Danmark

Danmark har på nuværende tidspunkt ikke et tværsektorielt screeningssystem af udenlandske direkte investeringer, også kaldet Foreign Direct Investments (FDI) - men et system er undervejs. Få her en kort introduktion til det forventede nye system og de gældende FDI-regler.

Kommende regulering

Den danske regering har tilkendegivet, at en national screeningsordning ønskes indført inden 2023, formentlig i 2021. 

 

Meddelelsen kommer i forlængelse af den tidligere regerings nedsættelse af en tværministeriel arbejdsgruppe, som fik til opgave at undersøge mulighederne for at indføre en screeningsmekanisme for FDI'er i Danmark. Arbejdsgruppen har endnu ikke offentliggjort resultatet af sit arbejde, men gruppen er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på dens anbefalinger til en mulig dansk screeningsmodel.

 

Den tidligere justitsminister har udtalt, at de nye regler vil få et bredere anvendelsesområde og omfatte ikke blot "kritisk infrastruktur" inden for for eksempel energisektoren, IT- og teleområdet, transportsektoren og sundhedssektoren, men også avancerede teknologier og kunstig intelligens, samt at det ikke alene er direkte investeringer, der vil være omfattet, men også lejeaftaler, driftsaftaler og andre aftaler, hvorved der afgives "kontrol". 

 

I vores Insight kan du læse mere om vores forventninger til det nye screeningssystem i Danmark. 

 

 

Nuværende regler

Dansk lovgivning

De nuværende regler vedrørende FDI'er gælder kun for visse investeringer inden for specifikke brancher. Krigsmaterielloven er på nuværende tidspunkt den eneste lov, der særligt regulerer udenlandske opkøb og investeringer ud fra et hensyn til den nationale sikkerhed. Investeringer, der er omfattet af loven, kræver forhåndsgodkendelse. Ud over krigsmaterielloven er lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet den eneste anden lov, der tager højde for nationale sikkerhedsinteresser. 

 

Andre danske love indeholder også screeningsmekanismer, f.eks. konkurrencelovens regler om fusionskontrol og reglerne om ejerskab af finansielle institutioner, men disse screeningsmekanismer er ikke baseret på nationale sikkerhedsinteresser eller opretholdelse af den offentlige orden. Desuden gælder disse regler - i modsætning til reglerne om FDI - uanset investorens nationalitet.

 

EU-forordningen

Den Europæiske Union har vedtaget Forordning (EU) 2019/452 om et regelsæt for screening af udenlandske direkte investeringer i Unionen.

 

Forordningen, som gælder fra den 11. oktober 2020, finder direkte anvendelse i alle medlemslande. Reglerne etablerer en samarbejdsmekanisme mellem medlemslandene og Kommissionen i forbindelse med screening af FDI'er.

 

Medlemslandene er forpligtet til at orientere hinanden og Kommissionen om enhver FDI, der undergår screening i deres jurisdiktion, hvilket giver medlemslandene og Kommissionen mulighed for at fremlægge deres bemærkninger til den pågældende screening. Medlemslandene skal tage behørigt hensyn til sådanne bemærkninger fra de øvrige medlemslande og/eller en udtalelse fra Kommissionen. Kommissionen og medlemslandene kan desuden anmode om oplysninger og fremsætte bemærkninger over for andre medlemslande, hvis de mener, at der finder en investering sted i landet, som bør screenes. 

 

 

Investeringer omfattet af krigsmaterielloven

Myndighed: Justitsministeriet 

 

Anvendelsesområde: Udenlandske investorers erhvervelse af kontrol af danske virksomheder, som producerer:

 

  1. materiel, som er konstrueret til militær anvendelse, og som ikke finder civil anvendelse
  2. skydevåben og genstande, der fremtræder som skydevåben (bortset fra skydevåben, der er specielt konstrueret til jagt- og sportsbrug)
  3. ammunition, som kan anvendes til militære formål
  4. krudt og sprængstoffer
  5. komponenter og dele, som er konstrueret til at anvendes i materiel som nævnt i pkt. 1-4, og som ikke finder civil anvendelse.

 

Virksomheder kan få dispensation fra særlige bestemmelser i krigsmaterielloven. En dispensation kan f.eks.  gives til virksomheder, der beskæftiger sig med sprøjtemaling og varmebehandling af komponenter. 

 

Obligatorisk/frivillig ordning: Obligatorisk 

 

Sagsbehandling: Der er ingen særlige regler vedrørende format og anmeldelsesprocedure

 

Gebyr: Der opkræves ikke anmeldelsesgebyr 

 

Hvis du har spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte Kromann Reumerts FDI-team. 

 

Informationen på denne side er udarbejdet som en service til vores klienter og andre interesserede parter med henblik på at give en introduktion til FDI regulering. Informationen er af vejledende karakter og kan ikke betragtes eller erstattes med juridisk rådgivning. 

Kontaktpersoner med speciale i Foreign Direct Investments