Q&A OM MAR

Her får du svar på korte og generelle spørgsmål om markedsmisbrugsforordningen (MAR).

Har du et spørgsmål, du ønsker at få svar på, bedes du sende det til MARQA@kromannreumert.com. Vi offentliggør dit spørgsmål og vores svar her på hjemmesiden. Dit spørgsmål vil være anonymiseret.

1) Hvornår gælder de nye regler?

MAR gælder fra den 3. juli 2016.

2) Hvor finder jeg reglerne?

De nye regler fremgår af MAR. Du kan finde MAR i vores lovsamling eller i EU-lovgivningen

3) Hvad er ESMA, og hvorfor skal jeg kende til det?

ESMA er forkortelsen for Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndighed. ESMA udarbejder bl.a. guidelines, som har til formål nærmere at fastlægge visse regler i MAR. Det kan derfor være relevant at kigge i ESMA's guidelines, hvor f.eks. reglerne om, hvornår der skal ske offentliggørelse af intern viden, og hvordan insiderlister nærmere skal udformes, fremgår. ESMA udarbejder endvidere udkast til reguleringsmæssige tekniske standarder, som forelægges Kommissionen. 

4) Hvor hurtigt skal insiderlister indsendes til Finanstilsynet?

Insiderlister skal forelægges Finanstilsynet så hurtigt som muligt efter anmodning herom, jf. MARs § 18, stk. 1, c). Finanstilsynet har tilkendegivet mundtligt, at man som udsteder vil få minimum 1 arbejdsdag til at indsende insiderlisterne.

5) Hvilken kode skal angives for markedspladsen i skemaet for ledende medarbejderes indberetning?

I pkt. 4f i indberetningsskemaet med titlen "Sted for transaktionen" skal anføres "...navn og kode til at identificere den i MiFID omhandlede markedsplads...". Nasdaq Copenhagen har oplyst, at Nasdaq Copenhagens kode i den forbindelse er "XCSE". For øvrige markedspladser kan koden findes på ESMA's hjemmeside.

6) Hvad er en LEI-kode, og skal den angives ved en ledende medarbejders eller nærtståendes indberetning af transaktioner?

LEI står for Legal Entity Identifier. En LEI-kode er en standardiseret kode på 20 karakterer bestående af både tal og bogstaver, der identificerer selskaber på de globale finansielle markeder. Læs mere på Finanstilsynets hjemmeside. Finanstilsynet har i standardblanketten til brug for indberetning af transaktioner anført, at der ikke for nuværende skal angives en LEI-kode. Pr. 1. januar 2017 skal udstedere angive en LEI-kode ved indberetning af regulerede oplysninger til Finanstilsynet. Det gælder også ledende medarbejdere og nærtstående, der skal indberette transaktioner.

7) Hvordan beregner jeg tærsklen på indberetningspligtige transaktioner, når mine transaktioner gennemføres i en anden valuta end euro?

Som udgangspunkt er det Den Europæiske Centralbanks referencekurs ("daily euro foreign exchange reference rate"), der skal anvendes for at beregne, om tærskelværdien på 20.000 euro er overskredet, og transaktionen dermed skal indberettes til Finanstilsynet. Se referencekursen. Hvis referencekursen ikke er tilgængelig, skal man i stedet anvende den officielle daglige spotkurs for den pågældende udenlandske valuta ved afslutningen af den handelsdag, hvor transaktionen er gennemført.

Se ESMA's Q&A om spørgsmålet, der kan findes i vores lovsamling under "ESMA".

8) Skal mine og mine nærtståendes transaktioner lægges sammen ved beregningen af tærskelgrænsen på 20.000 euro?

Nej, en ledende medarbejders og dennes nærtståendes transaktioner skal ikke lægges sammen ved beregning af, om tærskelværdien er nået, og transaktionerne i givet fald skal indberettes. Det betyder, at hvis f.eks. en CEO køber aktier for 15.000 euro, og hans ægtefælle køber aktier for 7.000 euro, er der ingen indberetningspligt, fordi hverken CEO'en eller hans ægtefælle hver for sig har købt aktier for mere end 20.000 euro.  

Det modsatte var gældende efter de tidligere regler i værdipapirhandelsloven, hvor det var den ledende medarbejders og dennes nærtståendes transaktionerne sammenlagt, som var afgørende for, om der skulle ske indberetning. I eksemplet ovenfor skulle der altså ske indberetning, fordi CEO'en og hans ægtefælle sammenlagt havde købt aktier for mere end 20.000 euro.

9) Hvad skal jeg angive som markedsplads i indberetningsskemaet til Finanstilsynet, når jeg handler med selskabets aktier?  

Markedspladsen skal angives ved brug af en kode, som du kan finde her. Koden for Nasdaq Copenhagen A/S er XCSE.

10) Hvordan skal en udsteder underrette Finanstilsynet, når udsættelsesadgangen vedr. offentliggørelse af intern viden har været anvendt?

Når en udsteder offentliggør intern viden, hvis offentliggørelse har været udsat, skal udsteder 1) sende en række bestemte oplysninger til e-mailadressen udsaettelse@ftnet.dk og 2) registrere (sætte et flueben) i OASM, at der er tale om intern viden, hvis offentliggørelse har været udsat.

 

På Finanstilsynets hjemmeside findes et underretningsskema, der kan anvendes til at afgive de oplysninger, der skal sendes til Finanstilsynet efter nr. 1.