Planlovgivning

Og regulering af fast ejendom i øvrigt

Vores miljøretsgruppe inden for alle spørgsmål vedrørende planlovgivningen, arealanvendelse og regulering af fast ejendom i øvrigt, ligesom vi i vores rådgivning inddrager det vigtige samspil med anden lovgivning, herunder miljø- og byggelovgivningen.

 

Vi rådgiver om alle traditionelle spørgsmål, der knytter sig til planlovgivningen: 

  • Lokalplaner og lokalplanpligt
  • Strategisk miljøvurdering
  • VVM og lovliggørelse 

Vi har desuden ekspertise i særlige emner, herunder detailhandelsreglerne i planloven samt reglerne om by- og havneomdannelse. I de senere år har vi ofte bistået erhvervsvirksomheder i relation til de problemstillinger af plan-, miljø- og lejeretlig karakter, som aktualiseres når traditionelt støj- og forureningsbelastede områder udpeges til følsom anvendelse.

Endelig har Kromann Reumerts gruppe for miljøret og offentlig ret stor erfaring i at rådgive inden for anden lovgivning om regulering af fast ejendom, herunder i relation til naturbeskyttelseslovens regler om beskyttelseslinjer samt generelle forbud mod tilstandsændringer og fredninger.

Vi bistår typisk med:


  • Vurdering af gyldigheden og lovligheden af konkrete indgreb eller af spørgsmål om erstatningspligt
  • Dispensation fra et generelt forbud eller en fredning
  • Klagesager for Naturklagenævnet og/eller taksationsmyndighederne

Kontaktpersoner med speciale i Miljøret