Statsstøtteret

Statsstøtteretten er i hastig udvikling, og der kommer løbende ny praksis, som ændrer den juridiske virkelighed for både støtteydere, støttemodtagere og potentielle klagere.
Statsstøtteretten har fået mere og mere opmærksomhed over de seneste år, blandt andet som følge af Europa-Kommissionens detaljerede statsstøttemeddelelse fra 2016, men også som følge af de ændrede tilbagebetalingsregler. 

Kromann Reumerts statsstøtteretsgruppe består af markedets førende rådgivere inden for EU-statsstøtteretten. Vi rådgiver både støtteydende myndigheder, støttemodtagende virksomheder samt virksomheder, der ønsker at klage over tildelt statsstøtte. Vores kompetenceenhed "Konkurrenceretsøkonomi" bistår løbende på vores statsstøtteretlige sager.

Vi rådgiver blandt andet om statsstøtteretlige forhold ved omstruktureringer af virksomheder og i forbindelse med indgåelse af aftaler mellem private virksomheder og offentlige myndigheder. Vores erfaring omfatter både statsstøttesager behandlet af Europa-Kommissionen og af danske myndigheder, herunder også krydsfeltet mellem de pågældende myndigheders kompetence og statsstøtterettens mange processuelle udfordringer i øvrigt. Vi har ligeledes erfaring med sager om grænseoverskridende støtteordninger af kompleks karakter.

Vi har blandt andet rådgivet om statsstøtteretlige sager inden for følgende sektorer: energi, kultur, sundhed, forskning, undervisning, turisme, landbrug, fødevarer og sport. Problemstillingerne har omfattet direkte støtte generelt, men også specifikke problemstillinger om blandt andet privatisering, offentlige indkøb, garantiordninger, pan-europæiske projekter og infrastruktur.

Vi bistår vores klienter med konkrete og praktiske anbefalinger om:

  • hvordan en støtteordning bedst tilrettelægges for at være i overensstemmelse med statsstøttereglerne
  • hvordan en undersøgelsesprocedure bedst gribes an for at minimere statsstøtteretlige risici
  • hvordan der på effektiv vis kan klages over støtte tildelt til en konkurrent.

Kontaktpersoner med speciale i Statsstøtteret