Indkøbs­kontrakter - udbud

Staten, regionerne, kommunerne, offentligretlige organer og en række forsyningsvirksomheder er alle underlagt de udbudsretlige regler. De kan derfor ikke indgå indkøbskontrakter om udbudspligtige ydelser over en vis værdi uden at følge reglerne i Udbudsdirektivet, Forsyningsvirksomhedsdirektivet eller tilbudsloven. Med de forventede stramninger af kontrol- og sanktionsreglerne i 2010 kan en overtrædelse af udbudsreglerne få store konsekvenser – både økonomisk og politisk. 

Samtidigt er det en generel politisk målsætning, at det offentlige skal forsøge at skabe synergier og opnå stordriftsfordele ved at etablere indkøbssamarbejder på tværs af ”grænser og myndigheder”. Udbudsreglerne – og ikke mindst håndteringen af udbudsforretninger –  vil derfor komme til at fylde mere og mere og få større og større konsekvenser. Både for de ordregivende myndigheder og markedets leverandører.

Rådgivning om udbudsforretninger fra A til Z

Vi rådgiver både kommuner, regioner og offentligretlige organer i udbudsretlige spørgsmål. I de senere år har vi bl.a. bistået ordregivere ved konkrete udbudsforretninger som revisions-, investerings- og forsikringsydelser, IT-administrations- og driftssystemer, indkøb af skibe og brændsler, samt opførelse af domiciler.

  • Vi fungerer som pennefører eller sparringspartner under udarbejdelse af udbudsbekendtgørelser, udbudsmateriale, evalueringsmodeller, kontrakter m.v.
  • Vi rådgiver om alle problematikker, der kan opstå under en udbudsforretning – og helst før de opstår
  • Vi sikrer, at udbudsreglerne og de grundlæggende principper overholdes, når myndigheden ønsker at inddrage særlige hensyn – f.eks. "CSR-hensyn" – i forbindelse med en kontraktindgåelse
  • Vi analyserer indkøbsmetoder og strategier med henblik på optimeringer af disse inden for det store regelkompleks
  • Vi fører sager ved Klagenævnet for Udbud, de almindelige domstole samt ved EU-institutionerne