COVID-19: Kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger

Erhvervsministeriet har offentliggjort bekendtgørelsen om midlertidig kompensationsordning for virksomheders faste omkostninger. Ordningen indebærer, at virksomheder kan modtage kompensation som bidrag til dækning af faste omkostninger i perioden fra den 9. marts til og med den 8. juli 2020, hvis virksomheden som følge af COVID-19 har lidt et omsætningstab på mindst 35 %. I denne nyhed har vi samlet de væsentligste informationer om ordningen.

Opdateret den 23. april 2020.

Hvem er omfattet af kompensationsordningen?

Kompensationsordningen er målrettet samtlige virksomheder registreret i Det Centrale Virksomhedsregister (CVR), der som følge af COVID-19 forventer en omsætningsnedgang på mindst 35 %, eller som har forbud mod at holde åbent. Kompensationsordningen gælder fra den 9. marts til og med den 8. juli 2020.
Selskabsformen er ikke afgørende for, om virksomheden kan få kompensation, og ordningen omfatter både privatretlige juridiske personer (f.eks. aktie- og anpartsselskaber) og personligt ejede virksomheder, der senest den 9. marts 2020 er registreret i CVR. Ordningen omfatter også foreninger, fonde og selvejende institutioner, der ikke modtager offentlige tilskud, der dækker mindst halvdelen af institutionens ordinære driftsudgifter.

Hvad er betingelserne for at være berettiget til at modtage kompensation? 

Kompensation kan modtages såfremt følgende er opfyldt: 

 

 • Virksomheden har faste omkostninger for mindst 12.500 kr. i en tremåneders periode.
 • Virksomheden (a) i kompensationsperioden oplever et omsætningstab på mindst 35 %, som følge af COVID-19, i forhold til en given 3 måneders referenceperiode, eller (b) har forbud mod at holde åbent og har ikke haft nogen omsætning i hele den periode forbuddet er gældende.
 • Virksomheder, der modtager mere end 60 mio. kr. i kompensation i 2020, skal erklære på tro og love, at virksomheden ikke vil udbetale udbytte eller foretage aktietilbagekøb for regnskabsårene 2020 og 2021. Virksomheden kan senere blive fritaget fra denne begrænsning ved at tilbagebetale udbetalt støtte efter ordningen ud over 60 mio. kr.


For at kunne modtage kompensation skal virksomheden begrunde, at omsætningstabet skyldes COVID-19. Ansøgningen skal indeholde oplysning om, hvorvidt virksomhedens seneste resultat var negativt, og i så fald størrelsen af det negative resultat. "Seneste resultat" betyder virksomhedens årsresultat efter skat og opgøres som følger: 

 

 • Hvis virksomheden senest 8. marts 2020 har aflagt et af følgende regnskaber, anvendes resultatet i henhold til dette regnskab: 
  - Årsregnskab med balancedag den 28. februar 2019 eller senere
  - Halvårsregnskab med balancedag den 31. august 2019 eller senere (resultatet ganges med to)
  - Kvartalsregnskab med balancedag den 30. november 2019 eller senere (resultatet ganges med fire)
 • Hvis virksomheden ikke har aflagt et af ovennævnte regnskaber, skal virksomheden opgøre resultatet for kalenderåret 2019 i henhold til bilag to, skema 3 og 4, i årsregnskabsloven.


Endelig skal ansøgningen vedlægges en tro- og loveerklæring og påtegnes af revisor (erklæring med høj grad af sikkerhed). 80 % af udgifterne til revisorpåtegningen (dog maksimalt 16.000 kr.) kan godtgøres, såfremt virksomhedens ansøgning udløser kompensation.

Hvad forstås ved faste omkostninger?

Ved faste omkostninger forstås dokumenterbare omkostninger relateret til virksomhedens aktiviteter, der er uafhængige af virksomhedens salg, produktion og distribution, og som virksomheden vil skulle afholde, selv om virksomheden ikke har omsætning i en periode, herunder typisk afskrivninger (men ikke køb af anlægsaktiver), husleje, anden leje og leasing samt renteomkostninger (men ikke afdrag på gæld). 

Derudover nævner bekendtgørelsen specifikt nedskrivninger på letfordærvelige varer og nedskrivninger, der følger af nedfrysning af fersk kød, som ikke var beregnet til nedfrysning. 

Der kan ikke modtages kompensation for omkostninger til løn til virksomhedens ansatte (bortset fra lønomkostninger til nødbemanding i zoologiske haver). Virksomheden må i stedet henvises til at ansøge om kompensation i henhold til lønkompensationsordningen, som vi har skrevet om i en tidligere nyhed

Faste omkostninger, som virksomheden med rimelighed kunne have afværget eller som godtgøres på anden vis (f.eks. ved huslejenedsættelse, forsikringsdækning, offentlige refusioner, tilskud mv., eller anden statslig kompensationsordning), kan der ikke modtages kompensation for.

De faste omkostninger skal virksomheden have anvendt og afholdt i Danmark. Det er dog ikke afgørende om den faktiske betaling falder i kompensationsperioden, og kompensation kan udbetales forud for afholdelse af de faste omkostninger, der ydes kompensation for. 

Hvor meget udgør kompensationen?

Kompensationsbeløbet udbetales efter en skala afhængig af omsætningsnedgangen: 

 

Tabel


Virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, kompenseres med 100 % af virksomhedens faste omkostninger, i det tidsrum forbuddet er gældende. Men det er vigtigt at notere, at dette forudsætter, at virksomheden slet ikke har haft nogen omsætning i den pågældende periode. 

Det får således betydning, om en restaurant, som har forbud mod at holde åbent, i stedet sælger take-away, eller en butik, som har forbud mod at holde åbent, har haft salg via internettet. Som forklaret nedenfor, kan det ligeledes få betydning om en virksomhed har flere butikker, som ikke alle er påbudt at holde lukket. 

Kompensationen kan ikke overstige den nominelle nedgang i omsætningen og er maksimeret til 110 mio. kr. pr. virksomhed. Kompensationsbeløb blev justeret den 18. april 2020, og derfor vil forhøjelsen ske proportionalt i den samlede 4 måneders kompensationsperiode, idet udbetaling i perioden fra den 9. juni til og med 8. juli tager højde for forhøjelsen af kompensationsbeløbet.

Ovennævnte indebærer, at muligheden for at modtage kompensation kan være afhængig af, hvordan virksomheden er organiseret. Er virksomheden f.eks. organiseret i én juridisk enhed (med ét CVR-nr.) men har en blanding af butikslejemål, der har forbud mod at holde åbent og andre butikslejemål, der ikke har forbud mod at holde åbent, vil der ikke kunne modtages kompensation på 100 % for så vidt angår de førstnævnte butikslejemål. I stedet må der ansøges samlet om en mindre kompensation for hele kompensationsperioden ud fra den forventede omsætningsnedgang for den samlede virksomhed. 

 

Kompensationen nedsættes forholdsmæssigt med et eventuelt negativt "seneste resultat" opgjort som anført ovenfor. Det betyder, at den samlede kompensation nedsættes med en fjerdedel af det negative "seneste resultat" (svarende til kompensationsperioden på tre måneder) ganget med den kompensationssats virksomheden er berettiget til. Har virksomheden haft et negativt "seneste resultat" på 100.000 kr., og har virksomheden ret til at få dækket 80 % af sine omkostninger, så vil den samlede kompensation blive reduceret med (100.000 kr. / 4 ) x 80 % =  20.000 kr. Du kan beregne din mulige kompensation ved hjælp af vores guide. Virksomheder, der grundet ekstraordinære omstændigheder har haft et underskud i 2019, vil kunne anvende en anden referenceperiode end 2019, såfremt det er muligt at opnå statsstøttegodkendelse heraf.

Kompensationen udbetales direkte til virksomhedens NemKonto når ansøgning og den tilhørende dokumentation, jf. nedenfor, er godkendt af Erhvervsstyrelsen.

Hvordan ansøges der om kompensation?

Ansøgning om kompensation sker digitalt via virk.dk og skal ske senest den 30. juni 2020. 

Ansøgningen skal omfatte den fulde kompensationsperiode, og virksomheden kan kun få kompensation udbetalt én gang. Dog kan virksomheder, som har forbud mod at holde åbent, i ansøgningen særskilt anmode om kompensation (på 100 %) for (den kortere) periode, hvor virksomheden har forbud mod at holde åbent.

Efterfølgende, og senest den 8. december 2020, skal virksomheden indsende en opgørelse over den faktiske omsætning samt virksomhedens faste omkostninger i kompensationsperioden til Erhvervsstyrelsen. Og hvis dette afviger fra det i ansøgningen anførte, træffer Erhvervsstyrelsen afgørelse om evt. efterregulering (i opadgående eller nedadgående retning) af den udbetalte kompensation. Erhvervsstyrelsen kan kræve hel eller delvis tilbagebetaling af den udbetalte kompensation, hvis ikke den krævede dokumentation indsendes eller i øvrigt vurderes utilstrækkelig.

Der kan henvises til virksomhedsguiden.dk for yderligere information om ordningen, herunder Erhvervsstyrelsens vejledning om ansøgning.