Ansvar og erstatning

Den miljøretlige regulering involverer på mange forskellige måder spørgsmål om erstatning og ansvar.

Det gælder bl.a: 

  • Den grundlovsfæstede ret til fuldstændig erstatning i sager om ekspropriation
  • Forholdet mellem offentligretlige og erstatningsretlige regler i relation til forureneres ansvar efter jordforureningslovgivningen 
  • Spørgsmål om offentlige myndigheders erstatningsansvar i tilfælde af, at myndigheden har truffet en ugyldig afgørelse, der har påført adressaten et tab 


Hertil kommer de nye og komplicerede regler om miljøansvar og den særlige miljøerstatningslov. Desuden kan spørgsmål om ansvar og erstatning eksempelvis optræde i forholdet mellem en køber og en sælger af en forurenet ejendom.

Vi har stor erfaring med at vurdere spørgsmål om ansvar og/eller erstatning i alle de forskellige retlige sammenhænge, hvor disse spørgsmål aktualiseres, ligesom vi fører klagesager og retssager om disse spørgsmål.

Kontaktpersoner med speciale i Miljøret