Interne undersøgelser

De fleste virksomheder oplever på et tidspunkt, at der opstår mistanke om, at virksomheden har været offer for, eller selv involveret i, uregelmæssigheder af alvorlig karakter og dermed behov for at få undersøgt mistanken nærmere. Mistanken kan vedrøre meget forskelligartede forhold. I nogle tilfælde er mistanken centreret om, hvorvidt virksomheden har været udsat for berigelseskriminalitet, mens bekymringen i andre tilfælde kan være, om virksomheden har været udsat for industrispionage, eller om virksomheden selv kan have medvirket til alvorlige forbrydelser eller anden uetisk adfærd.

Ofte vil der, når der opstår behov for at gennemføre en intern undersøgelse, tillige være usikkerhed om, i hvilket omfang en eller flere af virksomhedens egne medarbejdere, herunder måske ledende medarbejdere, kan være involverede i uregelmæssighederne, og her skal beslutningen, om hvordan en intern undersøgelse skal gennemføres, træffes under tidspres.

Nogle undersøgelser gennemføres bedst i virksomhedens eget regi under ledelse af en intern person, mens der i andre tilfælde kan være behov for at gennemføre undersøgelsen som en ekstern advokatundersøgelse.

Vi rådgiver om fordele og ulemper ved de forskellige undersøgelsesformer, ligesom vi, når undersøgelsesprocessen gennemføres, uanset den konkret valgte undersøgelsesform, sikrer, at forløbet gennemføres på en effektiv og betryggende måde.

Vores bistand gennem et undersøgelsesforløb omfatter:

  • Strategisk rådgivning om fordele og ulemper ved forskellige undersøgelsesformer 
  • Overvejelser om politianmeldelse, herunder hvornår og hvordan dette i givet fald bør ske og bistand hermed
  • Vejledning og bistand i forbindelse med indsamling af data, herunder rådgivning om persondataretlige forhold
  • Tilrettelæggelse af interviewforløb, herunder rådgivning om relevante arbejds- og ansættelsesretlige krav
  • Rådgivning om muligheden for indhentelse af anden ekstern ekspertise, når relevant, f.eks. IT-kyndige
  • Sammenfatning og retlig vurdering af afdækkede forhold samt strategisk og juridisk rådgivning om virksomhedens handlemuligheder

Kontaktpersoner med speciale i Corporate Compliance og interne undersøgelser