Konkurrenceret

Hvorfor er konkurrencen lovreguleret?

Konkurrencereglerne skal sikre effektiv konkurrence, til gavn for virksomheder, forbrugere og samfundet som helhed. Effektiv konkurrence sikrer, at virksomheder altid har incitament til at være innovative, forbedre sine produkter og forhandle disse til en konkurrencedygtig pris og vilkår i øvrigt. Konkurrenceretten regulerer særligt tre områder. Det gælder for det første forbuddet mod visse konkurrencebegrænsende aftaler, som bl.a. sikrer, at virksomheder ikke kan fastsætte kunstigt høje priser og samtidig eliminere konkurrencen via karteldannelse. For det andet regulerer konkurrencereglerne forbuddet mod misbrug af dominerende stilling. Forbuddet forhindrer en dominerende virksomhed i at udnytte sin markedsposition til at udøve konkurrencebegrænsende adfærd på et marked til skade for enten andre virksomheder (og dermed i sidste ende forbrugerne) eller over for forbrugerne direkte. For det tredje regulerer konkurrencereglerne fusioner/kontrolerhvervelser af en vis størrelse, hvilket indebærer, at konkurrencemyndighederne vil undersøge, om en fusion kan tillades, eller om den må forbydes som følge af, at den betydeligt vil hæmme konkurrencen på markedet. 

Hvem er omfattet?

Alle erhvervsvirksomheder - uanset størrelse - er som udgangspunkt omfattet af reglerne om forbuddet mod konkurrencebegrænsende aftaler, og for alvorlige konkurrencebegrænsninger gælder ingen begrænsninger. Derimod er det kun virksomheder, der anses for at være dominerende på et marked, som er omfattet af forbuddet mod misbrug af dominerende stilling. For fusionskontrolreglerne gælder, at det kun er fusionerende virksomheder, der opfylder visse omsætningstærskelværdier, der er omfattet. 

Hvor finder jeg konkurrencereglerne? 

Konkurrencereglerne findes dels i konkurrenceloven og dels i Traktaten om den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF). Der er dog løbende sket en gradvis harmonisering af de danske konkurrenceregler med EU-reglerne. I konkurrenceloven er forbuddet mod visse konkurrencebegrænsende aftaler reguleret i konkurrencelovens § 6 og forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i § 11. Reglerne om fusionskontrol findes i lovens kapitel 4. I TEUF er forbuddet mod visse konkurrencebegrænsende aftaler reguleret i artikel 101 og forbuddet mod misbrug af dominerende stilling i artikel 102. Fusionskontrol er reguleret i fusionskontrolforordningen (Forordning 139/2004). 

I hvilke situationer skal jeg være opmærksom på de konkurrenceretlige regler?

Vi rådgiver vores klienter i alle typer konkurrenceretlige aspekter, herunder: 

Konkurrencebegrænsende aftaler 

 • Horisontale forhold:

Prisaftaler og koordinering
Tilbudskarteller 
Markedsdeling 
Begrænsning af produktion 
Informationsudveksling 
Produktionsaftaler
Forskning- og udviklingsaftaler
Indkøbsaftaler
Specialiseringsaftaler
Markedsføringsaftaler

 • Vertikale forhold:

Franchise
Agentforhold
Eneforhandling
Underleveranceaftaler
Selektiv distribution 
Eksklusiv kundetildeling 
Eksklusiv levering
Mærkeeksklusivitet 
Bindende/vejledende videresalgspriser

 • Fritagelse fra reglerne, herunder gruppefritagelsesordninger
 • Erstatningssager
 • Retssager
 • Leniency (straflempelse)
 • Straffesager

 

Misbrug af dominerende stilling 

 • Alle former for misbrug så som: 

Eksklusivaftaler

Kombinationssalg

Priser og rabatter

Urimeligt høje priser 

Leveringsnægtelse 

Margin squeeze

Ulige vilkår for ydelser af samme værdi

 • Betydningen af markedsafgræsningen
 • Misbrugsbegrebet
 • Objektiv nødvendighed og effektivitetsgevinster

 

Fusionskontrol

 • Fusionsbegrebet 
 • Kontrolerhvervelse
 • Fælles kontrol og enekontrol
 • Selvstændigt fungerende joint ventures
 • Tærskelværdierne
 • Den materielle fusionsvurdering 
 • Horisontale og vertikale fusioner
 • Økonomiske analyser
 • Vilkår, påbud og tilsagn
 • Accessoriske begrænsninger
 • Anmeldelse, godkendelse og offentlighed
 • Gun-jumping (præimplementering)
 • Forenklet/almindelig anmeldelse 
 • Judiciel prøvelse

Konkurrenceøkonomi 

Økonomiske analyser spiller en stadig større rolle inden for konkurrenceretten såvel som andre juridiske specialer. Derfor ser vi også oftere, at sager håndteres bedst, hvis de er præget af et samspil mellem jura og økonomi.

Vores erfaringer viser, at økonomiske teorier og analyser kan understøtte den juridiske argumentation og dermed øge den samlede gennemslagskraft væsentligt. Hos Kromann Reumert har vi økonomiske specialister ansat, der i tæt samarbejde med advokater og på tværs af specialer sikrer, at vi tilbyder vores klienter den bedste rådgivning

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg har spørgsmål om konkurrenceret?

Tryk på +'et herunder, eller se kontaktpersoner i højre side.