn og incitamentsordning

Læs mere om en ny og gunstig ordning for medarbejderaktier: Bedre vilkår i sigte: Ny ordning for medarbejderaktier