Kan den samlede tilbudssum undtages fra aktindsigt?

Ankestyrelsen har taget stilling til, om den samlede tilbudssum kan undtages fra aktindsigt ‒ og om Ringkøbing-Skjern Kommunes begrundelse for at have gjort det i en konkret sag om aktindsigt i et udbud var tilstrækkelig. Det kan du læse mere om i denne nyhed.

Ankestyrelsens afgørelse den 1. december 2020
Ringkøbing-Skjern Kommune gav i efteråret 2019 afslag på aktindsigt i den samlede tilbudssum i forbindelse med et udbud om licenser til forskelligt GISsoftware og -produkter, der bruges til geografiske visualiseringer og analyser. Begrundelsen for at undtage oplysningerne var, at tilbudsgiveren/leverandøren selv betegnede priserne som forretningshemmeligheder. Det synspunkt imødekom kommunen. Virksomheden, der anmodede om aktindsigt, klagede over afgørelsen, og Ankestyrelsen bad i august 2020 i første omgang Ringkøbing-Skjern Kommune om at genoptage sagens behandling.

 

I november 2020 traf Ringkøbing-Skjern Kommune på ny afgørelse om aktindsigt i sagen. Den samlede tilbudssum blev igen undtaget fra aktindsigt, denne gang med begrundelsen, at oplysning om priser ville medføre en "forvridning af konkurrencen på markedet for GIS-licenser" og dermed påføre den vindende tilbudsgiver økonomisk skade af væsentlig betydning.

 

Ankestyrelsen fandt, at kommunen ikke havde konkretiseret risikoen for et evt. tab tilstrækkeligt. I den forbindelse lagde styrelsen vægt på, at det klart fremgår af forarbejderne til offentlighedsloven, at en henvisning til konkurrencemæssige årsager ikke er tilstrækkeligt grundlag for at undtage oplysninger fra aktindsigt. Ankestyrelsen hjemviste derfor endnu engang Ringkøbing-Skjern Kommunes afgørelse.

 

Vores bemærkninger

Afgørelsen viser, at det ‒ oplagt ‒ også kræver en konkret begrundelse, hvis de samlede tilbudssummer skal undtages fra aktindsigt. Undtagelse af oplysninger fra aktindsigt forudsætter altid konkrete holdepunkter for, at aktindsigten vil medføre nærliggende risiko for betydelig økonomisk skade for den person eller virksomhed, hvis oplysninger der gives aktindsigt i. Sådanne risici foreligger næppe, når aktindsigten koncentrerer sig om en samlet tilbudssum, hvorimod aktindsigt i f.eks. delpriser kan være langt mere problematiske fra et konkurrenceskadende perspektiv.

 

Ringkøbing-Skjern Kommunes generelle bemærkning om forvridning af konkurrencen på markedet, der godt nok var præget af få aktører i tæt konkurrence, herunder priskonkurrence, var ikke en tilstrækkelig konkret begrundelse. 

 

Ringkøbing-Skjern Kommune undtog den samlede tilbudssum fra aktindsigt ‒ og det er altså svært. Eksempelvis er det også Klagenævnet for Udbuds (faste) praksis, at der i almindelighed ikke er grundlag for at undtage priser om den samlede pris fra aktindsigt. På den anden side findes der i praksis mange sager, hvor delpriser er undtaget fra aktindsigt.

 

Læs Ankestyrelsens afgørelse.