Forvaltningsret

De offentlige forvaltningsmyndigheder træffer hver dag afgørelser og skal konstant holde for øje, at de efterlever en række forskellige regelsæt, hvor fortolkningen af reglerne kan være vanskelig. I de situationer, hvor myndigheder er overladt et skøn, stilles der krav om bl.a. saglighed og proportionalitet i afgørelserne. Konsekvensen kan blive, at der er uklare grænser for afgørelsernes rækkevidde.

Derudover foregår der løbende en udvikling af de mange regler, som regulerer myndighedernes virksomhed forud for og efter en afgørelse. Eksempelvis er der for nyligt blevet gennemført væsentlige ændringer af reglerne om adgangen til at videregive oplysninger inden for den offentlige forvaltning, ligesom vi står over for en grundlæggende revision af offentlighedsloven. 

Vores specialister har betydelig erfaring med at løse de forvaltningsretlige problemstillinger, som offentlige myndigheder møder. Vi rådgiver løbende en lang række kommuner, ministerier og erhvervsvirksomheder om offentlig ret og har ført mange principielle sager for domstolene.

Vi bistår bl.a. med:

  • Rådgivning om hjemmelsspørgsmål
  • Rådgivning om det forvaltningsretlige skøns muligheder og grænser
  • Sparring om myndighedernes forpligtelser efter forvaltningsloven og offentlighedsloven
  • Råd om forvaltningens brug af tvangsindgreb og oplysningspligter
  • Retssagsbehandling af forvaltningssager