Ledelse og indretning

Vi har betydelig erfaring med rådgivning og bistand vedrørende ledelse og indretning af finansielle virksomheder, herunder banker, forsikringsselskaber samt fondsmæglerselskaber og investeringsforeninger m.v.

Udover de særlige selskabsretlige regler, der gælder for finansielle virksomheder og investeringsforeninger m.v., rådgiver og bistår vi bl.a. også om kravene til bestyrelses- og direktionsmedlemmers egnethed og hæderlighed (fit & proper). 

Vi rådgiver bl.a. vores klienter i udarbejdelsen af: 

  • Driftsplaner
  • Risikoanalyser
  • Retningslinjer (herunder for arbejdsdelingen mellem bestyrelse og direktion)
  • Bestyrelsens forretningsorden
  • Beredskabsplaner (herunder kapitalberedskabsplaner) 

Vi rådgiver desuden bl.a. om risikoprofil, -politikker og -styring, kontrol af risikobehæftede opgaver, outsourcing, oplysningsforpligtelser, interessekonflikter samt aflønning af bl.a. medlemmer af virksomhedens ledelsesorganer.

Kontaktpersoner med speciale i Finansiel regulering og kapital­forvaltning