COVID-19: Garantiordning for SMV'er

Regeringen og Vækstfonden har offentliggjort retningslinjerne for, hvordan små og mellemstore virksomheder, SMV'er, kan søge om garanti for lån eller kreditter, som skal dække et omsætningstab opstået som følge af COVID-19. I denne nyhed giver vi dig et overblik over disse retningslinjer.

Opdateret den 6. maj 2020. 

Betingelser for at kunne søge om garantien

Små og mellemstore virksomheder. SMV'er, uanset branche, der har et CVR-nummer og adresse i Danmark samt virksomheder fra Grønland og Færøerne, kan via deres långiver, herunder pengeinstitutter, leasingselskaber m.v., ansøge om garantien. SMV'er er virksomheder, der har under 250 medarbejdere (årsværk) og en omsætning på højest 50 millioner euro og/eller en balancesum på højest 43 millioner euro om året. 


Koncernforbudne selskaber.
Koncernforbundne selskaber vil enkeltvis kunne søge om en garanti under ordningen, så længe hvert selskab opfylder betingelserne for at modtage garantien.

 

Lån eller driftskreditter. Der skal være tale om lån eller driftskreditter, som en långiver (herunder pengeinstitutter, leasingselskaber m.v.) vil yde til en virksomhed, der som følge af COVID-19 har lidt eller forventer at lide omsætningstab på minimum 30 % i en periode på minimum 14 dage fra den 1. marts 2020 til og med den 30. september 2020. Lånet må dog ikke overstige: 

 

 1. omsætningstabet
 2. det højeste beløb af enten 
  (a) virksomhedens likviditetsbehov for de kommende 18 måneder
  (b) det dobbelte af virksomhedens årlige lønudgifter for 2019 eller det senest tilgængelige år eller, for nye virksomheder, estimerede lønudgifter for de første to år
  (c) 25% af den samlede omsætning i 2019.


Opgørelsen af omsætningstab.
 Realiserede omsætningstab opgøres som udgangspunkt som forskellen mellem virksomhedens omsætning i den realiserede del af perioden, der søges om garanti på baggrund af, og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019, fraregnet eventuel kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.

 

Forventede omsætningstab opgøres som udgangspunkt som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning i den fremtidige del af perioden, der søges om garanti på baggrund af, og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019, fraregnet eventuel forventet kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.

 

Hvis der ikke forelægger regnskabstal for virksomhedens omsætning i perioden i 2019, eller perioden ikke er retvisende for virksomhedens forventelige omsætning i perioden efter 1. marts 2020 (f.eks. hvis virksomheden er i betydelig vækst), skal långiver opgøre omsætningstabet skønsmæssigt på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning.

Vækstfonden vil kunne kræve, at der foreligger en revisionserklæring af høj sikkerhed vedrørende virksomhedens omsætningstab.

 

Flere garantier. Den samme virksomhed kan modtage garantier flere gange. Lån til dækning af omsætningstab i samme periode garanteres dog ikke mere end én gang. Hvis virksomheden har modtaget en garanti i henhold til Eksportkreditfondens garanti til COVID-19-ramte virksomheder, kan virksomheden ikke modtage en COVID-19-relateret garanti fra Vækstfonden.

 

Kreditværdige virksomheder. Virksomheden skal være kreditværdig. Det betyder, at långiver skal være villig til at yde det pågældende lån med den pågældende garanti, og långiver skal have foretaget en kreditvurdering af virksomheden efter långivers gældende regler.

 

Kriseramt. Garantien vil ikke kunne ydes til virksomheder, der pr. 31. januar 2019 er kriseramt. Det vil som udgangspunkt sige, at

 

 1. hvis virksomheden er et anparts- eller aktieselskaber, må den ikke have mistet over 50 % af selskabskapitalen som følge af akkumulerede tab
 2. hvis virksomheden er et interessentskab eller kommanditselskab, må den ikke have mistet over 50 % af virksomhedens kapital som opført i det regnskab som følge af akkumulerede tab
 3. virksomheden ikke må være taget under konkursbehandling.

 

Garantiens vilkår

Långivers tab. Garantien dækker 70 % af lånets hovedstol efter nedskrivninger.

 

Løbetid og nedskrivning. Garantien kan have en løbetid på op til 7 år og nedskrives årligt lineært over løbetiden.

 

Henstand. Henstand under lånet påvirker ikke nedskrivning af garantien.

 

Stiftelsesprovision. Der er en stiftelsesprovision på 2.500 kroner. 

 

Risikopræmie. Udover stiftelsesprovisionen vil der være en årlig risikopræmie svarende til 1 % af det resterende garantibeløb. Risikopræmien opkræves forud for et år ad gangen.

 

Refinansiering af eksisterende gæld. I perioden 1. marts til 30. september 2020 må det opnåede lån eller driftskreditten ikke anvendes til at afdrage på anden gæld til långiver udover ordinære renter. 

 

Ikke yderligere sikkerheder. Långiver må ikke: 


 1. betinge lånet af nogen form for sikkerhedsstillelse, garanti eller lignende fra virksomheden eller tredjemand, udover garantien i henhold til garantiordningen
 2. anvende allerede eksisterende sikkerhedsstillelse, garanti eller lignende fra virksomheden eller tredjemand til at dække tab under lånet.

 

Udbetaling af garantibeløb. Lånet skal være misligholdt og forfaldent til betaling, før der kan ske udbetaling under garantien. Långiver skal sende en endelig tabsopgørelse til Vækstfonden. Herefter træffer Vækstfonden beslutning om udbetaling under garantien. Vækstfonden har ret til at undersøge, om tabet er opgjort korrekt. Vækstfonden kan i en periode på op til 5 år efter modtagelsen af tabsopgørelsen kræve at modtage en erklæring fra långivers revisor, hvori det dokumenteres, at tabsopgørelsen var korrekt, og at betingelserne for udbetaling var opfyldt.

 

A conto udbetaling af garantibeløb. Vækstfonden har mulighed for at udbetale a conto beløb under garantien, selvom det endelige tab ikke er opgjort. Hvis Vækstfonden indvilliger i en a conto udbetaling gælder følgende vilkår:


 1. Ethvert provenu til dækning af lånet fordeles med 30 % til långiver og 70 % til Vækstfonden (f.eks. dividende fra virksomhedens konkursbo).
 2. Løbende og mindst en gang årligt skal långiver meddele Vækstfonden, hvornår den endelige tabsopgørelse forventes at foreligge.
 3. Når den endelige tabsopgørelse foreligger, foretager Vækstfonden en vurdering af, om der er udbetalt for meget under garantien. Hvis der er betalt for meget, skal långiver tilbagebetale det overskydende beløb. Det overskydende beløb tillægges en årlig rente på 9 % fra tidspunktet for Vækstfondens påkrav om tilbagebetaling af det overskydende beløb, og indtil tilbagebetalingen sker.

 

Långivers overdragelse af lånet. Långiver må overdrage lånet til en ny långiver mod accept fra Vækstfonden.

 

Opsigelse og ophævelse. Långiver kan diskretionært og omkostningsfrit med øjeblikkelig virkning opsige garantien. Den årlige risikopræmie refunderes ikke. Vækstfonden kan med øjeblikkelig virkning ophæve garantien i tilfælde af långivers misligholdelse over for Vækstfonden. I et sådant tilfælde vil fastsatte årlige risikopræmier forfalde til betaling med tillæg af en årlig rente på 9 %.

 

Frafald af garantien. Hvis der gives urigtige eller vildledende oplysninger, eller forpligtelserne under bekendtgørelsen, der regulerer garantiordningen, ikke overholdes, kan Vækstfonden træffe afgørelse om, at garantien bortfalder. 

 

Tilbagebetaling af garantibeløb. Vækstfonden kan kræve garantibeløb tilbagebetalt inklusiv rente i overensstemmelse med renteloven, hvis garantibeløbene er udbetalt på fejlagtigt grundlag. 

 

Statens garantiordninger

Vi følger løbende garantiordningerne for SMV'er og større virksomheder, herunder Vækstfondens fortolkning af retningslinjerne for udstedelse af garantierne. 


Vi har udgivet en artikel om garantiordningen for større virksomheder, som kan læses her: COVID-19: Garantiordning for større virksomheder


Vi har også udgivet en artikel om EKF's garantiordningen, som kan læses her: EKF hjælper med likviditet til eksportvirksomheder, som er ramt af coronakrisen


Se også vores nyhed COVID-19: Hvad betyder coronavirus for virksomhedens finansiering, hvad bør der gøres og hvad med de bebudede hjælpepakker? 

Garantiordningen er nærmere reguleret i bekendtgørelse om garantiordning for udlån til små og mellemstore virksomheder.