COVID-19: Ledelsesansvar i usikre tider

Hvad enten virksomheder er aktuelt lukningstruede eller ikke, er der en række forhold, som virksomhedernes ledelser bør være opmærksomme på. I denne nyhed giver vi dig et overblik over, hvornår ledelser kan risikere at blive erstatningsansvarlige.

Direktioner og bestyrelser er i disse dage travlt optaget af at forholde sig til, hvordan COVID-19 og de hertil relaterede tiltag vil påvirke netop deres selskab. Det er utvivlsomt en vanskelig opgave for ledelsen, idet der dagligt kommer nye rapporteringer om udviklingen i antallet af smittede, ligesom myndighederne rundt om i verden tager drastiske tiltag i brug for at inddæmme smitten, hvilket har stor betydning for alle virksomheder. Omvendt er myndighederne nu også begyndt at indføre hjælpepakker, der har til formål at begrænse skaderne.

 

Ledelsesansvar i ikke (aktuelt) lukningstruede virksomheder

Henset til denne betydelige usikkerhed er det uundgåeligt, at ledelser vil komme til at træffe beslutninger, der set i bagklogskabens lys (engang, når stormen har lagt sig) ikke var hensigtsmæssige, og muligvis i sig selv kan vise sig at have været betydeligt tabsgivende for selskabet. Ledelsen vil dog i henhold til retspraksis som altovervejende hovedregel ikke være erstatningsansvarlig for sådanne beslutninger, hvis følgende betingelser er opfyldt (omtales typisk som "The Business Judgement Rule"):


  1. Beslutningerne er truffet på et fuldt ud oplyst grundlag, hvilket indebærer, at ledelsen løbende skal forholde sig kritisk til de informationer, der er tilgængelige (eksempelvis udmeldinger fra myndighederne og selskabets egne økonomiske nøgletal) og reagere på baggrund heraf.

  2. Beslutningerne er udelukkende truffet i selskabets interesse - eller sagt på en anden måde, beslutningerne må ikke være truffet ud fra uvedkommende interesser.

 

Ledelsen har således - helt forståeligt - meget vide rammer, når det af ledelsen skal vurderes, hvad der er bedst for selskabet, herunder i en usikker tid som den foreliggende. Omvendt skal ledelsen også være bevidst om, at ledelsen ikke bare kan gøre ingenting, "lukke øjnene" og håbe på det bedste.

 

Ledelsesansvar i virksomheder, der (aktuelt) er nedlukningstruede

Situationen er imidlertid en helt anden, hvis de indtrådte skader allerede er så betydelige, at selskabet ikke vil kunne overleve uanset hjælpepakker mv. og uanset markedsforholdene forudsættes normaliseret indenfor kort tid. Dette skyldes bl.a., at de interesser, som ledelsen skal varetage, i en sådan situation overgår fra at være kapitalejernes interesser til at være kreditorernes interesser.


Ledelsen har derfor en pligt til at bringe virksomheden til ophør, hvis det står eller bør stå ledelsen klart, at en videreførelse af virksomheden ikke længere kan ske uden tab for kreditorerne (omtales typisk som "håbløshedstidspunktet"). Hvis dette ikke sker, vil ledelsen være erstatningsansvarlig for alle tab, som kreditorerne lider som følge af at virksomheden fortsætter.


Det er imidlertid vigtigt at være opmærksom på, at ledelsen også ved denne vurdering overlades et betydeligt skøn, og at en rimelig begrundet optimisme er tilladt. Så længe der føres seriøse forhandlinger med f.eks. banken eller kapitalejerne mv. om yderligere finansiering eller med potentielle købere af virksomheden, der vil give fuld dækning til kreditorerne, vil ledelsen ikke ifalde ansvar. Retspraksis lægger også vægt på, at ledelsen i sådanne situationer har søgt ekstern rådgivning.


Det er ikke altid helt ukompliceret at fastslå, hvornår det såkaldte "håbløshedstidspunkt" er indtrådt, herunder i særdeleshed henset til den betydelige usikkerhed, Covid-19 har skabt. Situationen er således - som tingene ser ud lige nu - at fra den ene dag til den anden kan indtræde forværringer (eller forbedringer, som vi dog endnu ikke har set meget af), der kan ændre vurderingen af, om "håbløshedstidspunktet" er indtrådt.


Ledelsen bør i denne type usikre situationer være særligt opmærksom i forbindelse med større eller væsentlige dispositioner som f.eks.:


  • Betaling af ældre eller væsentlige gældsposter
  • Nye sikkerhedsstillelser overfor eksisterende og nye kreditorer
  • Stiftelse af ny gæld, herunder også via køb på kredit
  • Større bevægelser på mellemregningskonti i en koncern
  • Frasalg af driftsaktiver.

 

Kromann Reumert har betydelig erfaring med at rådgive om ledelsesansvar, og vi står parat til at rådgive ledelser om, hvordan man bedst muligt navigerer gennem denne usikre tid.


Kromann Reumert har oprettet en COVID-19 task force, som består af en række af vores eksperter inden for forskellige juridiske specialer. De informerer løbende om de problemstillinger, du og din virksomhed måtte møde i forbindelse med COVID-19-situationen.


Læs mere om vores COVID-19 task force.