Vi tilslutter os advokatKODEKS

Som nogle af de første i branchen tiltrådte vi advokatKODEKS i 2015. Det var et væsentligt skridt i forhold til vores ambition om at udbrede kendskabet til CSR i dansk erhvervsliv – og dermed også advokatbranchen.

I 2015 stiftede Danske Advokater advokatKODEKS  – en række pejlemærker for advokaters arbejde med samfundsansvar. Det er frivilligt for advokatvirksomheder at tiltræde advokatKODEKS, men for os var det oplagt. Vi arbejder struktureret med CSR og har gjort det i flere år. Vi har også i flere år udgivet en CSR-rapport om vores initiativer og arbejde med samfundsansvar. Så vi ønskede i høj grad at bakke op om initiativet og dele vores erfaringer med CSR-arbejde med advokatbranchen.

 

AdvokatKODEKS består af fem principper for advokaters arbejde med CSR: åbenhed, socialt ansvar, etiske dilemmaer, moderne ledelse og diversitet. Vores tiltrædelse af kodekset er et vigtigt signal til klienter og omverdenen om, at vi som advokatvirksomhed er bevidste om vores samfundsansvar. De fem principper i advokatKODEKS 

Åbenhed 

Vi arbejder aktivt med at vise omverdenen, hvem vi er. Vi giver talerøret til vores unge jurister og lader dem fortælle om deres dagligdag på sociale medier. Vi skaber også åbenhed gennem vores fokus på videndeling med klienter, branchen og dansk erhvervsliv generelt - blandt andet via vores Insights, hvor vi deler vores juridiske anbefalinger inden for højaktuelle områder. Vi kommenterer desuden jævnligt på aktuelle debatter i samfundet vedrørende blandt andet fædreorlov og karakterkrav på arbejdspladser. 

 

Læs om vores indsats på sociale medier på advokatkodeks.dk.

Socialt ansvar

Børn og unge er nøglen til vores fremtid. Derfor er det helt naturligt, at vi fokuserer vores pro bono-arbejde på børn, unge og uddannelse. Vores medarbejdere yder gratis juridisk rådgivning til organisationer, der har fokus på netop dette, heriblandt SOS Børnebyerne, Teach First Danmark og Gentofte Børnevenner. Vi tager på skolebesøg, ligesom mange af vores unge jurister underviser på universiteterne. Desuden arbejder flere frivilligt i blandt andet Københavns Retshjælp

Etiske dilemmaer

Som advokatvirksomhed er det afgørende, at vi løbende forholder os aktivt til vores etiske ansvar. Vi bruger derfor betydelige ressourcer på at sikre en høj etisk standard i vores arbejde. Alle danske advokater er underlagt retsplejelovens regler om god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik. Dem lever vi naturligvis op til, og vores klienter kan læse om vores håndtering af blandt andet fortrolighedsforpligtelsen og "hvidvaskningsreglerne" i vores forretningsbetingelser.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som blandt andet rummer regler om tavshedspligt og interessekonflikter. Som en del af vores generelle kvalitetssikring har vi fastsat en række interne procedurer og regler, som supplerer de advokatetiske regler, blandt andet for at opfange og løse mulige interessekonflikter. Vi har også udarbejdet særlige regelsæt til undgåelse af insiderhandel og hvidvask. Den enkelte advokat er ansvarlig for at overholde de etiske regler, som administreres af Kromann Reumerts Etikudvalg, der består af fem partnere. Etikudvalget skal konsulteres i alle tvivlsspørgsmål og tager selv spørgsmål op til behandling. Vi gennemfører løbende struktureret efteruddannelse af alle relevante medarbejdere i de advokatetiske regler og i de dele af Global Compact, der er særligt relevante for Kromann Reumert.

Kromann Reumert er involveret i det faglige arbejde, som advokatmyndighederne udfører, herunder i den løbende ajourføring af de advokatetiske regler.

Moderne ledelse

Moderne ledelse er, når vores klienters behov og vores medarbejderes kunnen mødes på fornemste vis. Et godt eksempel på dette er vores medarbejderudviklingsprojekt "Vores rådgivning – vores kommunikation", som vi søsatte i 2015. Med udgangspunkt i syv kommunikationsprincipper og 10 rådgivningstrin skal vi sikre, at vi leverer værdiskabende, direkte og løsningsorienteret rådgivning og kommunikation. Til formålet har vi indført "SUSKA" – navngivet efter værktøjets hovedelementer: Situation, Udfordring, Spørgsmål, Konklusion og Anbefaling. Med SUSKA bidrager vi til vores medarbejderes kontinuerlige udvikling og uddannelse, samtidig med at vi sikrer den bedst mulige rådgivning for vores klienter.

Diversitet

Kromann Reumert er en advokatvirksomhed, men faktisk består vores medarbejdersammensætning af næsten lige så mange administrative medarbejdere som juridiske. Vi har medarbejdere, der dagligt sørger for at vedligeholde vores bygninger, facilitere møder, lave mad i vores kantiner, fikse vores computere, kommunikere vores budskaber, ansætte vores kolleger m.m. Og inden for den store gruppe af jurister finder du en lige så mangfoldig gruppe af mennesker med hver deres styrker og behov. Over halvdelen – helt præcist 51% – af alle vores medarbejdere er kvinder, og blandt vores senioradvokater og directors har vi 50% kvinder. Vi beskæftiger 25 kvinder og mænd på deltid, og vores medarbejdere har mulighed for at arbejde fleksibelt. Derudover tager vi hensyn til medarbejdere med særlige behov. Langt de fleste af vores fædre tager både fædre- og forældreorlov i forbindelse med en familieforøgelse. Vi beskæftiger en række internationale medarbejdere og har en bred vifte af sprogkompetencer i virksomheden. Hver dag arbejder vi for at imødekomme denne mangfoldighed gennem blandt andet vores udbud af interne kurser, hjemmearbejdspladser for mere end halvdelen af vores medarbejdere, en arbejdsmiljøorganisation, der arbejder for at fremme trivsel, og dialoggrupper for vores advokater, advokatfuldmægtige og sekretærer.

Inspirerende cases

Som en del af arbejdet med at udbrede kendskabet til CSR og give inspiration gennem vores egne tiltag har vi allerede nu bidraget til to cases på advokatKODEKS' hjemmeside, hvor vi fortæller om vores pro bono-arbejde og vores øgede åbenhed på sociale medier. Du kan finde vores og andre inspirerende cases på advokatKODEKS.dk

Læs meget mere om vores arbejde med samfundsansvar i vores seneste CSR-rapport, Citizenship.