COVID-19: Garantiordning for større virksomheder

Regeringen og Vækstfonden har offentliggjort retningslinjerne for, hvordan større virksomheder kan søge om garanti for lån eller kreditter, som skal dække et omsætningstab opstået som følge af COVID-19. Vi skitserer her garantiordningen overordnet.

Opdateret den 5. maj 2020 

Betingelser for at kunne søge om garantien

Større virksomheder. Større virksomheder uanset branche, der har et CVR-nummer og adresse i Danmark, kan ansøge om garantien. Større virksomheder er virksomheder, der har over 250 medarbejdere (årsværk) og en omsætning på mere end 372 mio. kr. eller en balancesum på over 320 mio. kr. om året.

 

Lån eller driftskreditter. Der skal være tale om lån eller driftskreditter, som en långiver (herunder pengeinstitutter, leasingselskaber m.v.) vil yde til en virksomhed, der som følge af COVID-19 har lidt eller forventer at lide omsætningstab på minimum 30 procent i en periode på minimum 14 dage fra den 1. marts 2020 til og med den 30. september 2020. Lånet må dog ikke overstige:


  1. omsætningstabet og
  2. det højeste beløb af enten 
    (a) virksomhedens likviditetsbehov for de kommende 12 måneder,
    (b) det dobbelte af virksomhedens årlige lønudgifter for 2019 eller det senest tilgængelige år, eller for nye virksom-heder, estimerede lønudgifter for de første to år, eller
    (c) 25% af den samlede omsætning i 2019.
     

Opgørelsen af omsætningstab. 
Realiserede omsætningstab opgøres som udgangspunkt som forskellen mellem virksomhedens omsætning i den realiserede del af perioden, der søges om garanti på baggrund af, og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019, fraregnet eventuel kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.


Forventede omsætningstab
opgøres som udgangspunkt som forskellen mellem virksomhedens forventede omsætning i den fremtidige del af perioden, der søges om garanti på baggrund af, og omsætningen i den tilsvarende periode i 2019, fraregnet eventuel forventet kompensation for tab modtaget fra andre statslige ordninger, forsikringer eller lignende.


Hvis der ikke forelægger regnskabstal for virksomhedens omsætning i perioden i 2019, eller perioden ikke er retvisende for virksomhedens forventelige omsætning i perioden efter 1. marts 2020 (f.eks. hvis virksomheden er i betydelig vækst), skal långiver opgøre omsætningstabet skønsmæssigt på grundlag af virksomhedens budgetterede omsætning. Vækstfonden vil dog kunne kræve, at der foreligger en revisionserklæring af høj sikkerhed vedrørende virksomhedens omsætningstab.


Flere garantier.
Den samme virksomhed kan modtage garantier flere gange. Lån til dækning af omsætningstab i samme periode garanteres dog ikke mere end én gang. Hvis virksomheden har modtaget en garanti i henhold til Eksportkreditfondens garanti til COVID-19 ramte virksomheder, kan virksomheden ikke modtaget en COVID19 relateret garanti fra Vækstfonden.


Kreditværdige virksomheder.
Inden ansøgningen indsendes til Vækstfonden, skal virksomhedens långiver have foretaget en kreditvurdering af virksomheden efter de gældende regler.

Garantien vil tilsvarende ikke kunne ydes til virksomheder, der pr. 31. januar 2019 var kriseramt, dvs. før coronakrisen indtraf.

Garantiens vilkår

Långivers tab. Garantien dækker 70 procent af långivers tab.


Løbetid.
Garantien kan have en løbetid på op til 7 år og nedskrives årlig lineært over løbetiden.


Stiftelsesprovision.
Der er en stiftelsesprovision på 0,25 procent af garantibeløbet, dog maksimalt 250.000 kr.


Garantiprovision.
Udover stiftelsesprovisionen er der en halvårlig provision, der fastsættes med udgangspunkt i långivers ”all-in-marginal” fratrukket en funding marginal, som afhænger af løbetid/valuta.

Refinansiering af eksisterende gæld.
Det opnåede lån eller driftskredit må ikke anvendes til at afdrage anden gæld til långiver.

 

Udbetaling af garantibeløb. Vækstfonden varetager behandlingen af krav om udbetaling af garantibeløb og har ret til at kontrollere, om det tab, der er lagt til grund for garantien, er opgjort korrekt.


Frafald af garantien.
Hvis der gives urigtige eller vildledende oplysninger, eller forpligtelserne under bekendtgørelsen, der regulerer garantiordningen, ikke overholdes, kan Vækstfonden træffe afgørelse om, at garantien bortfalder.

Benyttelse af ordningen

Virksomheder og långivere bør være opmærksomme på, at betingelserne for sådanne garantier indeholder forskellige begrænsninger, herunder at garanterede lån skal være knyttet til et realiseret eller forventet omsætningstab som følge af COVID-19, og at långiver forudgående skal have foretaget en kreditvurdering af virksomheden.

 

En virksomhed, der overvejer at optage lån til dækning af omsætningstab og ansøge om en garanti hos Vækstfonden, bør blandt andet sikre sig, at ordningen ikke medfører, at virksomheden kommer i brud med forpligtelserne eller medfører misligholdelse under virksomhedens eksisterende låneaftaler. I visse låneaftaler vil selv indledende drøftelser om en ordning som skitseret her kunne udløse misligholdelse. 


Kromann Reumert følger løbende garantiordningerne for SMV'er og større virksomheder, herunder Vækstfondens fortolkning af retningslinjer for udstedelse af garantier.

Vi har også udgivet en artikel om garantiordning for SMV'er: COVID-19: Garantiordning for SMV'er


Læs også vores artikel om EKF's garantiordningen: EKF hjælper med likviditet til eksportvirksomheder, som er ramt af coronakrisen


Vi henviser desuden til vores artikel: COVID-19: Hvad betyder coronavirus for virksomhedens finansiering, hvad bør der gøres og hvad med de bebudede hjælpepakker?


Garantiordningen er nærmere reguleret i bekendtgørelse om garantiordning for udlån til store virksomheder.