Arbejdsgiver straffri for erfaren stilladsarbejders overtrædelse af arbejdsmiljøloven

Østre Landsret har taget stilling til, om et selskab var ansvarlig for, at en medarbejder udførte stilladsarbejde i 10 meters højde uden at være tilstrækkeligt sikret mod nedstyrtning.

Sagen kort

I maj 2015 var en tilsynsførende fra Arbejdstilsynet på tilsyn på en byggeplads. Her opdagede den tilsynsførende en stilladsarbejder, der stod på de to håndlister i hver side af stilladset og arbejdede i ca. 10 meters højde.

 

Under sagen blev der fremlagt billedmateriale, som viste, at medarbejderen ikke var tilstrækkeligt sikret mod nedstyrtning. Medarbejderen var nemlig kun iført en sele, men havde ikke den tilhørende line, som udgjorde den anden halvdel af faldsikringsudstyret, med op på stilladset. Det blev under sagen forklaret, at medarbejderen havde mere end 25 års erfaring i stilladsbranchen.


Ifølge arbejdsmiljøloven har en arbejdsgiver pligt til at sørge for, at arbejdsforholdene er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige. Det gælder både for arbejdets planlæggelse, tilrettelæggelse og udførelse. Såfremt kravene i Arbejdsmiljøloven ikke er opfyldt, kan en arbejdsgiver blive idømt en bøde. En arbejdsgiver kan dog i visse tilfælde undgå bødestraf i tilfælde af medarbejdernes overtrædelser af loven, hvis arbejdsgiver har opfyldt alle sine pligter ifølge arbejdsmiljøloven.

 

Arbejdsgiveren havde ikke selv ført tilsyn på byggepladsen den pågældende dag forud for Arbejdstilsynets tilsyn. Der var uenighed mellem arbejdsgiveren og medarbejderen om, hvorvidt medarbejderen var blevet instrueret i udførelsen af den konkrete opgave.

Østre Landsrets dom

I sin dom den 11. februar 2021 slår Østre Landsret fast, at det forhold, at medarbejderen kun var iført selen uden samtidig anvendelse af linen, udgjorde en overtrædelse af arbejdsmiljølovens regler om beskyttelsesudstyr og sikkerhedsforanstaltninger, som kunne tilregnes medarbejderen. Betingelserne for at pålægge arbejdsgiveren straf i medfør af arbejdsmiljøloven var derfor opfyldt.

 

Landsretten skulle herefter vurdere, hvorvidt arbejdsgiveren kunne blive straffri, som følge af at arbejdsgiveren havde overholdt alle forpligtelserne efter kapitel 4 i arbejdsmiljøloven. Landsretten konstaterede, i) at medarbejderen var en særdeles erfaren stilladsmontør, ii) at medarbejderen var bekendt med, at han skulle anvende sit faldsikringsudstyr i den pågældende situation, samt iii) at medarbejderen havde modtaget instruktion om anvendelse af faldsikringsudstyr fra arbejdsgiveren. Landsretten lagde endvidere vægt på, at der var tale om en sædvanlig arbejdsopgave for en stilladsarbejder med medarbejderens erfaring og uddannelse, og at arbejdsgiveren ikke ville have tildelt opgaven til en uerfaren medarbejder.

 

Landsretten lagde til grund, at medarbejderen ved en fejl, der alene kunne tilskrives medarbejderen selv, havde undladt  at tage sin line med op på stilladset efter en pause.

 

På den baggrund fandt landsretten, at betingelserne i arbejdsmiljøloven for arbejdsgiverens straffrihed var opfyldt. Arbejdsgiveren blev derfor frifundet.

Det kunne ifølge landsretten ikke føre til et andet resultat, at arbejdsgiveren på den pågældende dag ikke havde foretaget tilsyn med arbejdet forud for Arbejdstilsynets tilsyn på byggepladsen.

Hvad viser dommen?

Dommen viser, at en arbejdsgiver, som udgangspunkt, er ansvarlig for overtrædelser af arbejdsmiljøloven, også når overtrædelsen kan tilregnes en medarbejder. En arbejdsgiver kan dog ikke pålægges bødeansvar for en medarbejders overtrædelse af lovgivningens krav om anvendelse af beskyttelsesudstyr eller sikkerhedsforanstaltninger, hvis arbejdsgiveren i øvrigt har opfyldt sine pligter efter arbejdsmiljøloven.


Dommen bekræfter, at konkrete omstændigheder, såsom en medarbejders uddannelse, erfaring samt type af opgaver i lyset heraf, kan få betydning for, hvorvidt en arbejdsgiver kan straffes for en medarbejders overtrædelse af arbejdsmiljøloven. Dommen viser også, at det er vigtigt med et effektivt samarbejde mellem arbejdsgiveren og medarbejderne i virksomheden,  herunder at processer for tilstrækkelig instruktion og oplæring af relevante medarbejdere er i fokus og kan dokumenteres med henblik på at bevare et sundt og sikkert arbejdsmiljø i overensstemmelse med arbejdsmiljølovens regler.

Vores rådgivning 

Arbejdsmiljøloven er et komplekst regelsæt, som en arbejdsgiver skal kunne navigere i. Du er altid velkommen til at kontakte vores team af specialister i ansættelses- og arbejdsret, der står klar til at rådgive om alle aspekter af arbejdsmiljøretten.