Kommissionen foreslår ny bankpakke på baggrund af COVID-19

Den 28. april 2020 udsendte Kommissionen en meddelelse om en række tiltag i forhold til reguleringen af kreditinstitutter. Det overordnede formål er at understøtte långivningen til erhvervsliv og husholdninger under COVID-19-pandemien. Meddelelsen har således det modsatte formål i forhold til de mange regelændringer, der kom efter finanskrisen.

Kommissionens pakke inkluderer forslag til ændringer af forordning (EU) 575/2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber (betegnet "CRR"). Derudover indeholder pakken en fortolkningsmeddelelse, der understøtter den forståelse af de internationale regnskabsstandarder (navnlig IFRS 9), som for nylig er blevet offentliggjort af blandt andet de europæiske tilsynsmyndigheder EBA og ESMA.

 

De foreslåede ændringer af CRR

Blandt Kommissionens forslag kan nævnes følgende:


  • Overgangsordning for expected credit-loss (ECL) i henhold til IFRS9. Da ECL har en negativ indvirkning på kreditinstitutternes evne til at låne ud, suppleres den eksisterende overgangsordning for anvendelsen af ECL med en ny periode for 2020-2024.
  • Fordelagtig behandling af garanterede udlån ved opgørelsen af kapitaldækningen. Misligholdte udlån, der er omfattet af medlemsstaternes garantiordninger etableret i anledning af COVID-19, kan midlertidigt få samme behandling som udlån omfattet af eksportkreditordninger, hvis ikke de i øvrigt stilles til rådighed af staterne og nulvægtes.
  • Ændret behandling af centralbankaktiver i forhold til gearingsgrad. Midlertidige ændringer i kravene til kreditinstitutternes beregning af gearingsgraden skal gøre det lettere at trække på likviditet hos centralbankerne. 


Forslaget skal hastebehandles af Rådet og Europa-Parlamentet, og det er Kommissionens hensigt, at vedtagelsen sker i juni 2020. Ifølge forslaget skal ændringen af CRR finde anvendelse allerede dagen efter offentliggørelsen.

Fortolkningen af regnskabsreglerne i forhold til de særlige markedsforhold

Kommissionen opfordrer bankerne til at udnytte fleksibiliteten i de eksisterende regnskabsregler for at understøtte EU's økonomi. Samtidig understreger Kommissionen, at bankerne fortsat skal måle risici på en korrekt, konsistent og transparent måde. Kommissionens meddelelse indeholder derudover nogle fortolkninger af IFRS 9, som er aktualiseret af den markedssituation, som følger af COVID-19-pandemien. Den omhandler blandt andet følgende:


  • Den midlertidige misligholdelse af lån som følge af COVID-19 medfører ikke, at bankerne automatisk skal forøge deres ECL-niveauer, idet bankerne har mulighed for at foretage en egen bedømmelse af den ekstraordinære situation.
  • Vurderingen af Significant Increase in Credit Risk (SICR) skal foretages over udlånets restløbetid og ikke alene på baggrund af den pludselige ændring i sandsynligheden for misligholdelse under COVID-19.
  • Aftaler om henstand skal ikke nødvendigvis medføre, at lånet behandles under bestemmelserne om SICR.


Kommissionens samlede bankpakke samt links til de enkelte elementer kan findes her: Banking package to facilitate lending to households and businesses in the EU