Forretnings­betingelser

Kromann Reumerts forretningsbetingelser gælder for enhver opgave, Kromann Reumert udfører, medmindre andet er aftalt.

Opgaven

1.1 Når Kromann Reumert modtager en opgave, aftales omfanget af opgaven med klienten. Aftalen med klienten dokumenteres eventuelt i et aftalebrev. Omfanget af opgaven kan justeres løbende efter behov.


1.2 Kromann Reumert ønsker at yde rådgivning, som opfylder klientens forventninger, og som er værdiskabende for klienten. Kromann Reumert udfører alle opgaver i overensstemmelse med gældende regler, herunder de advokatetiske regler.


1.3 Kromann Reumert rådgiver alene om dansk ret, medmindre andet er aftalt.

Fortrolighed

2.1 Kromann Reumert behandler alle oplysninger i relation til opgaver og klienter fortroligt, men kan ikke sikre, at fortrolighed opretholdes ved ekstern kommunikation.  

2.2 Alle i Kromann Reumert er underlagt særlige regler vedrørende intern viden om børsnoterede selskaber og restriktioner for handel med værdipapirer.

Klientforhold

3.1 Beløb, som klienter indbetaler til Kromann Reumerts klientkonti, indsættes på hovedklientbankkonti i Danske Bank, Nordea, Jyske Bank, Nykredit eller Sydbank for klientens regning og risiko. Hvis der oprettes en separat klientkonto, vil klienten blive oplyst herom. Kromann Reumert påtager sig ikke ansvar for beløb, som er indestående på klientkonti, såfremt pengeinstituttet bliver nødlidende.

3.2 Kromann Reumert indhenter, opbevarer og håndterer oplysninger om klienter i overensstemmelse med lovgivningen.

Ved ydelse af rådgivning anses Kromann Reumert som selvstændig dataansvarlig. I visse tilfælde kanklienten dog være dataansvarlig og Kromann Reumert databehandler, og i disse tilfælde indgås der en databehandleraftale mellem parterne.

HONORAR OG OMKOSTNINGER

4.1 Kromann Reumert beregner honorar på baggrund af et skøn. I skønnet indgår bl.a. opgavens betydning, kompleksitet og værdi for klienten, opgavens udfald, arten og omfanget af det arbejde, der er udført, tidsforbruget samt den specialistviden, der er anvendt, og det ansvar, opgaven indebærer. Honoraret tillægges moms efter gældende regler. 

4.2 Såfremt det aftales med klienten, giver Kromann Reumert et estimat over det forventede honorar, som vil blive faktureret for løsning af opgaven. 

4.3 Kromann Reumert fakturerer som udgangspunkt månedsvis bagud, medmindre andet aftales. Kromann Reumert kan kræve forudbetaling af honorar eller øvrige omkostninger, før arbejdet påbegyndes. 

4.4 Betalingsbetingelser er 14 dage fra fakturadato. 

4.5 Ved forsinket betaling beregnes morarenter i overensstemmelse med rentelovens bestemmelser.

4.6 Klienten debiteres særskilt for udlæg og omkostninger vedrørende opgaven.

Interessekonflikter

5.1 I forbindelse med modtagelsen af en opgave afklarer Kromann Reumert, om det vil indebære en interessekonflikt for Kromann Reumert at påtage sig opgaven.  


5.2 Kromann Reumert kan rådgive andre virksomheder inden for samme branche som klientens, medmindre dette vil være i strid med interessekonfliktreglerne. 

SAMARBEJDETS OMFANG OG VARIGHED

6.1 Kromann Reumert forudsætter, at enhver opgave løbende medfører arbejde. I modsat fald kan Kromann Reumert afslutte opgaven, herunder med henblik på at påtage sig en opgave for en anden klient vedrørende det samme forhold. Hvis opgaven afsluttes, vil Kromann Reumert sikre, at fortrolige oplysninger, som Kromann Reumert har modtaget, ikke anvendes i andre opgaver. 

6.2 Både klienten og Kromann Reumert kan til enhver tid bringe samarbejdet til ophør. 

6.3 Kromann Reumert er berettiget til honorar og omkostningsgodtgørelse for tiden frem til ophør.

ANSVARSBEGRÆNSNING OG PLIGT TIL SKADESLØSHOLDELSE

7.1 Kromann Reumert er erstatningsansvarlig i overensstemmelse med dansk rets almindelige regler med de nedenfor anførte begrænsninger.

7.2 Ansvaret for rådgivning i forbindelse med den enkelte opgave er begrænset til 10 gange honoraret for den pågældende opgave, dog maksimalt DKK 50 mio. En klient kan højst modtage DKK 75 mio. i erstatning for samtlige krav, som klienten har rejst inden for det samme eller det umiddelbart efterfølgende kalenderår. Klienten skal holde Kromann Reumert skadesløs, i den udstrækning Kromann Reumert over for tredjemand pålægges ansvar, der udspringer af arbejde for klienten, og som sammen med eventuelle krav fra klienten overstiger begrænsningerne nævnt i dette afsnit, eller som Kromann Reumert ikke er ansvarlig for over for klienten.


7.3 Klienten kan alene rejse krav mod Kromann Reumert og ikke mod den enkelte partner eller medarbejder.


7.4 Kromann Reumerts ansvar omfatter ikke ansvar for tab af data, driftstab, tidstab, avancetab, tab af goodwill eller image eller andre indirekte tab.


7.5 Kromann Reumert er ikke ansvarlig for rådgivning ydet af underleverandører, uanset om sådanne underleverandører er antaget af Kromann Reumert eller med Kromann Reumerts bistand.

IMMATERIELLE RETTIGHEDER

8.1 Immaterielle rettigheder til materiale udarbejdet af Kromann Reumert tilhører Kromann Reumert, medmindre andet er aftalt.

Markedsføring

9.1 Kromann Reumert er berettiget til i sin markedsføring at referere til en opgave, når denne er afsluttet, og hvis den er offentlig kendt.

KLAGER OG FORÆLDELSE

10.1  Hvis klienten ikke er tilfreds med Kromann Reumerts rådgivning eller behandling af en opgave, kan klienten til enhver tid kontakte enten den ansvarlige partner eller Kromann Reumerts Managing Partner.

10.2  Kromann Reumert er underlagt de advokatetiske regler og Advokatsamfundets almindelige regler om klager. Klienten kan indbringe klager over Kromann Reumerts rådgivning og det beregnede salær for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Telefon: 3396 9798 og e-mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk.

10.3  Hvis klienten er erhvervsdrivende, forældes erstatningskrav imod Kromann Reumert, 12 måneder efter klienten bliver bekendt med, eller burde være blevet bekendt med, de omstændigheder, som begrunder et krav. Forældelse indtræder dog senest 3 år efter rådgivningen, som kravet baseres på, er ydet.

OPLYSNINGSPLIGT

11.1  Oplysninger om Kromann Reumert, jf. pkt. 13 i de advokatetiske regler, fremgår af Kromann Reumerts hjemmeside www.kromannreumert.com.

 

11.2  Kromann Reumerts behandling af personoplysninger om klienter, modparter og andre fysiske personer (herunder brugere af KR's hjemmeside) fremgår af KR's Privatlivspolitik, der findes på Kromann Reumerts hjemmeside www.kromannreumert.com.

LOVVALG OG VÆRNETING

12.1  Eventuelle tvister om Kromann Reumerts rådgivning er undergivet dansk ret og danske domstoles enekompetence.