Ekspropriation

Både efter planloven og efter andre love har kommunen adgang til at ekspropriere rettigheder over fast ejendom med det formål at sikre en realisering af konkrete planer eller at varetage andre hensyn.

Konkrete fredninger efter naturbeskyttelsesloven har også karakter af ekspropriative indgreb, der udløser fuldstændig erstatning.

Vi bistår i relation til:

  • Vurdering og anfægtelse af ekspropriationens lovlighed
  • Den særlige proces, der er fastlagt med hensyn til selve erstatningsfastsættelsen