Vigtig regulering i aftale om samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere

Nyt år, nye muligheder: Ny støttebekendtgørelse i kølvandet på nye muligheder for samarbejde mellem almene boligorganisationer og private udviklere henleder opmærksomheden på særskilt og vigtig regulering i aftalegrundlaget.
Den 1. januar 2020 trådte en ændring af almenboligloven i kraft, der giver kommunerne (tilsynet) øget fleksibilitet og nye muligheder for at give tilsagn til nybyggeri af almene boliger, der etableres i et samarbejde mellem en almen boligorganisation og en privat part, der opfører de pågældende boliger.

Læs vores tidligere nyhed om ændringen af almenboligloven


Lovændringen har udmøntet sig i en ny og ændret bekendtgørelse om støtte til almene boliger m.v. (støttebekendtgørelsen). 

Den nye støttebekendtgørelse trådte i kraft den 13. januar 2020.

Aftalegrundlaget mellem den almene boligorganisation og den private part

Almene boligorganisationer skal som altid sikre sig, at de almenboligretlige regler overholdes. I aftaler om levering af "nøglefærdigt byggeri" efter den nye mulighed i almenboligloven skal det fremgå af aftalegrundlaget med den private part, at den almene boligorganisations ansvar og forpligtelser efter almenboligloven varetages. 

Det fremgår i den forbindelse af støttebekendtgørelsen, at følgende særskilt skal aftales:

  • Aftalesummen er opdelt i (i) grundpris inkl. tilslutningsafgifter m.v., (ii) de faktiske udgifter til tjenesteydelser og byggearbejder, og (iii) den private parts honorar.
  • Aftalesummen må sammen med øvrige bestanddele af anskaffelsessummen ikke overstige maksimumbeløbet, idet der dog tillige kan afholdes aftalte totaløkonomiske merinvesteringer.
  • Den private part dækker eventuelle overskridelser af maksimumbeløbet, som kan henføres til en forhøjelse af aftalesummen.
  • Den private part skal i sine aftaler om teknisk rådgivning og i sine entrepriseaftaler lægge AB/ABR/ABT til grund.
  • Den private part skal udbyde de aftalte arbejder i henhold til de udbudsretlige forpligtelser, som påhviler den almene boligorganisation.


Det fremgår endvidere af støttebekendtgørelsen, at betalinger fra den almene boligorganisation før aflevering af byggeriet kun må ske mod fuld og betryggende sikkerhed, hvilket tilsvarende bør reguleres i aftalegrundlaget ‒ forudsat at parterne er enige om, at der skal ske betaling før aflevering.

Hjemtagelse af lån

Som supplement til reglerne om udbetaling af lån m.v. fremgår det af støttebekendtgørelsen, at realkreditlån til alment byggeri, der opføres i samarbejde mellem en almen boligorganisation og en privat part efter den nye mulighed i almenboligloven, tidligst kan hjemtages, når den almene boligorganisation har endeligt skøde på ejendommen, ligesom fristen for tinglysning af skøde (normalt senest ved byggeriets påbegyndelse) kan udskydes ved anvendelse af den nye regel i almenboligloven.

Forenklede udbudsregler

Udbudsreglerne er blevet forenklede, idet der nu blot henvises til tilbudsloven og udbudsloven.

Overordnet set er det væsentligt for parterne at være opmærksomme på de komplicerede spilleregler i samarbejdet om blandet boligbyggeri, herunder at aftalegrundlaget afspejler de almenboligretlige krav samt at ansvar og risici er fordelt og håndteret. Dette gælder særligt ved samarbejde mellem almene boligorganisationer og private parter om levering af "nøglefærdigt byggeri".

Læs den nye støttebekendtgørelse