Udlandet

Der er i de seneste år sket en global udbredelse af screening af udenlandske direkte investeringer, også kaldet Foreign Direct Investments (FDI). Få her en kort introduktion til de seneste globale tendenser og FDI-reglerne i udvalgte større økonomier.

Globale tendenser 

Ifølge en OECD-rapport fra maj 2020 havde 77% af de undersøgte 62 jurisdiktioner indført en form for mekanisme til at føre kontrol med væsentlige hensyn til national sikkerhed i forbindelse med opkøb og ændringer i ejerskab af virksomheder. Rapporten viser desuden, at 55-65% af globale FDI'er i de senere år er sket i lande, der screener på tværs af sektorer, hvilket er en fordobling sammenlignet med antallet af FDI'er, som potentielt var underlagt screening op gennem 1990'erne. 

 

Stigningen i antallet af lande med en FDI-screeningsmekanisme og udvidelsen i anvendelsesområdet herfor sammenholdt med det forhold, at virksomhedernes værdikæde fortsat bliver mere global, skaber en stadig mere kompleks regulering og øger antallet af FDI-screeningsregimer, som én transaktion potentielt vil være underlagt. Nedenfor giver vi en kort introduktion til FDI-reglerne i udvalgte større økonomier. Gennemgangen tager ikke højde for de midlertidige foranstaltninger, som visse lande har indført under COVID-19 pandemien.

 

 

En introduktion til FDI reglerne i udvalgte større økonomier

USA:

Myndighed: The Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS).

 

Anvendelsesområde: CFIUS kan screene alle "covered transactions", herunder, men ikke begrænset til, transaktioner foretaget af eller med en udenlandsk person, hvorved denne opnår kontrol over en amerikansk virksomhed. Formålet med CFIUS' screening er at identificere og føre kontrol med de nationale sikkerhedsrisici, der måtte opstå som følge af den "covered transaction".

 

Frivillig/obligatorisk ordning: Der er tale om en frivillig ordning (idet visse investeringer i virksomheder beskæftiget med kritisk teknologi, kritisk infrastruktur eller følsomme personoplysninger dog er omfattet af CFIUS' pilotprojekt og dermed underlagt en anmeldelsespligt), men CFIUS kan af egen drift iværksætte en screening enten før eller efter transaktionens gennemførelse, hvis ikke der er indgivet en frivillig anmeldelse. Parterne kan gennemføre transaktionen inden den er godkendt, men præsidenten for CFIUS har bemyndigelse til at blokere eller pålægge parterne at tilbagerulle en "covered transaction". 

 

Sagsbehandling: Fra det tidspunkt, hvor CFIUS accepterer en anmeldelse, har CFIUS 45 dage til at foretage sine undersøgelser af transaktionen. Denne frist kan dog forlænges med yderligere 45 dage (med mulighed for endnu en forlængelse på 15 dage i ekstraordinære tilfælde) ved undersøgelse af mere komplekse transaktioner, der indebærer nationale sikkerhedsrisici. CFIUS godkender herefter transaktionen eller henviser den til præsidenten, der herefter har 15 dage til at træffe en afgørelse.

 

Gebyr: CFIUS opkræver et gebyr i forbindelse med transaktioner, der anmeldes frivilligt. Størrelsen af gebyret afhænger af transaktionsværdien.

 

Find nærmere oplysninger om CFIUS og de amerikanske FDI regler på CFIUS' hjemmeside

 

Tyskland:

Myndighed: Økonomi- og energiministeriet (BMWi).

 

Anvendelsesområde: BMWi screener planlagte investeringer, hvor en investor direkte eller indirekte opnår 10% eller mere af stemmerettighederne i selskabet:

 

  • hvis investor kommer fra et ikke-EU-medlemsland, og investeringen sker i kritisk infrastruktur (tværsektoriel screening)
  • hvis investor kommer fra et andet land end Tyskland, og investeringen sker i sikkerhedsrelaterede teknologier (sektorspecifik screening).

 

Frivillig/obligatorisk ordning: Der er anmeldelsespligt for alle investeringer, der er genstand for sektorspecifik screening, og for investeringer, der er genstand for tværsektoriel screening, hvis investeringen udgør en trussel mod national sikkerhed eller opretholdelse af den offentlige orden. Parterne må ikke gennemføre transaktionen, før der foreligger en godkendelse.  

 

Sagsbehandling: I forbindelse med en obligatorisk sektorspecifik screening anses transaktionen for godkendt, hvis BMWi ikke har reageret inden for tre måneder. Herudover indeholder lovgivningen ingen frister for screening. 

 

Gebyr: Ingen gebyrer. 

 

Nærmere oplysninger findes på BMWi's hjemmeside

 

Storbritannien

Myndighed: The Competition and Markets Authority (CMA) og Secretary of State for Business, Energy and Industrial Strategy.

 

Anvendelsesområde: Den nuværende FDI screening indgår som en del af de britiske fusionskontrolregler, hvor anmeldelse er frivillig. Regeringen har mulighed for at gribe ind, hvis udenlandske investorer opnår kontrol over virksomheder med britiske kunder. Indgreb kan ske ud fra hensyn til: 

 

  • den nationale sikkerhed
  • mediepluralismen
  • den økonomiske stabilitet
  • bekæmpelse af en trussel mod folkesundheden. 

 

Fremtidige ændringer: Regeringen forventes at fremsætte et lovforslag om regulering af FDI i løbet af 2020.

 

Kina:

Myndighed: National Development and Reform Commission (NDRC).

 

Anvendelsesområde: Udenlandske investeringer er primært reguleret i The Foreign Investment Law of the People’s Republic of China 2020. Loven finder anvendelse på udenlandske investorers direkte eller indirekte investeringer i Kina, uanset om der er tale om selvstændige investeringer eller investeringer med andre investorer. Loven omfatter investeringer ved oprettelse af nye "foreign-invested enterprises" ("FIEs"), køb af aktier, ejerandele, aktiver eller lignende rettigheder og interesser i kinesiske virksomheder, investering i nye projekter i Kina eller anden investering i henhold til lovgivningen, administrative regler eller myndighedsbestemmelser. Det kinesiske FDI system omfatter en "negativliste", der forbyder udenlandske investeringer inden for visse sektorer, og som indeholder krav om tilladelse og/eller særlige krav til ledelsen inden for visse tilladte brancher, der fremgår af listen. 

 

Frivillig/obligatorisk ordning: Obligatorisk. Parterne må ikke gennemføre transaktionen, før der foreligger en godkendelse. 

 

Sagsbehandling: Efter at have modtaget en indberetning meddeler NDRC inden for 15 hverdage anmelderen, om der skal ske screening. I så fald vil NDRC inden for 5 hverdage fremlægge anmeldelsen på et fælles ministerielt møde, der herefter har 30 hverdage til at vurdere, om transaktionen vil påvirke den nationale sikkerhed. Hvis det ikke er tilfældet, kan transaktionen fortsætte. Hvis det derimod vurderes, at den national sikkerhed vil blive berørt, iværksættes en undersøgelse, som kan tage op til 60 hverdage. 

 

Gebyr: Der opkræves ingen gebyrer.

 

Australien:

Myndighed: Foreign Investment Review Board (FIRB).

 

Anvendelsesområde: FIRB screener udenlandske investeringer på tværs af sektorer samt investeringer i fast ejendom, forudsat visse væsentlighedskriterier er opfyldt. Regeringen har vidtstrakte beføjelser til at godkende eller afvise udenlandske investeringer ud fra nationale hensyn.

 

Frivillig/obligatorisk ordning: Obligatorisk. Visse transaktioner, hvor der ikke gælder nogen anmeldelsespligt, anses stadig for "significant actions" (f.eks. hvis de overskrider visse økonomiske tærskler). Den australske finansminister kan vælge at screene disse "significant actions" og i sidste ende blokere eller tilbagerulle dem, hvis de strider mod nationale interesser. Parterne må ikke gennemføre transaktionen, før der foreligger en godkendelse.

 

Sagsbehandling: FIRB har 30 kalenderdage efter modtagelse af anmeldelsen til at træffe afgørelse. FIRB skal give anmelderen meddelelse om sin afgørelse inden for 10 kalenderdage. Undersøgelsesperioden kan forlænges enten efter ønske fra anmelderen eller ministeren ved en foreløbig kendelse med 90 kalenderdage. 

 

Gebyr: Der betales et anmeldelsesgebyr, som afhænger af, hvilken type transaktion, der er tale om, og transaktionssummen. På FIRB's hjemmeside finder du en oversigt over gebyrerne og en beregner heraf.

 

Find nærmere oplysninger om FIRB og de australske FDI-regler på FIRB's hjemmeside.

 

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Kromann Reumerts FDI-team. 

 

Informationen på denne side er udarbejdet som en service til vores klienter og andre interesserede parter med henblik på at give en introduktion til FDI regulering. Informationen er af vejledende karakter og kan ikke betragtes eller erstattes med juridisk rådgivning


Kontaktpersoner med speciale i Foreign Direct Investments