Ny politisk aftale: fundamentet for elektrificeringen af vores samfund

Regeringen og et bredt flertal i Folketinget har indgået en aftale, der skal skabe en effektiv og fremtidssikret elinfrastruktur, som kan understøtte den grønne omstilling gennem elektrificering af det danske samfund. I denne nyhed ser vi nærmere på de mest centrale elementer i aftalen.

Realisering af klimamålene om 70 % drivhusgasreduktion i 2030 og klimaneutralitet i 2050 forudsætter en omfattende elektrificering af det danske samfund, ligesom overgangen til sol- og vindenergi stiller større krav til et energisystem, der skal transportere el over længere afstande end hidtil.

En ny politisk aftale offentliggjort den 4. juni 2021 skal være med til at skabe de rammer, der understøtter investeringer i elinfrastrukturen. Aftaleparterne har ved aftalen forpligtet sig til at stemme for de lovforslag, der skal udmønte aftalens indhold. De nye regler ventes at træde i kraft i 2024. 

Aftalens hovedelementer er:

 

  1. fremtidssikret eldistributionsnet
  2. solide og ansvarlige rammer for netvirksomhederne (skærpede regler om adskillelse)
  3. samfundsøkonomisk hensigtsmæssig leveringskvalitet
  4. netvirksomheders datafrisættelse
  5. vejledning og inddragelse af små netvirksomheder
  6. et årligt overblik over økonomiske konsekvenser af Forsyningstilsynets tilsynsindsats for tarifniveauet og den gavnlige effekt for forbrugerne.

Fremtidssikret eldistributionsnet

Aftalen åbner op for ny regulering, der skaber teknologineutrale rammer for netvirksomhederne, så elektrificeringen kan håndteres på den mest omkostningseffektive måde. Dette skal (i) forhindre unødvendige omkostningsstigninger ved transport af strøm via elnettet, og samtidig sikre rimelige priser for forbrugerne, og (ii) sikre at elnettet kan udnytte skalafordele, der er forbundet med transport af stigende mængder el via nettet. Det er forventningen, at det stigende elforbrug alt andet lige vil medføre en lavere enhedspris pr. kWh og lavere tariffer. Der er i øvrigt i aftalen lagt op til en justering af de eksisterende indtægtsrammer. 


 

 

Solide og ansvarlige rammer for netvirksomhederne (skærpede regler om adskillelse)

Parterne er enige om at gennemføre visse tiltag, der skal skærpe netvirksomhedernes adskillelse fra selskabsmæssigt forbundne kommercielle aktiviteter. 

Netvirksomheders uafhængighed skal blandt andet sikres gennem:

 

  • skærpede krav til ledelsens uafhængighed
  • et forbud mod netvirksomheders direkte eller indirekte deltagelse eller ejerskab af andele i virksomheder, der varetager konkurrenceudsatte elektricitetsaktiviteter
  • øgede krav til netvirksomheders interne overvågning
  • specifikke krav om dataadskillelse. 


Derudover vil der blive stillet højere krav til dokumentation af prissætning og vilkår af netvirksomhedernes handler med koncern- og interesseforbundne virksomheder, ligesom aftalens parter vil øge gennemsigtigheden ved at kræve, at netvirksomhederne offentliggør oversigter over deres aftaler med "forbundne foretagender".

For at fastholde lavest mulige priser for forbrugerne skal den økonomiske regulering tilpasses således, at fusioner mellem netvirksomheder fremover ikke kan resultere i, at den samlede indtægtsramme for fusionerede netvirksomheder overstiger summen af netvirksomhedernes indtægtsrammer før fusionen. 

Netvirksomhedernes datafrisættelse og digitalisering

Aftaleparterne er enige om at pålægge netvirksomhederne at frisætte blandt andet forbrugs- og produktionsdata. Herved opnås et mere effektivt og datadrevet grundlag for, at markedsaktører kan udvikle elmarkedsprodukter, ligesom aktiveringen af et mere fleksibelt og intelligent forbrug hos husstande og virksomheder understøttes. Netvirksomhederne vil kunne opnå et tillæg til indtægtsrammerne som følge af initiativet. 

Der vil desuden blive igangsat en analyse af digitaliseringen i elnettet, der forventes afsluttet i 2022. 

Regningen for de ændrede rammer

Tiltaget om et fremtidssikret eldistributionsnet forventes at medføre en marginal tarifstigning, men understøtter samtidig investeringer i eldistributionsnettet til gavn for den grønne omstilling og forsyningssikkerheden. Det er forventningen, at tiltagene om solide og ansvarlige rammer, samfundsøkonomisk hensigtsmæssig leveringskvalitet og datafrisættelse vil medføre lavere priser for den enkelte forbruger. Den markant større mængde strøm, som forventes at flyde gennem ledningerne, vil formentlig medføre, at prisen pr. kilowatt-time vil falde.

Læs hele aftalen.