Skatteproces

I skatteafdelingen arbejder vi specialiseret med skatteproces. Vi har stor erfaring med at føre skattesager for domstolene, Landsskatteretten og skatteankenævn. Vi repræsenterer også skatteydere ved sager for Skatterådet og ved myndighedsforhandlinger i øvrigt.


Vi fører skattesager inden for hele skatterettens område, herunder:

  • Selskabsskat
  • Personskat
  • Moms
  • Told
  • Punktafgifter
  • Skatte- og afgiftsstrafferet


 Vores erfaring omfatter også: 


  • Internationale skattesager
  • Transfer pricing
  • Gensidige aftaleprocedurer (MAP og APA)
  • Forelæggelse for EF-Domstolen

 

Vi vurderer altid muligheden for at få medhold i skattesagen og afvejer forventede omkostninger og resultat.


Vi lægger en klar strategi og arbejder intensivt med at skaffe bevismateriale, vender alle relevante juridiske problemstillinger og forsøger i videst muligt omfang at undgå en egentlig domstolsbehandling mv., eksempelvis ved anmodninger om genoptagelse eller omgørelse.

Kontaktpersoner med speciale i Skatter og afgifter