COVID-19 og elektroniske underskrifter

I lyset af COVID-19-situationen giver vi et kort overblik over, i hvilket omfang elektroniske underskrifter kan anvendes som alternativ til fysiske (håndskrevne) underskrifter ved indgåelse af aftaler.

Kan aftaler underskrives elektronisk i Danmark?


Der er i udgangspunktet ingen formkrav til indgåelsen af aftaler efter dansk ret. Aftaler, som indgås elektronisk, såsom gennem elektronisk mailkorrespondance eller ved benyttelse af en elektronisk underskrift (Penneo, DocuSign eller tilsvarende) anerkendes derfor som udgangspunkt af danske domstole og kan håndhæves i Danmark. 

Der kan dog i lovgivningen være formkrav til indgåelsen af visse typer aftaler. Et eksempel på dette findes i lov om fragtaftaler ved international vejtransport, hvor der gælder visse formkrav til indgåelse af fragtaftaler, herunder krav til brug af elektroniske underskrifter.

Anerkendes elektroniske underskrifter i EU?

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 ("eIDAS-forordningen") indførte regler om elektronisk identifikation, der finder anvendelse i hele EU/EØS. eIDAS-forordningen anerkender tre typer elektroniske underskrifter: 


  • Elektroniske signaturer, som er defineret bredt som "data i elektronisk form, der er vedhæftet eller logisk tilknyttet andre data i elektronisk form, og som anvendes af underskriveren til at skrive under med". En underskrift i elektronisk form (f.eks. en indscannet underskrift), som en underskriver kan påføre et dokument som bevis for vedkommendes accept eller godkendelse, vil således udgøre en elektronisk signatur. 

  • Avancerede elektroniske signaturer, som er elektroniske signaturer, der opfylder kravene i artikel 26 i eIDAS-forordningen. "Digital signatur" bruges ofte som fællesbetegnelse for avancererede eller kvalificerede elektroniske signaturer. Som eksempel er den offentlige digitale signatur, der kan tilknyttes NemID, baseret på OCES-certifikater (Offentlige Certifikater til Elektroniske Services), som er avancerede elektroniske signaturer. 

  • Kvalificerede elektroniske signaturer, som er en strengere form for avanceret elektronisk signatur, der opfylder en række yderligere krav i eIDAS-forordningen, og hvor udbyderen har fået tildelt status som "kvalificeret tillidstjenesteudbyder" af relevante tilsynsmyndigheder. eIDAS-forordningen fastslår, at en kvalificeret elektronisk signatur har samme retsvirkning som en håndskreven underskrift, og der er således knyttet en særlig juridisk retsvirkning til denne type elektroniske signaturer i eIDAS-forordningen. Tilsynsmyndigheder i medlemsstaterne fører en positivliste (såkaldt "Trusted Service List") over kvalificerede tillidstjenesteudbydere, hvor uvildige har verificeret, at udbyderen og dennes tillidstjenester opfylder eIDAS-forordningens krav til kvalificerede tillidstjenester, herunder kvalificerede elektroniske signaturer. I Danmark føres listen af Digitaliseringsstyrelsen. Der er aktuelt ingen kvalificerede tillidstjenesteudbydere på den danske liste.   


eIDAS-forordningen fastslår, at elektroniske signaturer ikke må nægtes retsvirkning eller anerkendelse som bevis under retssager, alene af den grund, at den er i elektronisk form, eller at den ikke opfylder kravene til kvalificerede elektroniske signaturer. 

De fleste elektroniske underskriftsløsninger opfylder kriterierne for at kvalificere som "elektroniske signaturer" i henhold til eIDAS-forordningen, og udgangspunktet er derfor, at disse underskriftsløsninger i vidt omfang kan anvendes til aftaler og transaktioner med parter hjemmehørende i EU. 

eIDAS-forordningen påvirker ikke andre krav til indgåelse af aftaler, der gælder i de enkelte medlemsstater eller i medfør af anden EU-ret. Det kan eksempelvis være krav om, at en bestemt type aftale eller et bestemt type dokument ikke kan underskrives elektronisk eller skal underskrives ved brug af en særlig type elektronisk signatur, såsom en avanceret eller kvalificeret elektronisk signatur. 

Det er naturligvis væsentligt at være opmærksom på sådanne krav inden aftaler og dokumenter underskrives ved brug af elektronisk signatur, herunder navnlig i relation til aftaler som indgås med parter hjemmehørende i andre EU-medlemslande, hvor der kan gælde andre formkrav til indgåelse af aftaler end i dansk ret.