INTERNATIONAL HANDEL

Global handel med varer og tjenesteydelser og grænseoverskridende investeringer er reguleret af en række internationale og nationale regler, der bl.a. begrænser adgangen til visse markeder, forbyder eller regulerer handel med visse produkter, tjenesteydelser eller personer og opsætter barrierer eller vilkår for udenlandske investeringer. Overtrædelse af reglerne kan få store konsekvenser i form af f.eks. bøder, myndighedsindgreb, fængselsstraf, udelukkelse fra offentlige udbyd og afledte imagemæssige konsekvenser.

Hvordan er international handel reguleret?

Regulering af international handel med betydning for danske virksomheder omfatter internationale konventioner, EU forordninger og nationale love og regler. Hvilke regler der er relevante for den enkelte virksomhed, afhænger af virksomhedens geografiske placering, koncern-, ledelses- og ejerskabsstruktur, medarbejdersammensætning, samarbejdspartnere og kunder, leverandører, produkter og tjenesteydelser. 

Reglerne er således både komplekse og omfattende, men en emneopdelt tilgang kan give et fingerpeg om, hvad der er særlig relevant for en bestemt virksomhed eller transaktion: 

Eksportkontrol:

Regler for handel med produkter og tjenester med såkaldt dobbelt anvendelse (”dual-use”), våben og eksplosivstoffer samt andre farlige produkter herunder miljøskadelige kemikalier. Området er reguleret på EU-niveau i "dual-use" forordningen, der gælder for danske eksportører. For en del danske virksomheder kan også tredjelandes, herunder USA's, regler om eksportkontrol være relevante.


Sanktioner og embargoer samt anti-boycot regler:

Sanktioner er reguleret på både internationalt multilateralt niveau (FN) og EU niveau, og indebærer restriktioner for handel med bestemte personer, grupper og lande/områder. Restriktionerne kan være generelle (embargoer), sektorale (f.eks. udstyr til olieudvinding) eller finansielle (indefrysning af midler). Udover FN og EU's sanktionsregimer og -lister er UK og USA's nationale sanktionsregimer også relevante for mange danske virksomheder (med potentielt meget alvorlige konsekvenser til følge). På enkelte områder (eks. handel med Iran) kan der opstå konflikt mellem de forskellige sanktionsregimer, hvilket kræver særlig omhu at navigere i.

Importkontrol:

Regler for import af farlige produkter, f.eks. våben og eksplosivstoffer og virus-materiale til forskningsbrug. Reglerne kan have betydning for danske virksomheder, der er anvender sådanne produkter i produktionen, herunder ved import fra udenlandske datter- eller søsterselskaber. Ligeledes skal danske virksomheder, der eksporterer sådanne produkter til udlandet, være opmærksomme på modtagerlandets regler for evt. importtilladelser, certificering, mv.

Investeringskontrol:

Nationale regler for screening eller kontrol af udenlandske investeringer bliver stadig mere omfattende og komplekse og en mere protektionistisk tilgang ses tydeligt i både EU og USA. Hvor sådanne regler tidligere oftest var sektoralt begrænsede til investeringer i virksomheder/brancher anset som særligt betydningsfulde, f.eks. forsyningsinfrastruktur og forsvarsindustrien, her flere lande indført mere generelle regler, hvorefter stadig flere typer af investeringer omfattes afhængig af sektor (f.eks. infrastruktur, teknologi, persondata, lægemidler og fødevarer) og størrelse (fastsat efter værdi eller ejerandel).

 

I foråret 2019 tråde EU's første forordning om regulering af tredjelandes investeringer i EU i kraft, med det formål at sikre tættere koordinering af screeningen af investeringer mellem EU landene. I Danmark forventes et forslag til en generel lov om investeringsscreeninger fremsat i løbet af Folketingsåret 2019/2020. Danske virksomheder og investorer, inklusiv fonde, skal således være meget opmærksomme på regeludviklingen i både Danmark, EU og USA (og andre lande efter behov) i forbindelse med grænseoverskridende transaktioner, særligt i følsomme sektorer.

Hvilken betydning har reglerne i praksis?

I praksis kan de beskrevne regler få betydning for mange forskellige dispositioner foretaget af danske virksomheder lige fra finansierings-, M&A- og IPO-projekter, indgåelse af kunde-, distributør- og leverandørkontrakter, pengeoverførsler, levering og forsendelse af produkter og tjenesteydelser, tilrettelæggelse af produktion, udarbejdelse af compliance politikker og -programmer, deltagelse i offentlige udbud og myndighedssamarbejde.

I øvrigt er det vigtigt at understrege, reglerne for international handel alle er styret af politiske hensyn, og derfor også er genstand for ditto opmærksomhed med hyppige ændringer og skærpelser til følge.

HVEM KAN JEG KONTAKTE, HVIS JEG HAR SPØRGSMÅL OM INTERNATIONAL HANDEL?

Tryk på +'et herunder, eller se kontaktpersoner i højre side.