COVID-19: Garantiordning for større virksomheder

Regeringen og Vækstfonden har offentliggjort retningslinjerne for, hvordan større virksomheder kan søge om garanti for lån eller kreditter, som skal dække et omsætningstab opstået som følge af COVID-19. Vi skitserer her garantiordningen overordnet.

Betingelser for at kunne søge om garantien

Større virksomheder. Større virksomheder uanset branche, der har et CVR-nummer og adresse i Danmark, kan ansøge om garantien. Større virksomheder er virksomheder, der har over 250 medarbejdere (årsværk) og en omsætning på mere end 372 mio. kr. eller en balancesum på over 320 mio. kr. om året.


Lån eller driftskreditter. Der skal være tale om lån eller driftskreditter, som en långiver (herunder pengeinstitutter, leasingselskaber m.v.) vil yde til en virksomhed, der som følge af COVID-19 har lidt eller forventer at lide omsætningstab på minimum 30 procent i hele eller dele af perioden fra den 1. marts 2020 til og med den 30. september 2020.


Omsætningstab.
Garantien kan stilles for lån eller driftskreditter beregnet på grundlag af realiseret og forventet fremtidigt omsætningstab i en periode på minimum 14 dage. 


Opgørelsen af omsætningstab. 

Realiserede omsætningstab opgøres som udgangspunkt som forskellen mellem virksomhedens omsætning i den realiserede del af perioden, der søges om garanti på baggrund af, og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019, fraregnet eventuel kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.


Forventede omsætningstab
opgøres som udgangspunkt som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning i den fremtidige del af perioden, der søges om garanti på baggrund af, og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019, fraregnet eventuel forventet kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.


Hvis der ikke forelægger regnskabstal for virksomhedens omsætning i perioden i 2019, skal långiver opgøre omsætningstabet skønsmæssigt på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning.


Flere garantier.
Den samme virksomhed kan modtage garantier flere gange. Lån til dækning af omsætningstab i samme periode garanteres dog ikke mere end én gang.


Kreditværdige virksomheder.
Inden ansøgningen indsendes til Vækstfonden, skal virksomhedens långiver have foretaget en kreditvurdering af virksomheden efter de gældende regler.

Garantiens vilkår

Långivers tab. Garantien dækker 70 procent af långivers tab.


Løbetid.
Garantien kan have en løbetid på op til 7 år og nedskrives årlig lineært over løbetiden.


Stiftelsesprovision.
Der er en stiftelsesprovision på 0,25 procent af det lån, der garanteres.


Garantiprovision.
Udover stiftelsesprovisionen vil der være en årlig provision, der fastsættes på baggrund af virksomhedens kreditvurdering. På baggrund af kreditvurderingen placerer Vækstfonden virksomheden i én af følgende risikoklasser, og de årlige præmiesatser følger denne risikovurdering:


(1) Risikoklasse 1: 1,00%
(2) Risikoklasse 2: 1,50%
(3) Risikoklasse 3: 2,25%
(4) Risikoklasse 4: 3,25%


Præmiesatserne kan forhøjes med op til 0,75%, hvis der ikke er underliggende sikkerheder for det garanterede lån. Præmiesatserne kan genforhandles årligt.

Refinansiering af eksisterende gæld.
Det opnåede lån eller driftskredit må ikke anvendes til at afdrage anden gæld til långiver.


Omsætningstab realiseres ikke.
Hvis det forventede omsætningstab ikke realiseres, nedskrives garantien med 70 procent af det ikke-realiserede, forventede omsætningstab.


Udbetaling af garantibeløb.
Vækstfonden varetager behandlingen af krav om udbetaling af garantibeløb og har ret til at kontrollere, om det tab, der er lagt til grund for garantien, er opgjort korrekt.


Frafald af garantien.
Hvis der gives urigtige eller vildledende oplysninger, eller forpligtelserne under bekendtgørelsen, der regulerer garantiordningen, ikke overholdes, kan Vækstfonden træffe afgørelse om, at garantien bortfalder.

Benyttelse af ordningen

Virksomheder og långivere bør være opmærksomme på, at betingelserne for sådanne garantier indeholder forskellige begrænsninger, herunder at garanterede lån skal være knyttet til et realiseret eller forventet omsætningstab som følge af COVID-19, og at långiver forudgående skal have foretaget en kreditvurdering af virksomheden.


En virksomhed, der overvejer at optage lån til dækning af omsætningstab og ansøge om en garanti hos Vækstfonden, bør blandt andet sikre sig, at ordningen ikke medfører, at virksomheden kommer i brud med forpligtelserne eller medfører misligholdelse under virksomhedens eksisterende låneaftaler. I visse låneaftaler vil selv indledende drøftelser om en ordning som skitseret her kunne udløse misligholdelse. 


Kromann Reumert følger løbende garantiordningerne, herunder hvilke betingelser og vilkår, der vil gælde for garantier for lån til SMV'er.

Se også vores nyhed:COVID-19: Hvad betyder coronavirus for virksomhedens finansiering, hvad bør der gøres og hvad med de bebudede hjælpepakker?


Garantiordningen er nærmere reguleret i bekendtgørelse om garantiordning for udlån til store virksomheder (bekendtgørelse nr. 227 af 18. marts 2020).